Vernieuwbouw ziekenhuisOm te beginnen wil Leefbaar Alkmaar één ding duidelijk stellen. Bij sommigen leeft nog steeds het idee dat het Noordwest Ziekenhuis ook nog in Heerhugowaard of aan de rand van de stad nieuwbouw kan plegen. Dit is echt een gepasseerd station. Het is financieel niet haalbaar gebleken. Door deze opties kan een dikke streep worden gezet.

Leefbaar Alkmaar is content met het besluit van de ziekenhuisdirectie om te gaan vernieuwbouwen op de huidige locatie. Met ons zijn veel Alkmaarders hier blij mee. De directie stelt dat een goede zorg hier het beste kan worden gegeven. Het waarborgen van patiëntveiligheid en efficiënte zorg staat bij Leefbaar Alkmaar voorop. Leefbaar Alkmaar staat dus achter de ziekenhuisdirectie als die stelt dat vernieuwbouwen op de huidige plek uit het oogpunt van gezondheidszorg de beste optie is.

Uit de ingediende zienswijzen blijkt dat veel mensen overlast ervaren van ambulances die snel, met gillende sirenes, ook 's nachts, over hun straat rijden. Als de ingang van de Spoedeisende Hulp wordt verplaatst, zal die overlast op de Metiusgracht verminderen.

Er wordt gestreefd naar een ziekenhuis in het park, een 'healing environment', een omgeving die het genezingsproces van een patiënt stimuleert. Uit onderzoeken is gebleken dat contact met de natuur een (zeer) positieve bijdrage hieraan heeft. Daarom is het essentieel dat het maaiveld rondom het ziekenhuis groen is en dat dit groen vanuit het ziekenhuis nadrukkelijk ervaren wordt.

Leefbaar Alkmaar heeft als eerste gepleit voor ondergronds parkeren. We zijn blij dat we dat kunnen terugzien in de stukken. Graag horen we nog hoe het college en het ziekenhuis aankijken tegen ons idee om voor het personeel pendelbusjes in te zetten naar parkeerterreinen, die wat verder weg liggen. De verkeersafwikkeling rond het ziekenhuis kan immers ook problemen opleveren. Het nieuwe ziekenhuis zal straks echter minder bedden tellen, waardoor het ook minder verkeer zal aantrekken.

Het vernieuwbouwplan kent evenwel ook knelpunten. Daarvan is een mogelijke kap van een klein deel van de Alkmaarderhout er één. Het zoekgebied in de Alkmaarderhout is verkleind van 13.000 m2 naar 8.000 m2, waarbij 5.900 m2 wellicht benodigd zal zijn. In het voorliggende stuk is de groencompensatie op het ziekenhuisterrein als verplichting opgenomen, met daarbij een interessante verbindingszone tussen de Wilhelminalaan en de Westerhout en aanzienlijk meer groencompensatie op de hoek Metiusgracht/Wilhelminalaan. Op zich is dat een goede zaak. Liever ziet Leefbaar Alkmaar natuurlijk dat de Alkmaarderhout onaangetast blijft, we blijven afwachten op de definitieve plannen van het ziekenhuis.

Een compliment willen we geven voor de ambtelijke organisatie. De inspraakreacties zijn serieus genomen en waar mogelijk verwerkt in de plannen. Dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken, is duidelijk.

Wij hebben het voorrecht te leven in een democratie met gekozen volksvertegenwoordigers. De pers is de waakhond van deze democratie. De beledigingen aan het adres van raadsleden en journalisten op de Facebookpagina Red de Hout zijn democratie-onwaardig. Kwalijk vinden wij het dat op de Facebookpagina van Red de Hout een ambtenaar persoonlijk wordt aangevallen, met vermelding van naam en woonplaats. Je blijft van onze ambtenaren af, vindt Leefbaar Alkmaar. Leefbaar Alkmaar zou Red de Hout willen oproepen om te stoppen met het beschimpen en intimideren van raadsleden, ambtenaren en journalisten. Dat doet de zaak echt geen goed.

Samenvattend: we zijn er nog niet, maar de plannen zijn aanmerkelijk verbeterd ten opzichte van de eerste schetsen. Leefbaar Alkmaar vindt dat er nog creatiever moet worden gekeken om de Hout zoveel mogelijk te sparen. In dat verband moet ook goed worden gekeken naar de nul-variant van Animo. Tot besluit nog de twee voorstellen van Leefbaar Alkmaar: er moet serieus werk worden gemaakt van ondergronds parkeren en het inzetten van pendelbusjes voor het ziekenhuispersoneel.

Beperking overlast van horeca in binnenstad
Vanwege de opstelling van OPA, VVD, CDA, D66 en GroenLinks ziet het er voorlopig niet naar uit dat de vrije sluitingstijden van de horeca zullen worden teruggedraaid. Volgens Leefbaar Alkmaar is het echter wel noodzaak om de overlast voor de bewoners van de binnenstad te beperken. Zij ondervinden met name hinder van de dreunende bastonen van luide muziek. Middels een motie riep Leefbaar Alkmaar in de raadsvergadering van 15 juni het college op om hier strenger op te controleren.

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD) voert voor Alkmaar de milieutaken uit, waaronder de controle op geluidsoverlast bij zowel evenementen als horeca-inrichtingen. De overlast van muziekgeluid bij evenementen wordt met name door de bassen veroorzaakt. In 2011 is ervaring opgedaan met het hanteren en meten van dB(C)-waarden voor de beoordeling van muziekgeluid bij evenementen. De dB(C)-waarden zijn als norm geschikter om de bassen te meten en te reguleren dan de dB(A)-waarden. Het huidige evenementenbeleid van Alkmaar houdt geen rekening met de dB(C)-norm, waardoor controle door de RUD niet effectief kan plaatsvinden.

De binnenstad kent vijf pleinen waar met grote regelmaat evenementen worden gehouden: Waagplein, Canadaplein, Hofplein, Paardenmarkt en Platte Stenenbrug, waar deze nieuwe norm opgelegd zou kunnen worden. Leefbaar Alkmaar stelde dat vóór het eind van 2017 het evenementenbeleid geactualiseerd moet worden en in ieder geval een normenprofiel voor geluidsoverlast voor de vijf genoemde pleinen in Alkmaar moet worden opgesteld. Daarbij dient expliciet de dB(C)-norm voor de beoordeling van muziekgeluid bij evenementen meegenomen te worden, zodat deze gecontroleerd kan worden.

Bij stemming in de gemeenteraad bleek dat vrijwel alle partijen de motie van Leefbaar Alkmaar om de geluidsoverlast in de binnenstad terug te dringen steunden. Alleen de fractie van OPA stemde tegen.

Bouwplan Oudorp

Bouwplan Oudorp

De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Alkmaar ontvangt verontruste signalen van bewoners uit Oudorp over de plannen voor 't Wuiver 2a, op de hoek van de Herenweg, waar thans een voormalig kerkgebouw staat. Reeds eerder is voor dit perceel een kolossaal bouwplan in beeld geweest dat Leefbaar Alkmaar samen met omwonenden met succes heeft weten tegen te houden. Leefbaar Alkmaar is niet tegen woningbouw op deze locatie. De nieuwbouw moet echter qua volume en qua goothoogte en nokhoogte wel passen in de lintbebouwing van Oudorp.

De huidige plannen zijn te kolossaal en te hoog. Het nieuwe bouwplan bestaat uit drie gebouwen van 4 meter breed en 13 meter lang met een goothoogte van meer dan 5 meter en een nokhoogte van 10 meter. Dit past volgens Leefbaar Alkmaar absoluut niet in de historische lintbebouwing langs de Herenweg in de oude dorpskern van Oudorp, waar de gemiddelde nokhoogte maximaal 8 meter is en de goothoogte 3 meter. De fractie van Leefbaar Alkmaar heeft de volgende schriftelijke raadsvragen gesteld: Heeft het college afspraken gemaakt met de projectontwikkelaar? Heeft het college contact gezocht met de directe buren en omwonenden? Is er sprake geweest van participatie omtrent de ontwikkeling van 't Wuiver 2a? Acht het college dit bouwplan een passende ontwikkeling voor dit historische monumentale stukje Oudorp?

Enthousiasme over plannen Overstad

Ringerscomplex

Het heeft even geduurd en de nodige moeite gekost, maar Overstad krijgt een enorme impuls door de plannen voor het Ringerscomplex. Op 31 maart werd de naam Ringerskwartier feestelijk onthuld en is begonnen met het verwijderen van de lelijke witte platen om het gebouw. In de fabriek zelf komt de Chocolade-experience, met daarboven een hotel. Verder voorzien de plannen in appartementen. De kade aan de voorzijde wordt verlaagd en gezellig ingericht. Leefbaar Alkmaar is verheugd over de plannen voor Overstad en juicht deze ontwikkelingen van harte toe.

Dorpshart Stompetoren
Er lijkt weer enig schot te zitten in de plannen voor het dorpshart voor Stompetoren. De betrokken partijen, de gemeente Alkmaar, de firma Nat, Quartet Projecten en Dreef Beheer (Deka-markt), zijn in principe tot overeenstemming gekomen met betrekking tot het plan voor het dorpshart.

Door een grondruil met gesloten beurzen kan de supermarkt van 1200 vierkante meter bruto vloeroppervlakte worden ontwikkeld op de plaats waar nu het Schermer Wapen staat. Bovenop de supermarkt zal een zestal appartementen worden gerealiseerd, met een huurprijs van tussen de 800 en 1000 euro per maand. De ontwikkeling hiervan zal gebeuren door Dreef Beheer. De ingang van de supermarkt zal gesitueerd zijn aan de noordzijde, de zijde die grenst aan het autovrije dorpsplein. Het is niet de bedoeling dat het geheel de uitstraling van zogenaamde dozenbouw krijgt, maar men streeft juist een bij het dorp passende vormgeving na.De firma Nat zal een horecavoorziening met dorpshuisfunctie realiseren aan de noordzijde van het plein waarbij tevens sprake is van wonen bovenop het café. Ook de twee-onder-één-kap-woningen in het plan en twee andere woonblokken achter het plein zullen door Nat worden gerealiseerd. De rijtjeswoningen zullen daarbij in het starterssegment vallen, er wordt gesproken over maximaal zo'n 180.000 euro, en de twee-onder-één-kap-woningen zullen uiteraard wat duurder zijn met prijzen van net boven de 220.000 euro. Ook hierbij geldt dat het woningen zijn met een dorpse uitstraling. Quartet Projecten gaat twee rijtjes woningen bouwen ten oosten van de supermarkt achter de parkeerplaats. Qua kosten blijft het plan binnen de destijds door de Schermer gemeenteraad gestelde kaders, aldus wethouder Van de Ven.

Bouwplan Emmakwartier
De gemeenteraad heeft een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het omstreden nieuwbouwplan aan de Van Everdingenstraat in het Emmakwartier. Met de realisatie van dit bouwplan verdwijnt het laatste stuk groen uit de wijk.

De fractie van Leefbaar Alkmaar had de dreigende verstening van het Emmakwartier vorig jaar aan de orde gesteld. Leefbaar Alkmaar stelde dat er in het verlengde van de Van Everdingenstraat nog ruimte was voor drie nieuwe woningen, maar dat de groene zone tegenover Everstaete intact moest blijven. In het oorspronkelijke plan ging de projectontwikkelaar uit van elf nieuwe huizen. Na kritiek uit de raad stelde hij dat bij naar acht. Voor de raadsfracties van PvdA, Leefbaar Alkmaar, GroenLinks, SPA en BAS was die aanpassing niet voldoende. De partijen OPA, VVD, CDA en D66 gingen echter wel akkoord met de bouwplannen.

Internetverbinding buitengebied
Als gevolg van marktfalen binnen de telecommarkt zijn de bewoners van met name het 'witte buitengebied' van de gemeente Alkmaar tot op heden verstoken van een goede en snelle internetverbinding. Het komt er in feite op neer dat de bewoners van grote delen van het platteland, met uitzondering van de dorpen Stompetoren, Schermerhorn, Graft en De Rijp, niet kunnen beschikken over een goede snelle, betrouwbare en deugdelijke internetverbinding.

Toch wordt van de bewoners van die kleine dorpen en van het buitengebied, of dat nu gewone burgers, agrariërs, of ondernemers zijn, wel verwacht dat zij vandaag de dag volop meedoen aan de huidige internetsamenleving. Agrariërs bijvoorbeeld moeten vaak dagelijks tal van gegevens via internet versturen. En je zult maar scholier of student zijn en op het platteland wonen, want veel lesmateriaal en onderwijs gaat tegenwoordig ook via de zogenaamde digitale snelweg? Maar wat als je geen digitale snelweg tot je beschikking hebt? Maar alles met een slakkengangetje over de dunne (daar natuurlijk oorspronkelijk ook nooit voor ontworpen) koperen telefoondraadjes gaat? Dan staan je direct al met 3-0 achter.

Leefbaar Alkmaar wil graag dat ook de bewoners van het platteland volop mee kunnen doen, voor ons zijn deze mensen nét zo belangrijk en tellen ze net zo hard mee als de inwoners van de stad.

En daarom is het belangrijk dat daar waar de markt faalt, omdat de grote commerciële marktpartijen er geen heil in zien om een goed deugdelijk en snel internetnetwerk uit te rollen in met name het dunbevolkte buitengebied omdat ze de kosten niet snel genoeg kunnen terugverdienen, de overheid de bewoners helpt. Dus wat Leefbaar Alkmaar betreft moeten het Rijk, de provincie en tenslotte ook de gemeente hun verantwoordelijkheid pakken en helpen om toch te voorzien in dat goede snelle en betrouwbare glasvezel internetnetwerk.

Helaas heeft een raadsmeerderheid in Alkmaar beslist dat we eerst nog maar moeten gaan wachten tot de provincie met initiatieven op dit gebied gaat komen. Ondanks het feit dat de bewonerscoöperatie Breedband Alkmaar Buiten tot een vraagbundeling van bijna 70 procent was gekomen in met name het witte buitengebied, en daarmee ruim aan de doelstelling had voldaan.

Leefbaar Alkmaar heeft er op basis van gesprekken met verschillende provinciale fracties weinig vertrouwen in dat op provinciaal niveau op korte termijn resultaten zullen worden geboekt en stappen worden gezet. Met andere woorden: wij vrezen dat door de lakse houding van onze collega?s in de raad, die het initiatief bij de provincie blijven neerleggen, de bewoners van ons buitengebied voorlopig, en dat zou zo maar eens tot 2020 kunnen gaan duren, nog van het door hen zo gewenste glasvezelnetwerk verstoken zullen blijven.

Wij wilden graag doorpakken, en de provincie tot 1 mei 2017 de tijd geven, en wanneer er dan niets uit zou zijn gekomen, direct de bal bij de coöperatie Breedband Alkmaar Buiten neerleggen. Want als het toch allemaal zo goed gaat met Alkmaar, ook in financieel opzicht, zoals de coalitiepartijen ons telkenmale willen doen geloven, waarom zouden dan de burgers van het Alkmaarse buitengebied daar ook niet van mogen profiteren? Dus doorpakken en ook de bewoners van het buitengebied volop laten meedoen aan die steeds digitaler wordende samenleving!

Maar helaas stond Leefbaar Alkmaar daar samen met de PvdA alleen in. We moeten maar afwachten dus op waar de provincie mee gaat komen? Maar wat Leefbaar Alkmaar betreft wachten de bewoners van ons buitengebied al véél te lang. Wij zullen ons als Leefbaar Alkmaar dan ook telkenmale blijven inspannen om toch vooral zo snel als mogelijk is ook voor hen glasvezel mogelijk te maken!

Scholenstrijd Vroonermeer

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar in de Vroonermeer komt ook een openbare basisschool. Voorafgaand aan de bouw van de Vroonermeer-Noord was afgesproken dat er in dit deel van de Vroonermeer ook een school zou komen. Leefbaar Alkmaar was daar de grote pleitbezorger van. Niemand kon zich toen voorstellen dat er vijftien jaar later een scholenstrijd zou ontstaan in de Vroonermeer.

In 2002 is in de Vroonermeer een multifunctionele accommodatie (MFA) geopend met daarin De Lispeltuut, een samenwerkingsschool voor Ronduit (openbaar onderwijs) en het SAKS (katholiek onderwijs). De scholen hadden beiden een BRIN-nummer (basisregistratie instellingen) en waren dependences van andere scholen. Ronduit kreeg de bovenbouw en was verbonden aan De Vlieger. Het SAKS kreeg de onderbouw en was verbonden aan Het Kompas. Dit bleek een nadelige situatie voor Ronduit, want de bovenbouw is inmiddels van school en de nieuwe leerlingen kwamen bij het SAKS. Het Rijk gedoogde deze situatie eerst wel, maar later niet meer.

Onderwijswethouder Konijn (D66) had de nieuwbouw van de school in de Vroonermeer aanvankelijk toegewezen aan het SAKS. Alle partijen, behalve het CDA, waren hier tegen. Na intensief overleg kwam er dan toch een overeenkomst. Er komt een nieuw schoolgebouw met twee aparte ingangen en gedeelde faciliteiten (gymzaal, aula) voor zowel de openbare als de katholieke school. De gemeente hoort voor een redelijke spreiding van het aanbod van openbaar onderwijs te zorgen, stelt Leefbaar Alkmaar.

'Stop met onderzoeken Bierkade/Wageweg'

Bierkade Alkmaar

Leefbaar Alkmaar stelt dat het college van B en W moet stoppen met onderzoeken naar de mogelijkheden om tweerichtingsverkeer te realiseren op de Bierkade/Wageweg. Het college van OPA, CDA, VVD en D66 blijft maar trekken aan een dood paard, wat betreft hun plannen om weer tweerichtingsverkeer in te voeren op de Bierkade/Wageweg. Nu een derde rapport heeft aangetoond dat het niet te realiseren is, kondigt het college doodleuk een volgend rapport aan om de bereikbaarheid van het oostelijk stadsdeel te onderzoeken. Waarom toch zo persisteren, zo vraagt Leefbaar Alkmaar zich af. Al die onderzoeken en rapporten kosten handenvol geld en leveren helemaal niets op. Het is op de Bierkade en de Wageweg gewoonweg te krap voor de plannen van het college, stelt Leefbaar Alkmaar. De Bierkade verbreden en een strook van het Victoriepark afhalen zijn uiterst kostbare en absoluut ongewenste ingrepen. Dat is inmiddels ook al meermalen aangetoond in de verschillende rapportages. Leefbaar Alkmaar is ook ontstemd dat de klankbordgroep over dit onderwerp al ruim een jaar niet is bijeengeroepen door de wethouder.

Het oostelijk stadsdeel bestaat nu eenmaal al eeuwenlang uit smalle straatjes. Vroegere plannen, zoals van stedenbouwkundige Wieger Bruin, om dit eens flink aan te pakken zijn gelukkig ook allemaal gestrand. Leefbaar Alkmaar roept het college op om deze zaak te laten rusten en niet nog meer geld uit te geven aan overbodige onderzoeken.

Verbazing over uithaal op Facebook-pagina Red de Hout

Red de Hout Alkmaar

Leefbaar Alkmaar heeft met verbazing kennis genomen van de uithaal van de heer Johan Bos van Red de Hout (23 december) op Facebook richting de partijen die in de gemeenteraadsvergadering d.d. 6 oktober tegen de kap van bomen in de Alkmaarderhout hebben gestemd, voordat er concrete plannen zijn.
Weliswaar hebben de fracties van PvdA, Leefbaar Alkmaar, SPA en Denk vóór de vernieuwbouwplannen van het ziekenhuis gestemd, maar wél met de restrictie dat er geen bomenkap mag plaatsvinden voordat er concrete plannen worden gepresenteerd. Dat hebben deze partijen ook duidelijk aangegeven bij hun stemverklaring, die is vastgelegd in de notulen van de betreffende raadsvergadering (te vinden op www.alkmaar.nl). De partijen OPA, CDA, VVD, BAS en D66 stemden zonder meer in met de plannen. Zij gaven bij de stemming geen enkel voorbehoud af bij het voorstel van het college, terwijl GroenLinks als enige partij tegen de gehele vernieuwbouw stemde.

Leefbaar Alkmaar betreurt het feit dat er veel onbegrip bestaat over dit dossier. Het is allereerst de Noordwest Ziekenhuisgroep zelf die de beslissing heeft genomen geen nieuwbouw in Heerhugowaard te plegen. Men is uiteindelijk tot deze keuze gekomen omdat nieuwbouw financieel niet haalbaar bleek. Ook landelijk heeft de gedachte om nieuwe ziekenhuizen te bouwen op vrijstaande locaties inmiddels plaats gemaakt voor het idee om te 'vernieuwbouwen' op bestaande locaties. De keus van de Noordwest Ziekenhuisgroep heeft dus niets te maken met een vermeende strijd tussen Alkmaar en Heerhugowaard.

Het bestuur van het ziekenhuis heeft zelf de knoop doorgehakt te willen vernieuwbouwen op de huidige locatie. Net als veel Alkmaarders is Leefbaar Alkmaar blij met dit besluit, maar wij zullen de plannen wél bijzonder kritisch volgen. Dit hebben wij ook duidelijk verwoord tijdens de gemeenteraadsvergadering van 6 oktober. Tevens heeft Leefbaar Alkmaar het college verzocht samen met het ziekenhuis te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor ondergronds parkeren en het inzetten van pendelbussen naar verder gelegen parkeergelegenheden om zoveel mogelijk historisch bos te kunnen ontzien.

Leefbaar Alkmaar wil graag als het even kan een zo gering mogelijke aantasting van de Alkmaarderhout. Maar daarnaast zijn we politiek ook realistisch. In onze ogen werkt de reactie van Johan Bos echter contraproductief. Zo schrijft hij: ,,De brief van Leefbaar Alkmaar smaakt een beetje naar 'Kijk eens naar ons, hoe wakker wij zijn', terwijl alle politieke partijen hebben liggen slapen toen deze kwestie aan de orde kwam. Na dat slaapje was er de roes der overwinning, waardoor niemand van de gemeenteraad zich geroepen voelde eens diep in de eigen stukken over groen, natuur en milieu te duiken en de nota's over de (rijks)monumenten nog eens door te spitten. Dit staat nog los van de logistiek die nauwelijks goed op te lossen is in de Hout. Het is allemaal opportunisme.''

Hiermee diskwalificeert Johan Bos niet alleen ons en de overige oppositiepartijen (die graag zoveel mogelijk van de Alkmaarderhout voor kap willen behoeden), maar wordt feitelijk de gehele gemeenteraad gediskwalificeerd. Wij vrezen dat de Alkmaarderhout niet echt baat zal hebben van een dergelijke stellingname....

Zorgen om dijken Schermer
Leefbaar Alkmaar heeft kennis genomen van het op 8 november j.l. door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) genomen besluit om de cultuurhistorische dijklichamen in de Schermer te versterken. Inmiddels is op 10 november het projectplan 'Verbetering Boezemkade Schermer' ter inzage gelegd. Natuurlijk is het belangrijk onze dijken goed te onderhouden, immers: wie water deert, die water keert. Leefbaar Alkmaar maakt zich evenwel grote zorgen over de wijze waarop de versterking nu dreigt te worden uitgevoerd.

De gehele droogmakerij de Schermer tot een beschermd dorpsgezicht verklaren staat nog altijd op de agenda van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Terecht, want dit prachtige open gebied bestaat mede dankzij de inmiddels eeuwenoude dijken. Daarom verdienen ook die dijken volgens Leefbaar Alkmaar te worden beschermd in de huidige vorm en in hun huidige voorkomen. Deze cultuurhistorische dijklichamen mogen wat ons betreft dan ook niet worden aangetast door goedkope en/of lelijke oplossingen, zoals voorgesteld in het project 'Verbetering Boezemkade Schermer' van het Hoogheemraadschap. Een belangrijk onderdeel van deze oplossing – tonnen gedroogde bagger uit hun eigen baggerdepots tegen de dijken plempen – doet ernstig afbreuk aan het aangezicht van de dijklichamen en het kenmerkende landschap.

Het HHNK stelt zich zo op dat men vindt al voldoende rekening te houden met cultuurhistorie als er geen (rijks)monumenten gesloopt hoeven te worden voor het dijkverzwaringsprogramma. Leefbaar Alkmaar vreest dat de belevingswaarde en de cultuurhistorie van een dijk bij het HHNK dan ook laag aangeschreven staat als het gaat om een dijk als cultureel erfgoed. Een dijk moet vooral functioneel zijn. Dit terwijl er ook prima oplossingen mogelijk zijn die wel recht doen aan de belevingswaarde en de cultuurhistorie van deze dijken.

De raadsfractie van Leefbaar Alkmaar heeft de volgende schriftelijke raadsvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders: Wat is de rol en bevoegdheid van de gemeente Alkmaar in dit project?
Heeft de gemeente de mogelijkheid te toetsen of de cultuurhistorische waarden van de droogmakerij de Schermer voldoende door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) worden gerespecteerd?
Is het college bereid om samen met het HHNK, Erfgoedstichting Adapt en de Schermer Molensstichting te zoeken naar de beste oplossing voor cultuurhistorie en veiligheid voor het verstevigen van de dijklichamen in de Schermer?

Afsplitsen voor eigen rekening, niet met gemeenschapsgeld
Eind 2014 heeft Leefbaar Alkmaar al in het presidium aangegeven dat er een weeffout zit in de regels voor afsplitsingen van raadsfracties. Het wordt financieel aantrekkelijk gemaakt om af te splitsen van de partij waarvoor je bij de verkiezingen bent gekozen. De afsplitsingen worden financieel fors bevoordeeld ten nadele van de partijen waaruit zij zijn voortgekomen.

Er werd toen in 2014 niet meteen actie ondernomen, want afsplitsingen zouden niet direct na de verkiezingen plaatshebben, zo was de verwachting. De realiteit bleek anders: Twee maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad scheidden de raadsleden Bijl en Peters zich al af van OPA, onder de naam BAS.
Op 10 november behandelde de gemeenteraad een reparatievoorstel, waarbij de huidige afsplitsingen niet worden benadeeld. Toekomstige afsplitsingen raken enkele financiële voordelen kwijt, mogen slechts één fractieassistent aanstellen en hebben ook geen recht meer op een eigen fractiekamer.

Leefbaar Alkmaar vindt het evenwel jammer dat er een discussie wordt gevoerd in de social media, waarin de fractievoorzitter van BAS de overige partijen in de gemeenteraad probeert te beschadigen. Hij beschuldigt partijen indirect van het over de balk gooien van de fractiebudgetten en het niet zo nauw nemen met gemeenschapsgeld. Niemand verdient dit. Als de accountant, die alle uitgaven controleert, akkoord is, geeft het geen pas dat BAS de andere partijen de maat neemt. Bovendien blijkt dat BAS wel een heel dure huishouding heeft, bekostigd met gemeenschapsgeld. BAS ontvangt jaarlijks twee-tiende van het fractiebudget van OPA (1039 euro), 2 x 1025 euro per raadslid, plus 3720 euro voor de inzet van fractieassistenten. OPA loopt dus twee-tiende van het fractiebudget mis, waar zij recht op hadden gezien de verkiezingsuitslag. Op deze wijze worden OPA en PvdA financieel gekort voor de afsplitsing binnen hun fractie. Leefbaar Alkmaar is blij dat deze weeffout met het raadsvoorstel wordt hersteld.

De bewering van de heer Bijl dat OPA in het verleden hetzelfde heeft gedaan als BAS, is bezijden de waarheid. OPA en Leefbaar Alkmaar hebben in de raadsperiode waarin de afsplitsing plaatshad nooit één cent gemeenschapsgeld ontvangen, geen betaalde fractieassistenten gehad en uiteraard ook geen eigen fractiekamer. OPA en Leefbaar Alkmaar hebben geheel uit eigen middelen hun eigen partij opgezet en mochten hun naam in de gemeenteraad pas voeren na de verkiezingen.
Afsplitsen dien je volgens Leefbaar Alkmaar op eigen rekening te doen en niet met gemeenschapsgeld. Conclusie: De heer Bijl smijt zelf met gemeenschapsgeld en gooit met modder.

Vernieuwbouw ziekenhuis
De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Alkmaar heeft tijdens de raadsvergadering van 6 oktober ingestemd met de vernieuwbouwplannen van het Noord West Ziekenhuis in de Alkmaarderhout. Leefbaar Alkmaar heeft altijd gepleit voor behoud van het ziekenhuis in Alkmaar en is blij dat de directie nu voor vernieuwbouw in de Alkmaarderhout heeft gekozen.

Op één punt stemde Leefbaar Alkmaar niet in met het raadsvoorstel. Het ziekenhuis beweert een parkperceel van 100 bij 80 meter nodig te hebben voor de plannen. Dit deel van de Hout zou moeten worden gekapt. Leefbaar Alkmaar stelde in de raadsvergadering dat de ziekenhuisdirectie eerst met een uitgewerkt plan moet komen voordat er een kapvergunning mag worden verleend.

De gemeente Alkmaar maakt het met een garantstelling financieel mogelijk dat het ziekenhuis hier blijft. Leefbaar Alkmaar vindt dat we dan omgekeerd van het ziekenhuis mogen verwachten dat ze openstaan voor de ideeën van de gemeenteraad. Zo wil Leefbaar Alkmaar dat de mogelijkheid van ondergronds parkeren bij het vernieuwde ziekenhuis wordt onderzocht. De Raad van Toezicht van het Noord West Ziekenhuis zegt dat te duur te vinden. Ondergronds parkeren kan onder het gebouw, maar ook onder het maaiveld.

Een pendelbus voor het personeel van het ziekenhuis naar de verder weg gelegen transferia en parkeergarages (Schelphoekgarage) zal de parkeerproblemen die ontstaan bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis verlichten, meent Leefbaar Alkmaar. De bezoekers kunnen de parkeergarage op het ziekenhuisterrein en de Singelgarage gebruiken, maar ook van de pendelbus gebruik maken.

Het college deed duidelijke toezeggingen over de monumentale gebouwen van Westerlicht en de Cadettenschool. Aan hun monumentale status zal niet worden getornd. De fractie van Leefbaar Alkmaar vindt dat de participatie van omwonenden en belanghebbenden (Animo, Historische Vereniging en Adapt) van tevoren goed geregeld moet worden. Leefbaar Alkmaar spreekt de hoop uit dat de Hout onaangetast blijft. Eventuele kapvergunningen mogen pas verleend worden als er duidelijke, haalbare plannen liggen, stelt Leefbaar Alkmaar.

De lessen van de integriteitstraining
Tijdens het interpellatiedebat van 15 september hekelden de coalitiepartijen met grote stelligheid het feit dat vanuit de oppositie de integriteit van wethouder Van de Ven in twijfel werd getrokken. De oppositiepartijen vroegen zich namelijk hardop af of het wel integer, wenselijk danwel verstandig was van deze wethouder om samen met de voor de gemeente Alkmaar werkzame, omstreden buurtcoach een privé-vakantie in Marokko door te brengen.

De coalitiepartijen waren zeer stellig dat dit alles wél volledig integer en correct was en dus beslist wél door de beugel kon. Waarbij de oppositiepartijen te kijk werden gezet als zouden zij volledig onterecht een heksenjacht hebben willen ontketenen. Sterker nog: Volgens de coalitie waren de beschuldigingen van de oppositie volledig uit de lucht gegrepen en was het hele debat volstrekt onzinnig.

Leefbaar Alkmaar-raadslid John Hagens moest toen terugdenken aan de integriteitstraining die door een belangrijk deel van de raadsleden een paar maanden geleden is bijgewoond. ,,Kennelijk kun je met het begrip integer handelen en integriteit wel heel erg veel kanten op…. waaronder ook de verkeerde… Mij staat bij dat we op een van de avonden in het kader van de integriteitstraining hebben gesproken over een vrijwel gelijkwaardige casus. Daarbij werd een voorbeeld aangehaald van een wethouder die privé op vakantie ging met iemand die wel eens een opdracht kreeg of opdrachten uitvoerde voor de gemeente waar de wethouder actief was. Ondanks dat het ook hier een privé-vakantie betrof, werd een en ander door de trainster van bureau Governance & Integrity niet erg verstandig en eigenlijk als ongewenst gedrag van de betrokken wethouder beschouwd."

,,De betrokken buurtcoach in Alkmaar verkeerde in een afhankelijke positie van onze gemeente en de wethouder. En daarom is de casus wel degelijk goed vergelijkbaar met die zoals die door het bureau Governance & Integrity naar voren was gebracht. Ik herinner mij zeer wel dat op de twee trainingsavonden rond het thema integriteit van de zijde van de coalitie (VVD, D66, OPA en CDA) een behoorlijk aantal raadsleden aanwezig was. Ik vraag me af wat men daar toen van die trainingen heeft opgestoken… Naar het zich laat aanzien helaas bitter weinig, en dat kan toch nooit de bedoeling van een dergelijke training zijn geweest."

Interpellatiedebat over buurtcoach
Op 15 september hield de Alkmaarse gemeenteraad een interpellatiedebat over het functioneren van een buurtcoach. Dit debat was aangevraagd door PvdA, GroenLinks, Leefbaar Alkmaar, SPA en Groep Keskin. De interpellatie betrof twee zaken: Het feit dat politie en justitie niet met de buurtcoach willen samenwerken en de reis naar Marokko van wethouder Van de Ven en en deze omstreden buurtcoach.

Meerdere malen hadden de aanvragers van deze interpellatie vragen gesteld over de werkzaamheden van de buurtcoach en de door haar behaalde resultaten in Overdie in twijfel getrokken. Desondanks heeft het college het beleid uitgerold naar De Mare. PvdA, GroenLinks, Leefbaar Alkmaar, SPA en Groep Keskin voelen zich bevestigd in al hun twijfels en zorgen, nu politie en justitie niet meer met deze buurtcoach willen samenwerken in De Mare. De buurtcoach zou afspraken niet nakomen en zich onbeschoft gedragen.

Leefbaar Alkmaar had de volgende vragen: Wat is de oorzaak van het opzeggen van de samenwerking? Is er een verband tussen de eerdere samenwerking vorig jaar van politie en justitie met de buurtcoach in Overdie? Wat hield de samenwerking in? Is er vertrouwelijke informatie gedeeld?

Opmerkelijk zijn de overeenkomsten tussen de verontruste signalen over het optreden van de buurtcoach van zowel bewoners en organisaties in De Mare als in Overdie. Bij het indienen van het verzoek om deze interpellatie hadden de partijen het college gevraagd om, in afwachting van het interpellatiedebat, geen enkele overeenkomst met deze buurtcoach te verlengen.

De beantwoording door het college van raadsvragen over de reis naar Marokko van wethouder Van de Ven en de buurtcoach acht Leefbaar Alkmaar onthutsend. Het gezelschap dat is afgereisd naar Marokko bestond uit wethouder Van de Ven, de buurtcoach, twee journalisten en een chauffeur. Uit hun mailwisseling valt onomstotelijk op te maken dat ze daar waren voor het maken van deel 2 van een documentaire. Het antwoord van de wethouder in de Alkmaarsche Courant d.d. 15 juni dat de reis geheel losstond van de documentaire staat haaks op deze informatie.

Volop vragen dus over deze reis: Waarom licht de wethouder de raad verkeerd in over de reis naar Marokko en stuurt ze ons met een kluitje het riet in? Als de gemeente niet heeft betaald, door wie wordt die documentaire dan wel betaald? Hoe kun je als wethouder nog onafhankelijk aankijken tegen iemand die voor haar inkomen afhankelijk is van je, als je daarmee op vakantie gaat? Is dit wellicht de reden waarom mevrouw Van de Ven zo anders aankijkt tegen de samenwerking met de buurtcoach dan bijvoorbeeld de aanvragers van de interpellatie of politie en justitie en niet te vergeten al die boze bewoners?

Het college van burgemeester en wethouders stelt zich op het standpunt dat personeelsbeleid onder de verantwoordelijkheid van het college valt. Daar heeft de gemeenteraad niets over te vertellen. De beantwoording van wethouder Van de Ven tijdens het interpellatiedebat kon de oppositie niet overtuigen. De partijen PvdA, GroenLinks, Leefbaar Alkmaar, SPA en Groep Keskin dienden vervolgens een motie van wantrouwen in. Die haalde geen meerderheid. OPA, D66, CDA en VVD bleven het college steunen.

Bouwplan Emmakwartier
De gemeenteraad heeft het college huiswerk gegeven om het omstreden bouwplan aan de Van Everdingenstraat in het Emmakwartier aan te passen. Op schriftelijke raadsvragen van Leefbaar Alkmaar had het college gereageerd dat het geen aanleiding zag om in overleg met de projectontwikkelaar het bouwplan te wijzigen.

Leefbaar Alkmaar had voorgesteld om de projectontwikkelaar een alternatief bouwplan te laten realiseren op een andere locatie, zodanig dat de projectontwikkelaar afziet van het plan in het Emmakwartier en geen schade lijdt. Het college wilde hier niet aan, maar werd teruggfloten door de gehele raadscommissie. Wethouder Van de Ven moet het idee van Leefbaar Alkmaar dus alsnog onderzoeken.

Schulphulpverlening
De schulphulpproblematiek neemt nog steeds toe en het zijn lang niet altijd de langdurig werklozen die in de financiële problemen geraken. Ook gezinnen, mensen met een goed inkomen, kunnen door diverse oorzaken in de financiële problemen zijn geraakt. De gemeente Alkmaar verwacht dat inwoners zich actief inzetten om hun financiële zelfredzaamheid te vergroten.

Er is echter ook een groep kwetsbare inwoners die dat niet direct zelf kan. Zij worden ondersteund door cliëntondersteuners van de Schuldhulpverlening. Er is een goede samenwerking nodig met andere publieke en private partijen om de schuldenproblemen aan te pakken en terug te dringen. Ook wordt het Meldpunt Geldzaken van het Nibud ingezet om mensen te voorzien van een budgetplan en praktische bespaartips.

Leefbaar Alkmaar vind het echter belangrijk dat er ingezet wordt op het voorkomen van grote financiële problemen. Nu komen mensen vaak pas bij een cliëntondersteuner terecht als zij door de bomen het bos niet meer zien en de schulden al ernstig opgelopen zijn. Vaak komen zij pas in een schuldsaneringstraject terecht als het probleem dusdanig groot is dat schuldeisers aan de bel trekken. Mensen modderen soms jaren en jaren door voordat hen hulp geboden wordt. Mensen met grote schulden schamen zich vaak en durven niet zelf hulp te vragen omdat ze het gevoel hebben te falen. Leefbaar Alkmaar heeft het college gevraagd wat het doet aan de signalering van mensen met schulden zodat zij eerder ondersteuning kunnen krijgen en niet nog verder wegzakken in schulden.

Waar blijven de maatregelen op het kruispunt Zeswielen-Rekerdijk-Koedijkerstraat-Frieseweg?
Op woensdag 20 april heeft zich een ernstig ongeval voorgedaan op de kruising Zeswielen-Rekerdijk-Koedijkerstraat-Frieseweg. Een bestelbus reed vanaf de Frieseweg twee vrouwen op een scooter aan. Ambulances, brandweer en een traumahelikopter uit Rotterdam moesten uitrukken om de twee gewonde vrouwen te helpen. Leefbaar Alkmaar hoopt dat de vrouwen snel herstellen van het letsel dat zij hebben opgelopen.

Dat de verkeerssituatie op dit onoverzichtelijke kruispunt zeer gevaarlijk is, heeft Leefbaar Alkmaar meermaals betoogd. Door de openstelling van het nieuwe, 3 miljoen euro kostende fietspad is de situatie alleen maar onveiliger geworden. Fietsers moeten nu vaker de drukke weg oversteken, wanneer zij vanaf de Zeswielen de Rekerdijk op willen. Verkeer vanaf de Frieseweg moet er rekening mee houden dat er op het nieuwe fietspad nu ook fietsers van rechts komen.

Bij de opening van het nieuwe fietspad op 9 april 2015 beloofde de wethouder dat er werk gemaakt zou worden van dit onveilige kruispunt. Ruim een jaar later moeten we constateren dat er niets is veranderd aan de situatie. Leefbaar Alkmaar vindt dat het hoog tijd is om het onoverzichtelijke kruispunt Zeswielen-Rekerdijk-Koedijkerstraat-Frieseweg aan te pakken.

Verschillen benadrukken in de politiek is prima en dat moeten we vooral blijven doen
Het is van alle tijden dat sommige politici beter kunnen debatteren dan andere, dat mag. De ene politicus is meer inhoudelijk dan de andere, dat mag, we kunnen immers niet allemaal evenveel inhoud hebben. Terwijl de een uit het hoofd spreekt, leest de ander van papier, dat mag, de kwaliteit hoeft er niet minder om te zijn. Het is niet verboden om te liegen, maar gelukkig is het in onze democratie toegestaan om daar de vinger op te leggen.

Verschillen tussen de partijen moeten juist benadrukt worden, zodat de kiezer niet het idee krijgt dat het allemaal maar één pot nat is. Daarom is het juist prettig debatteren met de VVD; we geven elkaar een platform om onze opinie te ventileren, die soms behoorlijk verschillend is.

Mensen aanspreken op hun kopieergedrag of hun stemgedrag, wat is daar mis mee? Liegen en draaien mag best benoemd worden. Als iemand regelmatig onbeargumenteerd zijn standpunt wijzigt, mag dat best gemeld worden.

De 'evaluatie' van debat.nl over de Alkmaarse gemeenteraad is een bijproduct van een groter geheel. Allemaal heel herkenbaar, van alle tijden en inherent aan de politiek. Dergelijke conclusies kan de burger zelf ook trekken. En in de krant lezen we niet anders. Daar hoef je geen duur bureau voor aan te trekken.

Door de handvatten van debat.nl worden de commissievoorzitters juist bang voor een debat, een pittige discussie. Dat wordt vermeden. Een slechte zaak. Juist de verschillen maken de politiek interessant. Debat.nl creëert eenheidsworsten, die vooral lang aan het woord zijn. De commissievoorzitters moeten zich niet laten leiden door de adviezen van debat.nl, die de discussies smoren.

Niet de discussie in de raad zorgt voor een slecht imago van de politiek. Het onbeargumenteerd wijzigen van eigen standpunten, vlak na de verkiezingen vertrekken uit de partij waarvoor je gekozen bent, is kiezersbedrog en schadelijk voor het aanzien van de politiek.

Verschillen benadrukken is prima en dat moeten we vooral blijven doen.

Leefbaar Alkmaar heropent meldpunt overlast horeca
De pogingen van de gemeenteraadsfractie van Leefbaar Alkmaar om het beleid van vrije sluitingstijden voor de horeca terug te draaien zijn - voorlopig - gestrand. Op dinsdag 23 februari werd op initiatief van Leefbaar Alkmaar in de commissie Bestuur en Middelen uitgebreid de eerste evaluatie van de vrije sluitingstijden besproken en donderdag 25 februari bracht Leefbaar Alkmaar in de raadsvergadering een motie in stemming om het college van burgemeester en wethouders op te dragen om te stoppen met de vrije sluitingstijden en de oude sluitingstijden weer te hanteren. Deze motie haalde helaas geen meerderheid.

Zoals bekend is het onderwerp vrije sluitingstijden voor de horeca een plan van raadslid Bijl die dit in juli 2013 voorstelde. Toen was hier geen meerderheid voor in de gemeenteraad. In juli 2015 bleek er echter wel een meerderheid te zijn, omdat CDA en GroenLinks nu wél voor de vrije sluitingstijden stemden.

Het evaluatierapport schetst een verontrustend beeld. Veel bewoners klagen over toegenomen overlast, de sfeer in het uitgaansleven is duidelijk grimmiger geworden en politie en stadstoezicht geven aan zich bedreigd te voelen en te worden bedreigd. Duidelijke taal, zo zou je zeggen, maar de meerderheid in de gemeenteraad vond het nu nog te vroeg om al definitieve conclusies te trekken. Zij willen de volgende evaluatie afwachten, die nog voor de zomer moet plaatsvinden.

Wat nu?
Leefbaar Alkmaar gooit de handdoek niet in de ring. Heel belangrijk is dat mensen hun klachten blijven uiten. Anders wordt er over een paar maanden gezegd: 'Zie je wel: de overlast neemt af'. Leefbaar Alkmaar heropent daarom weer het meldpunt overlast horeca op info@leefbaaralkmaar.nl. Op dit mailadres kunnen mensen hun klachten kwijt. In de periode tot 1 januari 2016 waren er ongeveer 150 verschillende meldingen van nachtelijke overlast bij Leefbaar Alkmaar binnengekomen.

Leefbaar Alkmaar roept de bewoners dus op hun klachten te blijven melden op info@leefbaaralkmaar.nl, zodat bij de volgende evaluatie opnieuw een duidelijk beeld is van de mate van overlast na het vrijgeven van de sluitingstijden van de horeca.

Duurste fietspad bij Kanniewaarzijn

Duurste fietspad

Het nieuwe fietspad langs de Zeswielen blijft de gemoederen bezighouden. Niet alleen in Alkmaar, maar in heel Nederland. Het is immers het duurste stuk fietspad van Nederland. Drie miljoen euro (inclusief bijdrage provincie) voor driehonderd meter, dus 10.000 euro per meter. Terwijl er aan de andere kant van het water op de Molenkade al een prima fietspad ligt.
Er zijn euro-tekens op het nieuwe fietspad aangebracht om de geldsmijterij onder de aandacht te brengen.

Maya Bolte, fractievoorzitter van Leefbaar Alkmaar: ,,Het peperdure, overbodige fietspad staat symbool voor de geldverspilling van het college van OPA, VVD, CDA en D66 plus BAS.''

Klachten over deze geldverspilling zijn ook bij het VARA-programma Kanniewaarzijn beland. Dat programma heeft op donderdag 7 januari opnamen gemaakt bij het fietspad, waarbij Maya Bolte werd geïnterviewd. Ook verkeerswethouder Nagengast werd door Kanniewaarzijn om een reactie gevraagd. De uitzending is in februari.

Dorpshart Stompetoren
Jarenlang heeft de gemeenteraad van Schermer gesproken over het dorpshart Stompetoren. In de laatste raadsperiode sneuvelde een college nog op dat plan. Om de zaak vlot trekken werd destijds door Schermer CDA-wethouder Binnendijk ingevlogen om met frisse blik het dossier dorpshart tot een goed einde te brengen. En inderdaad: vlak voor de gemeentefusie nam de gemeenteraad Schermer een finaal besluit voor een dorpshart dat financieel haalbaar was. De gemeenteraad van Schermer wilde immers de nieuwe gemeente niet opzadelen met een lijk in de kast. Alleen de VVD in Schermer stemde tegen. Dat was niet verrassend aangezien een VVD-raadslid als pachter van het Schermer Wapen direct belanghebbende was.

Nu wordt door de Dorpsraad Stompetoren opnieuw een enigszins aangepast plan gepresenteerd, dat financieel waarschijnlijk niet haalbaar is. De partijen hebben de afspraak dat genomen raadsbesluiten in Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer door de nieuwe gemeenteraad worden gerespecteerd. Wat Leefbaar Alkmaar betreft maken wij voor het dorpshart Stompetoren geen uitzondering. In de Alkmaarse gemeenteraad bleek dat VVD, D66 en GroenLinks de besluitvorming in de Schermer gemeenteraad naast zich willen neerleggen. De overige partijen spraken uit dat het college moest voortgaan op de ingeslagen weg. Het CDA betwijfelde zelfs of de Dorpsraad wel namens het dorp sprak.

Zwemmen voor ouderen
Sinds augustus 2015 maakt het reactiverend zwemmen voor ouderen in zwembad De Hout onderdeel uit van Alkmaar Sport NV. Voor die tijd was het onderdeel van maatschappelijke dienstverlening De Wering. Gemiddeld 100 deelnemers, al dan niet met een lichamelijke beperking, verdeeld in drie groepen, krijgen deze lessen van hun vertrouwde, professionele zwemdocenten.

Deze vier bekwame zwemdocenten hebben te horen gekregen, dat zij per 1 januari 2016 moeten stoppen, omdat hun diensten als goed getrainde instructeur te duur zijn. Het zwembadpersoneel moet nu zelf les gaan geven. De deelnemers, en overigens ook de zwemdocenten, zijn hier erg verdrietig over. Zij twijfelen aan de kwaliteit van het toekomstige aanbod en begrijpen het nut van deze verandering niet.

De fractie van Leefbaar Alkmaar heeft samen met de PvdA hierover de volgende schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld.

 • Was het van tevoren met De Wering afgesproken dat de professionele zwemdocenten ontslagen zouden worden, na de overname van het reactiverend zwemmen voor ouderen door Alkmaar Sport NV?
 • Zo nee, waarom kunnen deze professionele zwemdocenten niet gewoon doorgaan met het geven van hun lessen?

De overname van deze activiteit van De Wering is al een bezuiniging, want nu hoeft de gemeente Alkmaar De Wering niet meer te subsidiëren voor het reactiverend zwemmen voor ouderen.

 • Hoe is de rechtspositie in het contract van deze zwemdocenten geregeld? De gemeente Alkmaar ontslaat toch ook de ambtenaren niet die met de fusie zijn meegekomen vanuit Graft-De Rijp en Schermer?
 • Hebben de overige zwemdocenten wellicht te weinig om handen nu het college het schoolzwemmen heeft afgeschaft?
 • Komt daardoor de exploitatie van onze zwembaden misschien in het het gedrang?
 • Wat gebeurt er met de overige beweegactiviteiten van Alkmaar Sport NV?

Zorgen over financiën Alkmaar
"Niets aan de hand. Gewoon doorlopen, mensen." Dat lijkt wel de toon in de Zomernota en de Voorjaarsnota, die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad heeft gepresenteerd. Dat alles nadat het college een paar maanden geleden - in paniek - een bijeenkomst belegde waarin gewag werd gemaakt van een onverwacht miljoenentekort. De ambtelijke top werd weggestuurd en uiteindelijk struikelde ook de wethouder financiën. Het ontslag van de gemeentesecretaris wordt in de rechtbank uitgevochten. Hoezo, niets aan de hand?
Het college stelt als feit, dat de financiële problemen van de gemeente niet het gevolg zijn van het coalitieakkoord. In de nota's wordt met een paar boekhoudkundige trucs het tekort weggemoffeld. Er wordt wat gegoocheld met rentepercentages en afwaarderingen, alsof daarmee de kern van de problemen zou zijn opgelost.

De bezuinigingen op het ambtelijk apparaat hebben averechts gewerkt. Er moest voor 9,9 miljoen euro aan externen worden ingehuurd om de ambtelijke organisatie draaiende te houden, terwijl de service naar het publiek toe aantoonbaar is verslechterd. Alkmaar hangt van externen aan elkaar; samenhang en continuïteit zijn ver te zoeken.

Het college stelt de afgelopen maanden een palet aan maatregelen getroffen te hebben om in rustiger vaarwater te komen. Maar iedereen weet dat alleen als je er ook voor zorgt dat er structureel meer inkomsten binnenkomen, je uiteindelijk weer een financieel gezonde situatie kunt krijgen. Echter structureel doet men nu juist bitter weinig. Want afgezien van de precariorechten worden er verder geen structurele maatregelen getroffen.

De ozb-verlaging, het cadeautje aan de kiezer van OPA, VVD, CDA en D66, blijft gewoon overeind, dit terwijl het college drommels goed weet dat het niet trendmatig verhogen van de ozb jaarlijks al een miljoen euro kost. Cocensus, de organisatie die onze gemeentelijke belastingen int, heeft in de vorige raadsperiode reeds gewaarschuwd voor de gevolgen van de manier waarop het college in Alkmaar omgaat met de ozb. Als we zo doorgaan wordt Alkmaar straks de stad met de laagste lasten maar wél met de minste voorzieningen voor zijn burgers.

Tegelijkertijd wordt er ook altijd nog onnodig met geld gesmeten. De herinrichting van de Kanaalkade, een peperduur overbodig fietspad, een nieuwe stoep die de bewoners helemaal niet willen; allemaal kostbare en onnodige ingrepen, terwijl Alkmaar het geld zo goed anders had kunnen besteden. Ook wordt er nog tweerichtingsverkeer op de Wageweg/Bierkade ingevoerd. Leefbaar Alkmaar hoopt dat het extra geld voor de zorg, dat hard nodig is, er wel komt. In de ogen van Leefbaar Alkmaar blijft het college van OPA, VVD, CDA en D66 balanceren op het randje van de financiële afgrond.

Nieuwe plaatsnaamborden Oudorp
raadslid Mohamed Ezhar en fractie-assistent Margit Kistemaker bij het nieuwe plaatsnaambord van Oudorp bij de Halvemaansbrug. Het heeft een paar maanden geduurd, maar sinds afgelopen weekend staan ze er eindelijk: de nieuwe plaatsnaamborden voor Oudorp en Koedijk. Fractie-assistent Margit Kistemaker van Leefbaar Alkmaar, woonachtig in Oudorp, had in de raadscommissie Ruimte de plaatsnaamborden aangekaart, nadat zij hierover was aangesproken door haar dorpsgenoten. Na de fusie van de gemeente Alkmaar met de gemeenten Schermer en Graft-De Rijp werden bij de dorpskernen van Schermer en Graft-De Rijp immers nieuwe blauwe plaatsnaamborden neergezet met daarop de tekst: Stompetoren, gem. Alkmaar. Enzovoort.

Toen Leefbaar Alkmaar-raadslid Mohamed Ezhar tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraad vroeg of deze borden ook in Oudorp en Koedijk konden worden geplaatst, zegde het college toe dat dit verzoek zou worden ingewilligd. Volgens het college konden het echter niet de bekende blauwe plaatsnaamborden worden, aangezien Oudorp en Koedijk direct aan Alkmaar grenzen. Als alternatief is gekozen voor witte borden met daarop ook het oude gemeentewapen van Oudorp en Koedijk.

Op de foto: raadslid Mohamed Ezhar en fractie-assistent Margit Kistemaker bij het nieuwe plaatsnaambord van Oudorp bij de Halvemaansbrug.

Leefbaar Alkmaar start meldpunt horeca-overlast
Leefbaar Alkmaar vindt dat een aantrekkelijk en gevarieerd horeca-aanbod in de binnenstad belangrijk is om de stad levendig en aantrekkelijk te houden. Maar dat gevarieerde aanbod moet en mág niet ten koste gaan van de bewoners van de binnenstad. Overlast voor hen als gevolg van de horeca moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Belangen van bewoners zijn in het recent aangenomen raadsbesluit echter volstrekt onvoldoende meegewogen en tot hun recht gekomen.

Naar aanleiding van het raadsbesluit om de horeca in Alkmaar de gelegenheid te geven om 24 uur per dag open te blijven wil de partij Leefbaar Alkmaar horeca-overlast in kaart brengen en start daarom een meldpunt horeca-overlast. Als bewoners horeca-gerelateerde overlast ervaren, ontvangt Leefbaar Alkmaar graag hun klachten. Schreeuwers op straat, plassers in portieken, vechtpartijen, te luide muziek, men kan dat melden op info@leefbaaralkmaar.nl.
De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Alkmaar kan natuurlijk niet die problemen oplossen, maar Leefbaar Alkmaar denkt met de binnenstadsbewoners mee en zal de klachten mee laten wegen bij de evaluatie van de vrijgelaten openingstijden van de horeca. De discussie over vrije openingstijden voor de horeca in Alkmaar startte in de gemeenteraadsvergadering van 3 juli 2013 met een motie, ingediend door voormalig OPA-raadslid Ben Bijl bij de behandeling van de Horecanota 2013. In die motie werd gepleit voor vrije openingstijden. De motie werd verworpen, maar Bijl kondigde op 17 juli 2013 in het Alkmaars Nieuwsblad in de advertentie "Jammer, geen vrije sluitingstijden" aan, dat OPA zich zou blijven inzetten voor vrije openingstijden.
In het coalitieprogramma (januari 2015) staat: ''Vóór 1 juli 2015 presenteert het college een nieuwe horecanota waarin vrije sluitingstijden worden opgenomen en verruiming van de mogelijkheden om, ook op etages van panden, (dag)horeca te starten''.
In de gemeenteraadsraadsvergadering van 2 juli 2015 werd opnieuw over de vrije openingstijden gestemd. De raadsfractie van Leefbaar Alkmaar stemde, net als in 2013, tegen. GroenLinks en CDA bleken echter van standpunt veranderd. Zij waren in juli 2013 tegen vrije openingstijden voor de horeca, nu stemden zij vóór, waardoor er een meerderheid ontstond voor het vrijlaten van de openingstijden van de Alkmaarse horeca.

AED voor Respijthuis
leefbaar alkmaar AED RespijthuisAfgelopen maand werd door Henk Smit en Henk Adriaanse van Tetrix Techniekopleidingen en Maya Bolte, fractievoorzitter Leefbaar Alkmaar, een AED overhandigd aan het Respijthuis in Alkmaar. Petra Oxfoort, coördinator in het Respijthuis, nam de defibrillator in ontvangst. In het Respijthuis aan de Van de Veldelaan kunnen mensen met een chronische ziekte en/of aandoening een aantal nachten logeren om te voorkomen dat hun mantelzorgers overbelast raken.

In de gemeenteraad van Alkmaar diende toenmalig raadslid Henk-Jan Verboom een half jaar geleden namens Leefbaar Alkmaar een motie in, waarin het college werd gevraagd om te zorgen voor een AED ten behoeve van het Respijthuis. Deze motie werd toen raadsbreed aangenomen. De Stichting Metaal- en Elektro-opleidingen, verbonden aan Tetrix, bleek bereid een schenking te doen om zo de aankoop van de AED mogelijk te maken.

Ontsluitingsweg Villapark De Rijp
In de commissievergadering Ruimte van 29 april werd gesproken over de ontsluitingsweg naar Villapark De Rijp. Namens Leefbaar Alkmaar voerde fractie-assistent Mieke Biesheuvel uit De Rijp het woord. Hier haar bijdrage:
,,Leefbaar Alkmaar is enthousiast over het voorstel om de ontsluitingsweg naar Villapark de Rijp nu eindelijk te gaan realiseren. De bewoners van West-Graftdijk en met name de bewoners van Oost-Graftdijk hebben al veel te lang last c.q. overlast van het verkeer van en naar het Villapark. Laten we wel wezen: de smalle kanaaldijk en de kleine dorpsweggetjes zijn gewoon niet geschikt voor veel verkeer. Nu is het nog een handjevol parkbewoners en bouwverkeer wat langsrijdt, maar als het park op termijn in volle bezetting opereert, is het een compleet dorp dat dagelijks in- en uitrijdt via het smalle kanaaldijkje. Een aanrijroute naar het park via een parallelweg langs de N244 die aansluit op de rotonde bij West-Graftdijk is niet alleen de meest logische, maar ook de mooiste oplossing.

Wel heeft Leefbaar Alkmaar nog een paar vragen voor het college:
Bij eerdere plannen voor de aanleg van deze ontsluiting is er tot twee maal toe met succes een gang naar de rechter geweest om de ontsluiting op deze manier tegen te gaan. Heeft het college nagedacht hoe een derde gang naar de rechter voorkomen kan worden? In de specificatie van de kosten voor 2015 ten behoeve van onderzoek en voorbereiding is nergens te zien dat ook Europarcs meedeelt in die kostendekking. Zou het niet volstrekt logisch zijn dat ook zij een aandeel van dit kostenplaatje voor hun rekening nemen?

Het wordt hoog tijd dat de bewoners van dit stukje mooi Alkmaar worden ontzien! Daarom ziet Leefbaar Alkmaar graag op korte termijn een definitief besluit en een plan van aanpak. Liefst nog voor de zomervakantie, zodat er direct na de bouwvak gestart kan worden met de aanleg van deze ontsluiting."


kanaalkade alkmaar gevaarlijk

Leefbaar Alkmaar wil aanpak chaos toeristenbussen
Fractievoorzitter Maya Bolte van Leefbaar Alkmaar heeft bij het vragenuurtje van de gemeenteraadsvergadering opnieuw de chaotische situatie bij het afzetten van toeristen voor de kaasmarkt op de Kanaalkade aan de orde gesteld.

Het is op vrijdagen vaak een chaos op de Kanaalkade met de toeristenbussen. In de raadscommissie Ruimte d.d. 19 februari heeft Leefbaar Alkmaar bij de rondvraag al een vraag gesteld over de bussen die de toeristen op de Kanaalkade afzetten voor een bezoek aan de Alkmaarse kaasmarkt. Dit levert gevaarlijke situaties op, met name voor fietsers. De bussen staan deels op de stoep en op het fietspad en blokkeren de weg, waardoor er files ontstaan.

Leefbaar Alkmaar stelde in februari voor een onderzoek te doen naar de Molenbuurt als mogelijke stopplek voor de touringcars. De vraag van Leefbaar Alkmaar is: Wil het college een onderzoek doen naar een alternatieve locatie voor de touringcars die bezoekers van de kaasmarkt afzetten en ophalen?

Behandeling programmabegroting
In de raadsvergadering van 23 maart besprak de gemeenteraad de programmabegroting van het college van OPA, VVD, CDA en D66. De fractie van Leefbaar Alkmaar had een flink aantal opmerkingen bij de keuzes die het college had gemaakt.

Bij de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad, op 2 januari, stelde de raadsfractie van Leefbaar Alkmaar meteen de ongelijkheid aan de kaak in het nieuwe beleid betreffende de onroerendezaakbelasting (ozb). De agrariërs in Schermer en Graft-De Rijp gaan tot 30 procent meer ozb betalen. Dit terwijl de huizenbezitters van de stad Alkmaar blij worden gemaakt met een ozb-verlaging. Een kleine groep 'nieuwe' inwoners betaalt dit 'cadeautje' van OPA, CDA, VVD en D66.

Leefbaar Alkmaar vindt dit behoorlijk scheef. Bovendien hebben mensen met een laag inkomen geen voordeel van de ozb-verlaging. Leefbaar Alkmaar gaf in de raadvergadering op 2 januari het college van burgemeester en wethouders het voordeel van de twijfel na de toezegging dat er naar een oplossing zou worden gezocht. Dat is niet gebeurd. Daarom keurt Leefbaar Alkmaar het ozb-beleid af.

Geen woorden maar daden: huishoudelijke hulp voor ieder die dat nodig heeft, stelt Leefbaar Alkmaar. Zorg op maat en niemand mag buiten de boot vallen. Leefbaar Alkmaar zal de uitvoering van de veranderingen in de WMO kritisch blijven volgen.
De fractie van Leefbaar Alkmaar diende een motie in over het 50-plus-beleid van de gemeente. Het is voor 50-plussers moeilijk om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. Het beschikbare miljoen voor het 50-plus-beleid is nog lang niet op. Leefbaar Alkmaar vindt dat dit geld niet alleen aan overhead en conferenties besteed moet worden. Leefbaar Alkmaar verzocht het college de werkgelegenheid voor 50-plussers een impuls te geven door vijftig extra 50-plus-banen mogelijk te maken door voor deze banen de loonkosten te subsidiëren.
Bij de begrotingsbehandeling brak Leefbaar Alkmaar een lans voor goed openbaar vervoer, ook in de buitengebieden. Als jongeren uit Schermer en Graft-De Rijp ook in Alkmaar moeten kunnen uitgaan, kan de laatste bus terug niet reeds vertrokken zijn, terwijl het uitgaansleven net begint. Leefbaar Alkmaar kwam met een voorstel om het busvervoer in het weekend naar Graft-De Rijp en Schermer beter te laten aansluiten op het uitgaansleven. De meerderheid van de raad steunde Leefbaar Alkmaar hierin.
Aanpassingen van stoepen voor rollators door schuin aflopende stoepranden te maken en andere ingrepen zijn prima. Stoepen aanpassen waar het niet nodig is en zelfs door de bewoners als ongewenst wordt beschouwd, keurt Leefbaar Alkmaar af. Zonde van de moeite en het geld.

Oudorp actueel blauwe plaatsnaamborden

Blauwe plaatsnaamborden Oudorp en Koedijk
Sinds de gemeentefusie zijn er bij de ingangen van de dorpen in Schermer en Graft-De Rijp blauwe borden geplaatst met daarop de naam van het dorp met daaronder in kleinere witte letters: Gemeente Alkmaar.
Oudorp en Koedijk moeten het nog steeds doen met de kleine witte bordjes met zwarte tekst. Leefbaar Alkmaar ziet graag dat ook bij de ingangen van Oudorp en Koedijk blauwe plaatsnaamborden worden geplaatst. Wil het college hiervoor zorgen, was de mondelinge raadsvraag van Leefbaar Alkmaar in de raadsvergadering van 15 januari.
Wethouder Nagengast antwoordde dat er binnen acht weken ook blauwe plaatsnaamborden komen bij de ingangen van Oudorp en Koedijk.


Start nieuwe gemeenteraad

Start nieuwe gemeenteraad

Op vrijdag 2 januari is de nieuw gekozen gemeenteraad van Alkmaar geïnstalleerd, met daarin drie raadszetels voor Leefbaar Alkmaar, evenveel als in de vorige raadsperiode. Voor Leefbaar Alkmaar hebben Maya Bolte, John Hagens en Mohamed Ezhar zitting in de raad. De fractieassistenten van Leefbaar Alkmaar zijn Margit Kistemaker, Mieke Biesheuvel en Yusuf Mermer.

Op de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad werd het coalitieakkoord besproken dat de coalitiepartijen OPA, VVD, CDA en D66 met elkaar hebben bereikt. Hieronder de bijdrage van de raadsfractie van Leefbaar Alkmaar.

,,Het coalitieakkoord bevat veel zaken waar Leefbaar Alkmaar achter kan staan. Het betreft zelfs onderwerpen die Leefbaar Alkmaar meerdere keren heeft aangekaart, zonder succes. Voorbeeld is het bewonersparkeren. Drie keer heeft Leefbaar Alkmaar bij de begrotingsbehandeling betoogd dat dit tarief naar beneden moest, omdat het de laatste jaren buitenproportioneel was verhoogd. Tot drie keer aan toe werd de motie van Leefbaar Alkmaar hierover verworpen, maar zie: nu staat het prominent in het coalitieakkoord. Wellicht is dit het gevolg van het prettige gesprek dat de onderhandelingsdelegatie van Leefbaar Alkmaar heeft gehad met de onderhandelingsdelegatie van OPA.

Mooie woorden worden er geschreven over de zorg. Leefbaar Alkmaar kan zich vinden in de voornemens, maar het komt natuurlijk aan op de uitvoering. We zullen dit kritisch blijven volgen. De vorige gemeenteraad had reeds vijf miljoen voor de WMO gereserveerd. Fijn dat u nog een miljoen extra uittrekt voor de huishoudelijke hulp, waaruit wordt het miljoen extra gedekt?

Het veiligheidsbeleid is een combinatie van preventie en repressie, staat er geschreven. Leefbaar Alkmaar constateert dat de nadruk ligt op repressie. Jongerencentrum Argus en buurthuis West zijn gesloten, jongeren gaan meer rondhangen wat kan leiden tot overlast en dat wordt dan hard aangepakt. Dit college repareert aan de achterkant wat het aan de voorkant had kunnen voorkomen.

In het hoofdstuk Integratie spreekt de coalitie van autochtone Alkmaarders en Alkmaarders van allochtone komaf, gelijke kansen en gelijke verantwoordelijkheden. Overdie is met ruim 75 nationaliteiten een smeltkroes van culturen. Hoe is het dan mogelijk dat de regiegroep van Overdie, die de waarderingssubsidies mag verdelen in de wijk, slechts uit autochtone Alkmaarders bestaat? Leefbaar Alkmaar roept het nieuwe college op er onmiddellijk zorg voor te dragen dat ook Overdie een regiegroep krijgt waarvan de deelnemers een goede afspiegeling vormen van de wijk.

Een belangrijk punt voor Leefbaar Alkmaar is een goed openbaar vervoer, met name ook in de buitengebieden. Dat hebben we ook ingebracht bij het oriënterende gesprek met de onderhandelingsdelegatie van OPA als punt van ons dat uitgewerkt kan worden. Zoals het verwoord is, spreekt er echter weinig ambitie uit om een stapje extra te zetten. Als de jeugd uit Schermer en Graft-De Rijp ook in Alkmaar moeten kunnen uitgaan, kan het niet zo zijn dat de laatste bus al terug gaat, terwijl het uitgaansleven net op gang begint te komen.

Enkele jaren geleden heeft de gemeenteraad besloten dat de Bierkade en de Wageweg eenrichtingsverkeer zouden worden. Deze route was gevaarlijk en milieu-onvriendelijk. OPA en D66 waren mede de pleitbezorgers van deze ingreep. Zonder dat er nieuwe argumenten op tafel zijn gekomen, wordt dit besluit teruggedraaid. Opnieuw een kostbare operatie, die niets oplost.

De coalitie heeft de afgelopen periode voortvarend werk gemaakt van Overstad, na een lange periode van stilstand. Leefbaar Alkmaar is hier tevreden over en heeft van harte ingestemd met de bouw van een bioscoop annex filmhuis en poppodium op Overstad.

Leefbaar Alkmaar maakt zich zorgen over het sociale gezicht van de gemeente. Dat de gemeenteraad er middels een motie voor moest zorgen dat de 120 procentsnorm voor bijzondere bijstand gehandhaafd moest blijven, vonden wij een teken aan de wand. Leefbaar Alkmaar houdt het college in de gaten. De OZB verlagen ten koste van een goed sociaal beleid, dat is niet de koers van Leefbaar Alkmaar.

Uit het raadsvoorstel over de OZB blijkt dat we nu al een miljoen te kort komen op de werkbegroting 2015, omdat de inflatiecorrectie niet is toegepast. Desondanks maakt de coalitie de eenmalige korting op de OZB van 3 procent structureel door middel van boekhoudkundige oplossingen. Waar gaat het college nu echt op bezuinigen? Zullen bewoners ook nog tevreden zijn met een lagere OZB als structurele subsidies vervallen? Het verenigingsleven is immers het cement van de samenleving...

Het hoofdstuk Onderwijs stemt Leefbaar Alkmaar tevreden, met aandacht voor bewegingsonderwijs, schoolzwemmen en het behoud van basisscholen in de kernen. Ook het sportbeleid ziet er goed uit. Leefbaar Alkmaar maakt zich ernstig zorgen over de International Children Games. De geluiden die wij ontvangen van sportclubs die worden betrokken bij de organisatie, zijn alarmerend.

OPA had in de verkiezingsperiode stoer gezegd dat er in Alkmaar al genoeg was gedaan aan jongerenhuisvesting. Gelukkig zien we dat idee niet terug in het coalitieakkoord. Het blijft voor Alkmaar een grote taak om de jongeren binnen de stad te houden, mede middels betaalbare huisvesting.

De heer Kloos heeft kenbaar gemaakt om ook goed te luisteren naar de oppositie en die uit respect ook een plaats te geven. Daar hebben we echter nog niet veel van gemerkt. Een aantal benoemingen is uitgesteld tot 15 januari. Bij een benoemingsvoorstel heeft een kandidaat van de oppositie zich teruggetrokken om plaats te maken voor de coalitie, het omgekeerde is nog niet gebeurd. Dit zou een slechte start zijn van de coalitie, riekend naar machtsvertoon. Voor 15 januari verwachten wij een handreiking."

Snoeisel taxus voor kankerbestrijding
De actie 'Vergroot de hoop, verklein de kanker' is enkele jaren geleden in België van start gegaan. Een groeiend aantal gemeenten in Nederland werkt inmiddels ook mee aan de inzameling van het snoeisel van de taxusstruik voor medicijnproductie door de farmaceutische industrie. De stof baccatine zit in éénjarige scheuten van de taxus. Deze stof wordt verwerkt in medicijnen tegen kanker.

Leefbaar Alkmaar kreeg reacties van burgers die ook graag hun snoeisel van de taxus beschikbaar wilden stellen. Daarop stelde de fractie van Leefbaar Alkmaar de volgende schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Is het college bereid deze inzameling van het snoeisel van de taxusstruik voor medicijnproductie mede gestalte te geven? Zo ja, is het college bereid de burgers voorlichting te geven over hoe er gesnoeid dient te worden en waar snoeisel kan worden ingeleverd?

De bruikbare stof voor de medicijnproductie, baccatine, zit alleen in de eenjarige scheuten. Eén kuub snoeisel van de jonge taxushaag is goed voor één chemo. De helft van alle chemokuren heeft als basis de taxus, die vooral als hegbeplanting wordt gebruikt. De inzameling luistert nauw. De snoeiperiode is van 1 juni tot 31 augustus. Alleen de éénjarige twijgjes bevatten de stof baccatine en het snoeisel moet droog en schoon zijn. Bovendien blijven de takjes maar een paar dagen goed.

Het college reageerde enthousiast op het voorstel van Leefbaar Alkmaar. De gemeente Alkmaar doet nu mee aan de actie 'Vergroot de hoop, verklein de kanker'. In gemeentelijke publicaties wordt de bevolking geattendeerd op de actie. Het snoeisel kan worden ingeleverd bij Stadswerk aan de Kitmanstraat.

Bouwplan Oudorp
Van Der Oord Visions heeft plannen gepresenteerd om aan 't Wuiver 2a in Oudorp, op de plek van een leegstaande kerk, een woon- en zorgvoorziening te realiseren. Hierbij wordt gerekend op ondersteuning vanuit Zorgcentrum de Oldeburgh. Van Der Oord Visions wil 22 woningen bouwen voor mensen in de categorie zorgzwaartepakket 4. Dit betekent concurrentie voor Zorgcentrum de Oldeburgh.

Wuiver Oudorp

De omwonenden zijn geschrokken van de massale omvang van de geplande woon- en zorgvoorziening. Zowel de kerk als het hele parkeerterrein is bij de bouwmassa betrokken. Van Der Oord Visions stelt te kunnen doen wat ze willen, omdat de grond niet van de gemeente is, het terrein de bestemming maatschappelijke doeleinden heeft en er een overeenkomst is met de Stichting voor Evangelisatie in Nederland en België. Tevens zegt Van Der Oord Visions hierover contact te hebben met de gemeente.

De raadsfractie van Leefbaar Alkmaar heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld: Is het college op de hoogte van de plannen van Van Der Oord Visions aan 't Wuiver 2a? Is het college betrokken bij deze planontwikkeling? Voor welke doelgroep mag er van het college worden gebouwd? Bent u het met Leefbaar Alkmaar eens dat het gepresenteerde bouwvolume te groot is voor deze locatie? Wat zijn de parkeernormen voor een woon- en zorgvoorziening? Hoe gaat de participatie van de omwonenden worden geregeld? Hoe ziet het college de eventuele samenwerking tussen Van Der Oord Visions en Zorgcentrum de Oldeburgh?

De fractie van Leefbaar Alkmaar vindt het prima als er een kleine woon- en zorgvoorziening aan 't Wuiver 2a in Oudorp wordt gerealiseerd, kleiner dan het thans voorgestelde complex, maar wel op voorwaarde dat er wordt gebouwd voor mensen met een laag zorgzwaartepakket in de categorieën 1, 2 of 3, zodat er geen concurrentie ontstaat met de Oldeburgh.

Onderzoek fijnstof
Leefbaar Alkmaar vraagt informatie aan het college over de mate van fijnstof op de meest gevoelige punten voor luchtvervuiling in Alkmaar. Luchtvervuiling is 'het voornaamste gezondheidsrisico op milieugebied ter wereld', aldus de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in een nieuw rapport. Het aantal doden ligt twee keer hoger dan eerdere schattingen aangaven. De WHO stelt dat wereldwijd jaarlijks zo'n 7 miljoen mensen sterven aan de gevolgen van vervuilde lucht.
'De risico's zijn veel groter dan we voorheen dachten of begrepen', meldt de WHO in haar rapport. Mede naar aanleiding van berichten in diverse media stelt Leefbaar Alkmaar opnieuw de vraag om cijfers omtrent de mate van fijnstof in de stad Alkmaar beschikbaar te stellen.

In een memo d.d. 13 maart gaf wethouder Nagengast aan dat er navraag binnen de vakgroep geluid is gedaan, naar aanleiding van een vraag van Leefbaar Alkmaar in de commissie Ruimte van 10 december, om de landelijke normen ten aanzien van de luchtkwaliteit te achterhalen. Uitkomst van deze navraag binnen de vakgroep geluid was dat er geen reden is om een actieplan fijnstof voor Alkmaar op te stellen.
Bovenstaande WHO-rapporten geven Leefbaar Alkmaar een duidelijke aanleiding om te vragen naar de mate van fijnstof (gemeten op de vijf meest fijnstofgevoelige punten) in Alkmaar. Wij zullen op basis van het verkregen cijfermateriaal, vergeleken met de landelijke normen, overwegen om te vragen om een actieplan fijnstof.

Aanpak gevaarlijke verkeerssituaties Vroonermeer
De Kruissloot is aanmerkelijk drukker geworden na de plaatsing van een afsluitingspaal tijdens spitsuren op de Herenweg in Oudorp. Op het kruispunt Kruissloot/P.C. Boutensstraat en voor de dependance van basisschool De Lispeltuut aan de Kruissloot in de Vroonermeer doen zich vrijwel dagelijks onveilige situaties voor. Vanuit de Vroonermeer is de P.C. Boutensstraat, samen met de Multatulilaan, de enige ontsluitingsweg. Vanuit Sint Pancras is de Kruissloot de veelgebruikte verbinding naar de Schagerweg. Het huidige kruispunt Kruisssloot/P.C. Boutensstraat is onvoldoende geaccommodeerd om deze verkeersstromen in veilige banen te leiden. Bovendien ligt het in een bocht en zijn er vlakbij een wijkcentrum en een school gevestigd. Leefbaar Alkmaar vindt het hoog tijd dat dit kruispunt en de oversteek bij de dependance van school De Lispeltuut veiliger worden gemaakt.

Vroonermeer

De uitvoering van de oversteekplaats op de Kruissloot, midden in een wegvak waar de snelheden hoger liggen dan op een kruising, laat op veel punten te wensen over. De oversteek ligt direct voor de dependance van basisschool De Lispeltuut, waardoor de kinderen al rennend en fietsend zo de oversteek kunnen maken. De kinderen moeten vier keer per dag de drukke Kruissloot over om in hun woonwijk te komen. Er is wel een fietspad naar de school aan de slootkant, maar een fietsersoversteek, gescheiden van de zebra, ontbreekt.

De haakse aansluiting van de P.C. Boutensstraat op de Kruissloot is gerealiseerd met een brug, voorzien van voetpaden, fietssuggestiestroken en een enkele hoofdrijbaan. Alle voorzieningen liggen op dezelfde hoogte, waardoor er weinig bescherming is voor de voetgangers en fietsers op de brug. Het kruispunt is qua inrichting en belijning chaotisch. De markering voor de fietsersoversteek ligt op een vreemde plaats, waardoor fietsers in de problemen komen met afslaand autoverkeer. De huidige constructie dwingt de fietsers midden over de kruising over te steken. De voorrangsregeling is onduidelijk.

De Wijkraad Vroonermeer heeft reeds meerdere keren aandacht gevraagd voor de betreffende verkeerssituaties. Eind vorig jaar heeft Veilig Verkeer Nederland Nederland (VVN) op verzoek van de Wijkraad Vroonermeer een rapportage gemaakt over dit kruispunt en de situatie voor de dependance van basisschool De Lispeltuut. Naar aanleiding hiervan heeft de raadsfractie van Leefbaar Alkmaar de navolgende schriftelijke raadsvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Is het college op de hoogte van het rapport van Veilig Verkeer Nederland (VVN) over de situatie op het kruispunt Kruissloot/P.C. Boutensstraat en voor de dependance van basisschool De Lispeltuut in de Vroonermeer? Is het college, met Leefbaar Alkmaar, van mening dat dit, met name door het intensieve forensenverkeer, een druk kruispunt is geworden en dat voor de schoolgaande kinderen een onveilige verkeerssituatie op de Kruissloot is ontstaan?
Leefbaar Alkmaar is van mening dat dit drukke kruispunt, in de nabijheid van een basisschool en een wijkcentrum, onvoldoende is geaccommodeerd en niet veilig is, met name voor voetgangers en fietsers. Deelt u die mening? Bent u van plan om dit kruispunt en de oversteekplekken op de Kruissloot veiliger in te richten?

Leefbaar Alkmaar tegen volbouwen terrein Kolping-handbal
Leefbaar Alkmaar is geschrokken van de plannen om het voormalige terrein van Kolping-handbal aan de Herenweg in Oudorp vol te bouwen. Volgens de gemeentelijke plannen zullen er hier zo'n 40 huizen gebouwd kunnen worden. Vorig jaar maart is in de gemeenteraad unaniem besloten dat dit gebied 'ontwikkeld' zou kunnen worden. M.a.w. er zou bekeken worden of er gebouwd kon worden. Dus dat er 'iets' gebouwd zou kunnen worden, was al bekend. Leefbaar Alkmaar vindt het echter zonde dat dit stuk groen in het hart van Oudorp in de plannen helemaal zou verdwijnen. Een paar huizen realiseren is acceptabel; het voorgestelde aantal absoluut niet.

Terrein Kolping-handbal Oudorp

Het te ontwikkelen gebied zou in de plannen worden ontsloten door twee nauwe toegangswegen vanaf de Herenweg. Dit project is een slag in de ruimte: er is nog geen projectontwikkelaar en er zijn nog zoveel onverkochte woningen in Oudorp. Bovendien gaat er ook nog gebouwd worden op het voormalige DFS-terrein. In deze tijd van economische recessie met deze plannen komen is onrust veroorzaken op niets af.

De presentatie van de plannen in de Oldenburgh in Oudorp werd door de omwonenden zeer druk bezocht. Zij zijn verknocht aan hun prettige woonomgeving bij het groene hart van Oudorp. Dit is een heerlijk en veilig speelterrein voor hun kinderen. Het verdwijnen van dit stuk groen kan een waardevermindering van de omliggende woningen tot gevolg hebben. Als er 40 woningen komen, blijft er geen groen over. En waar moeten de auto's blijven van de nieuwe bewoners? Je kunt hier wel een paar luxe woningen bouwen, maar het terrein volproppen met 40 woningen is uit den boze. Leefbaar Alkmaar deelt de zorgen van de omwonenden. Leefbaar Alkmaar vindt: Laat het groene hart van Oudorp groen blijven.

Aangifte wegens smaad
Het college van burgemeester en wethouders heeft aangifte van smaad gedaan tegen cultuurkrant GO72. Deze webkrant vergelijkt in een aantal artikelen het college, en met name OPA-wethouder Van de Ven, met nazi's. Leefbaar Alkmaar-fractievoorzitter Maya Bolte stelde in het presidium (overleg van fractievoorzitters) voor om als gemeenteraad een verklaring af te geven om deze nazi-vergelijking ernstig af te keuren. CDA, OPA, VVD en SP vonden ook dat een dergelijke vergelijking door de raad afgekeurd moest worden. PvdA, D66 en GroenLinks vonden echter de aangifte van het college voldoende. Raadslid Van Groen (ex-OPA, nu Bruisend-Alkmaar) vond de nazi-vergelijking 'leuk' en 'satirisch'.

Ramp Filipijnen
Het is een goede traditie dat de gemeente Alkmaar, als sociale gemeente, doneert bij grote natuurrampen. Dat is ook gebeurd bij de aardbevingsramp op Haïti in februari 2010. De fractie van Leefbaar Alkmaar stelde in de gemeenteraad voor om de gemeente een substantieel bedrag te laten overmaken naar giro 555 ten behoeve van de slachtoffers van de ramp op de Filipijnen. Leefbaar Alkmaar liet de hoogte van de donatie graag over aan het college. Het voorstel van Leefbaar Alkmaar kreeg in de gemeenteraad alleen steun van de PvdA.

Parkeerontheffingen
Voor de vierde keer kwam Leefbaar Alkmaar met een amendement om het tarief van de parkeerontheffing voor de bewoners van de binnenstad en de omliggende wijken te verlagen. Op 7 juli 2011 werd besloten om de eindtijd van het belanghebbend parkeren te vervroegen van 23.00 uur naar 21.00 uur, terwijl de tarieven omhoog gingen. Dat betekende voor de bewoners een tariefsverhoging van ruim 14 procent. Hun vergunning gold niet meer van 9.00 tot 23.00 uur, maar van 9.00 tot 21.00 uur; twee uur minder ontheffing voor een hoger tarief. Dat is niet fair.

Het amendement van Leefbaar Alkmaar haalde het in 2011 niet. Op 15 november 2012 deed Leefbaar Alkmaar bij de begrotingsbehandeling een tweede poging, die weer werd weggestemd. Op 4 april 2013 was de derde poging, opnieuw zonder resultaat, omdat OPA op de valreep de toegezegde steun introk vanwege een verschil van mening over de dekking. Nu diende Leefbaar Alkmaar voor de vierde keer een amendement in met deze strekking, met deze keer wél de steun van OPA. Terwijl de PvdA bij de vorige stemmingen hierover het voorstel van Leefbaar Alkmaar wél steunde, stemde de PvdA deze keer echter tegen. De tariefsverlaging voor de parkeerontheffing voor de bewoners van de binnenstad en de omliggende wijken werd dus verworpen.

Leefbaar Alkmaar en Schermer Belang gaan samen
De leden van de politieke verenigingen Leefbaar Alkmaar en Schermer Belang zijn akkoord gegaan met het samengaan van deze twee lokale partijen. Dit naar aanleiding van de gemeentefusie tussen Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp per 1 januari 2015. De laatste hobbel werd genomen in café Het Genot van Grootschermer in Grootschermer, waar de leden van Schermer Belang zich uitspraken over het fusievoornemen. Na de stemming werd Leefbaar Alkmaar-fractievoorzitter Maya Bolte uitgenodigd langs te komen om samen met Schermer Belang-fractievoorzitter John Hagens het glas te heffen op de samenwerking.

Leefbaar Alkmaar en Schermer Belang gaan samen

Maya Bolte, fractievoorzitter Leefbaar Alkmaar, en John Hagens, fractievoorzitter Schermer Belang, toosten in café Het Genot van Grootschermer op de samenwerking.

Op twee afzonderlijke ledenbijeenkomsten mochten de leden hun mening geven over het voorstel van de twee partijbesturen om samen te gaan. Op beide bijeenkomsten was veel enthousiasme, hetgeen resulteerde in een positief antwoord. Onder de statutaire naam Leefbaar Alkmaar zal de partij deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in november 2014. De onderkop op de website, in publicaties e.d. wordt: de betrouwbare partij voor stad en platteland. De statuten, reglementen en uitgangspunten van Leefbaar Alkmaar blijven onverkort van kracht.

Vanuit Schermer Belang kunnen fractievoorzitter John Hagens en raadslid Piet Tensen tot 1 januari 2015 de fractievergaderingen van Leefbaar Alkmaar bijwonen. Bestuursvoorzitter Peter Breedt van Schermer Belang is welkom bij de bestuursvergaderingen van Leefbaar Alkmaar. Schermer Belang is de grootste partij in de Schermer gemeenteraad, met vier zetels; bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen haalde Schermer Belang 988 stemmen. Leefbaar Alkmaar bezet drie zetels in de Alkmaarse raad (3078 stemmen bij de laatste verkiezingen).

Maya Bolte, fractievoorzitter Leefbaar Alkmaar, en John Hagens, fractievoorzitter Schermer Belang, toosten in café Het Genot van Grootschermer op de samenwerking.

Voorzitter Joop Mutters van Leefbaar Alkmaar en voorzitter Peter Breedt van Schermer Belang tekenen de samenwerkingsovereenkomst.

John Hagens, fractievoorzitter Schermer Belang: ,,Onze partij was, net als Leefbaar Alkmaar, aanvankelijk tegen een fusie van onze gemeenten. Ook wij zagen meer in een fusie tussen de vier plattelandsgemeenten Schermer, Beemster, Graft-De Rijp en Zeevang, maar dat bleek geen haalbare kaart. Toen wij ons de realiteit gedwongen zagen toch te fuseren met de gemeente Alkmaar, hebben wij ons georiënteerd op de opties die er zijn in Alkmaar. Leefbaar Alkmaar is een partij die ons qua uitgangspunten aanspreekt."

Maya Bolte, fractievoorzitter Leefbaar Alkmaar: ,,De gesprekken met Schermer Belang zijn in een zeer prettige sfeer verlopen. Leefbaar Alkmaar was tegenstander van de gemeentefusie, want schaalvergroting zorgt er voor dat de afstand tussen bestuurders en bevolking groter wordt. We moeten er aan werken dat dat niet gaat gebeuren. Nu de fusie definitief is, zal Leefbaar Alkmaar zich constructief opstellen om de fusie te laten slagen."

Maatschappelijke opvang
In tegenstelling tot enkele andere partijen van de Alkmaarse gemeenteraad wachten OPA, VVD, CDA, D66, SP en Leefbaar Alkmaar netjes af tot de bezwaarprocedure, die het Oranjehuis, het voormalige Blijfhuis, in Alkmaar tegen de opgelegde bezuiniging is gestart, is afgerond. De middelen voor maatschappelijke opvang zijn beperkt, terwijl de nood toeneemt.

Is het mogelijk dat we op een andere manier met minder geld meer doen? Dat is de vraag die de zes partijen zich hebben gesteld. De gedachten gaan uit naar de economisch dak- en thuislozen, bijvoorbeeld gescheiden mannen die hun huis uit moeten. Deze groep wordt helaas steeds groter en de economische recessie maakt dat er niet beter op. Deze groep kan met adequate hulp mogelijk weer snel terugkomen in de maatschappij.

Alkmaar telt veel panden die al geruime tijd leeg staan en waarvan het niet duidelijk is, wat ermee gebeuren gaat. Kan het college haar invloed aanwenden om een of meer van deze panden geschikt te maken voor de tijdelijke opvang van economisch dak- en thuislozen? Zij kunnen zo de mogelijkheid krijgen op adem te komen en een doorstart te maken in de maatschappij. Een dergelijke manier van opvang kan wellicht met minder professionals en mede met behulp van vrijwilligers geschieden, waardoor de druk op de gemeentelijke begroting minder wordt.

Fusie
De kogel is door de kerk. De fusie tussen de gemeenten Alkmaar, Schermer en Graft/De Rijp gaat door. De gemeenten Schermer en Graft/De Rijp achtten zich te klein om alle nieuwe taken, die zij van het Rijk krijgen, zelfstandig uit te kunnen voeren. Daarom zochten zij contact met grotere gemeenten om tot samenwerking te komen. Dat heeft nu dus geleid tot een fusie. Op 1 januari 2015 gaan de drie gemeenten definitief samen.

Leefbaar Alkmaar was tegenstander van deze fusie. Schaalvergroting zorgt er immers voor dat de afstand tussen bestuurders en bevolking groter wordt. Voorts is het een onlogische fusie. Een samengaan van de plattelandsgemeenten Schermer, Graft/De Rijp, Zeevang en Beemster zou logischer zijn geweest. Gesprekken hierover zijn echter op niets uitgelopen. Met name de gemeente Beemster lag dwars. Beemster zoekt nu toenadering tot Purmerend. Nu de fusie definitief is, zal Leefbaar Alkmaar zich constructief opstellen om de fusie te laten slagen.

Als gevolg van de fusie per 1 januari 2015 tussen de gemeenten Alkmaar, Schermer en Graft/De Rijp zullen de inwoners van deze plaatsen niet in maart 2014 naar de stembus gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente zijn op 19 november 2014.

Provadja
De vrijwilligers van Provadja hebben de afgelopen weken alles uit de kast gehaald om hun standpunt duidelijk te maken. De discussie bleef echter eendimensionaal. Dat is jammer. De gemeenteraad heeft immers ook te maken met de belangen van poppodium Victorie en JT Bioscopen.

Provadja is trots op de ruim 14.000 handtekeningen die zijn verzameld. Leefbaar Alkmaar stelt daar kanttekeningen bij. Bij het verzamelen van de handtekeningen werd de ondertekenaars niet duidelijk gemaakt wat de financiële consequenties zijn van het streven om Provadja in de Harmonie te huisvesten. Uit een steekproef blijkt dat 38 procent van de ondertekenaars niet uit Alkmaar komt. Dat is lekker makkelijk. Tekenen maar, en de Alkmaarse belastingbetaler draait er voor op. Voorts zijn er meerdere curieuze ondertekenaars, zoals bijvoorbeeld ir. Evert van der Pik, de boekhouder van Sjef van Oekel. Hoe serieus moeten we dat allemaal nemen?

Cultuur in Alkmaar is meer dan alleen Provadja. We hebben ook te maken met theater De Vest, de bibliotheek, de Kunstuitleen, JT Bioscopen, het Stedelijk Museum, Zomer op het Plein, Artiance, poppodium Victorie en allerlei andere kleinere cultuurinstellingen. Ook zij hebben rechten. Het cultuurbudget van de gemeente Alkmaar en de inhoud van het Victoriefonds, de voormalige CAI-gelden, kunnen niet alleen maar naar Provadja gaan, stelt Leefbaar Alkmaar.

Provadja heeft geen oog getoond voor de wensen en belangen van poppodium Victorie en JT. Victorie heeft duidelijk laten blijken graag de Harmonie te betrekken. JT wilde de Harmonie niet afstaan aan een concurrent. Als JT de poot stijf zou houden en niet zou vertrekken uit de Harmonie, zou de hele ontwikkeling van JT op Overstad in gevaar komen. De wens/eis van JT is jammer voor Provadja, maar als een onderneming zo fors wil investeren, zoals JT doet, mag die ook eisen stellen. De grote belangen van poppodium Victorie en JT wegen zwaar voor Leefbaar Alkmaar.

Er was even sprake van dat de activiteiten van Provadja gesplitst zouden worden. Het theaterdeel naar De Vest, het filmdeel naar de Harmonie. Provadja kwam daartegen in verzet. Zelfstandig en ongedeeld wilde men verder. Daaraan wordt voldaan, als Provadja verhuist naar Overstad. Provadja kan zelfstandig en ongedeeld intrekken in het complex van JT.

Nu gaan veel jongeren naar beter geoutilleerde bioscopen in Heerhugowaard en Schagen. Dat JT een modern, goed toegerust uitgaanscomplex wil bouwen op Overstad, dat ook jongeren zal aantrekken, juicht Leefbaar Alkmaar toe. Dat complex van JT op Overstad is van grote importantie voor de stad. Dit kan een aanjager worden voor de ontwikkeling van Overstad. Het zou voor Provadja, als vernieuwende organisatie, juist een uitdaging moeten zijn om hieraan mee te werken. De garanties die JT biedt - eigen programmering, eigen ingang etcetera - zijn voldoende waarborgen om de identiteit van Provadja te behouden. Provadja rept steeds over het verlies van de eigen identiteit, maar die zou ook in het gedrang komen bij het YXIE-project, waar Provadja deel van wilde uitmaken.

Provadja gaat geheel voorbij aan het kostenaspect. De gemeente Alkmaar staat voor de grootste bezuinigingsoperatie ooit. De gemeenteraad staat voor lastige keuzes en zal genoodzaakt zijn impopulaire maatregelen te nemen. Alkmaar kan het zich financieel niet permitteren om én poppodium Victorie én Provadja een nieuw onderkomen te bieden. De oplossing dat Provadja, als zelfstandige organisatie, voor niets kan intrekken bij JT komt als geroepen.

Bij de stemming in de gemeenteraad was een zeer ruime meerderheid voor het intrekken van Provadja bij JT (OPA, CDA, SP, D66, VVD en Leefbaar Alkmaar). Alleen PvdA, GroenLinks, Bruisend-Alkmaar en een D66-raadslid waren tegen.

Lift De Mare gerepareerd
De lift aan de noordzijde van winkelcentrum De Mare is gerepareerd! De lift die een half jaar buiten gebruik is geweest, is sinds donderdag 30 mei weer operationeel. De raadsleden Annelies Janssen en Maya Bolte van Leefbaar Alkmaar hebben pamfletten opgehangen om de bewoners erop te attenderen dat zij weer gebruik kunnen maken van de lift. De affiches dat de lift buiten gebruik is, zijn weggehaald.

Lift de Mare Alkmaar

Janssen en Bolte hebben zich de afgelopen weken enorm ingezet om de lift gerepareerd te krijgen. De lift is een belangrijke toegang tot winkelcentrum De Mare voor de bewoners van zorgcentrum Rekerheem en huize Rekerhout, die vaak wat moeilijker ter been zijn. Leefbaar Alkmaar stelde schriftelijke en mondelinge raadsvragen, maar het college van burgemeester en wethouders antwoordde dat de lift geen eigendom is van de gemeente en dat het college de eigenaar niet kon dwingen tot reparatie over te gaan.

Vervolgens nam Leefbaar Alkmaar contact op met de Stichting Collectief Beheer Winkelcentra van MVGM Winkelmanagement. Na heel wat heen-en-weer gebel, geschrijf en gemail is het resultaat eindelijk daar: de lift werkt weer.

De besturing van de lift is vervangen, een ingreep die door het slechte weer werd vertraagd. Leefbaar Alkmaar stelt de medewerking van MVGM Winkelmanagement zeer op prijs en hoopt dat de ouderen weer zonder problemen gebruik van de lift kunnen maken.

Openbaar vervoer
Leefbaar Alkmaar maakt zich zorgen over het openbaar vervoer in Alkmaar. De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de stad. De vergunning is verleend aan Connexxion, dat het busvervoer uitvoert. Opnieuw dreigt een inkrimping van het busvervoer. Leefbaar Alkmaar vindt dit een betreurenswaardige tendens.

In 2010 heeft Leefbaar Alkmaar actie gevoerd om op een aantal lijnen kleinere bussen in te zetten. Met name in de Hoef en richting Boekelermeer is dit een succes gebleken. Leefbaar Alkmaar ziet graag dat een verdere uitrol van dit systeem met kleinere bussen over de hele stad wordt onderzocht. Kan dit kostenbesparend werken? Voorts stelt Leefbaar Alkmaar dat er ook weer een busdienst door de wijk Bergermeer en over de Hobbemalaan moet komen. Dit zou in combinatie kunnen. Deze wijk vergrijst. Goed openbaar vervoer is belangrijk om isolatie van met name ouderen te voorkomen.

In de binnenstad, Alkmaar-Noord en Frieseweg is vervoer met kleinere bussen te prefereren boven het rijden met grote bussen, die vaak behoorlijk leeg zijn. Kleinere bussen zijn energiezuiniger, veiliger en milieuvriendelijker, passen beter in het stadsbeeld en hebben een lagere instap waardoor zij makkelijker te betreden zijn voor mensen die wat slechter ter been zijn.

Leefbaar Alkmaar stelt de volgende schriftelijke vragen: Is er sprake van een verdere inkrimping van het busvervoer in de stad? Werkt rijden met kleinere bussen inderdaad kostenbesparend? Wil het college zich inspannen om een verdere uitrol van kleinere bussen te realiseren? Wil het college bepleiten dat er een kleine bus door de wijk Bergermeer en over de Hobbemalaan gaat rijden?

Parkeertarieven
Het voorstel van Leefbaar Alkmaar om de tarieven voor belanghebbend parkeren voor bewoners van de binnenstad en omliggende wijken te verlagen heeft het niet gehaald in de gemeenteraad. In 2011 is het tarief met 14 procent gestegen, zonder dat daar een tegemoetkoming voor de bewoners tegenover stond. Leefbaar Alkmaar wilde het jaartarief verlagen van 85 euro naar 70 euro. Dit zou financieel haalbaar zijn als de tarieven voor de bezoekers bij de parkeermeters iets zouden stijgen. PvdA en GroenLinks steunden dit idee. De fractie van OPA zou het voorstel ook steunen, maar een uur voor de raadsvergadering trok OPA die steun in. Daardoor gaan de tarieven voor de bewoners niet omlaag.

Stationsgebied
ProRail en de gemeente Alkmaar willen het stationsgebied een enorme metamorfose geven. Zo zou er onder meer een grote glazen traverse over de sporen moeten komen. Leefbaar Alkmaar heeft bedenkingen bij deze plannen. Zo meent Leefbaar Alkmaar dat de traverse zodanig moet worden verlegd dat de monumentale overkapping van het station behouden en ongemoeid blijft. Als de traverse op de geplande plek wordt gemaakt, moet de monumentale overkapping bij elk perron worden doorboord. Voordeel van het verplaatsen van de traverse is ook dat reizigers zo naar Overstad kunnen doorlopen of aan de andere kant snel bij het Horizoncollege zijn.

De voorzijde van het station kan wel wat allure gebruiken. Zo zou bijvoorbeeld een fontein kunnen worden aangelegd, stelt Leefbaar Alkmaar voor. Het populaire Vietnamese eethuisje Mei Mie mag niet sneuvelen in de plannen, vindt Leefbaar Alkmaar.

Gasrotonde TAQA
In mei 2012 is de weg definitief vrijgemaakt voor energiemaatschappij TAQA Energy uit Abu Dhabi en het Nederlandse staatsbedrijf EBN om te beginnen met de bouw van de grootste gasopslag van Europa tussen Bergen en Alkmaar. De tegenstanders van de gasopslag vonden dat onvoldoende onderzoek was gedaan naar de risico?s voor aardbevingen als gevolg van de ondergrondse gasopslag en tekenden bezwaar aan bij de Raad van State. Milieudefensie beweerde dat onderzoeken onderling afweken en dat het risico van aardbevingen werd onderschat. De Raad van State erkende dat aan de ondergrondse opslag van gas een aantal onduidelijkheden en onzekerheden vastzitten, maar de minister hoefde daarom niet van het rijksinpassingsplan af te zien.

Een aantal wetenschappelijke rapporten toont aan dat het gasveld seismische risico's voor de gemeenten Bergen, Heiloo, Alkmaar en Schermer met zich meebrengt. Het gebied kent een aantal (door de mens) geïnduceerde aardbevingen tijdens de winningsfase van het natuurlijke gas in het gebied tussen 1972 en 2007, met toenemende magnitudes op de schaal van Richter. Wetenschappers van het KNMI, de Amerikaanse universiteit MIT (Massachusetts Institute of Technology) en het TNO vinden elkaar in een geschatte maximale magnitude van 3,9 op de schaal van Richter als het gasveld voor opslag in gebruik wordt genomen. Tevens is aangegeven dat ook zonder het weer in gebruik nemen van het gasveld zich nog aardschokken kunnen voordoen. De inschatting van MIT en KNMI is dat het seismische risico bij opslaan van gas niet toeneemt. MIT meldde echter wel dat de drukverandering die ontstaat bij de opslag en afvoer van gas een rol kan spelen bij het veroorzaken van aardbevingen.

In Noord-Groningen blijkt recent dat het risico van aardschokken ernstig is onderschat. Uit onderzoek blijkt dat de bevingen in Groningen als gevolg van gaswinning de komende jaren krachtiger kunnen worden dan eerder werd gedacht. Het blijkt ook dat veel bedrijven niet voldoende zijn beveiligd voor bevingen. De raadsfractie van Leefbaar Alkmaar heeft zich tijdens de raadsvergadering op 2 december 2010 als enige partij uitgesproken tegen de gasrotonde tussen Bergen en Alkmaar. Dat het rommelen in de aardbodem een verhoogd risico vormt voor de bewoners was de voornaamste reden voor het tegenstemmen.

Gezien de recente gebeurtenissen in Groningen stelde raadslid Henk-Jan Verboom van Leefbaar Alkmaar de volgende schriftelijke vragen: Is er ook in Alkmaar sprake van een hoger risico dan in eerste instantie werd aangenomen? Welke maatregelen kunnen worden genomen om de veiligheid van de Alkmaarse bevolking extra te kunnen waarborgen? Hoe hoog is het gereserveerde schadebedrag bij TAQA Energy en het Nederlandse staatsbedrijf EBN?

Verbazing over D66
Het is de coalitiepartijen gelukt om een oppositiepartij over te halen om zitting te nemen in het college. D66 versterkt het college van OPA, VVD, SP en CDA. Fractievoorzitter Konijn is als wethouder van D66 toegetreden tot het college.

Dit is de onverwachte uitkomst na anderhalve maand politiek spektakel. Door het vertrek van raadslid Van Groen uit de OPA-fractie had de coalitie van OPA, VVD, CDA, SP en TON geen meerderheid meer in de Alkmaarse gemeenteraad. De coalitiepartijen probeerden een nieuwe meerderheid te smeden door er een oppositiepartij bij te vragen. Ook de onderhandelingsdelegatie van Leefbaar Alkmaar, bestaande uit voorzitter Joop Mutters, fractievoorzitter Maya Bolte en ex-voorzitter Gerard Bannink, werd uitgenodigd voor gesprekken.

Op een aantal terreinen zat Leefbaar Alkmaar op één lijn met de coalitie. Dat betreft het stopzetten van cultuurproject YXIE en de pogingen om het ziekenhuis in Alkmaar te houden. Op een aantal andere gebieden was Leefbaar Alkmaar het echter oneens met het rechtse college. De rigide bezuinigingen op het jongerenwerk en de buurthuizen leiden tot totale afbraak van deze voorzieningen. De reorganisatie van het ambtenarenapparaat, onder de naam de Doorbraak, gaat gepaard met verlies van kwaliteit en dienstverlening. Verder was Leefbaar Alkmaar tegen de dure projecten die de coalitie wilde realiseren, zoals de Bestevaerbrug, het amfitheater op het Canadaplein, het upgraden van de Karpertongarage en het terugdraaien van tweerichtingsverkeer op de Kanaalkade. Dat laatste zal miljoenen kosten, omdat de provincie en Connexxion dan hun forse bijdrage voor de busbaan en de herinrichting zullen terugeisen.

In de gemeenteraad was afgelopen maand een beschamende stoelendans gaande. Nadat de heer Van Groen uit de fractie van OPA stapte, ging de heer Schouten van TON over naar de VVD. Zijn fractievoorzitter mevrouw Dubois vertrok vervolgens naar OPA. De partij TON hield hiermee op te bestaan. De positie van TON-wethouder Hagen was zodoende onhoudbaar, waardoor er een plek vrijkwam voor D66. Dat D66 deze plaats inneemt, wekt verbazing. Bij de begrotingsbehandeling in november had fractievoorzitter Konijn nog felle kritiek op het college waar zij nu deel van gaat uitmaken. Bij de hernieuwde onderhandelingen werd besloten de Bestevaerbrug niet te bouwen. D66 doet voorkomen alsof dat hun verdienste is, maar in elke coalitiecombinatie zou het plan voor de omstreden brug sneuvelen.

De omstreden omvorming van buurthuizen tot bewonersondernemingen gaat door. Het bezuinigingsplan van OPA, VVD, CDA en SP kreeg de steun van D66, waardoor er een meerderheid ontstond voor deze plannen. Veel buurthuizen en hun vrijwilligers vrezen dat hiermee de toekomst van hun centrum zeer ongewis is.

Bruinooge-norm
In deze tijd van bezuinigingen wordt kritisch gekeken naar de exorbitant hoge salarissen voor bestuurders van organisaties en instellingen die gefinancierd worden met gemeenschapsgelden. Ook in Alkmaar zijn er zulke zogenaamde verbonden instellingen, zoals het Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland (WNK), de Gemeenschappelijke Gezondsheidsdienst (GGD) en andere partijen. Het is wenselijk om de salarissen van de bestuurders van deze met gemeenschapgeld gefinancierde instellingen ook te maximeren. Leefbaar Alkmaar stelt voor dat het in Alkmaar beter is daarvoor niet een Balkenende-norm maar een Bruinooge-norm te hanteren. Dit betekent dat deze bestuurders maximaal het salaris verdienen dat de burgemeester van Alkmaar verdient, 8.600 euro bruto per maand. Overigens is Leefbaar Alkmaar van mening dat de Bruinooge-norm ook moet gelden voor ingehuurde tijdelijke krachten van de gemeente Alkmaar.

Vier redenen tegen de gemeentefusies
Leefbaar Alkmaar is tegen de gemeentefusie van Akmaar met de gemeenten Schermer en Graft/De Rijp, om de vier navolgende redenen.
1. Door schaalvergroting wordt de kloof tussen bestuur en burgers vergroot.
2. Het is een onlogische fusie. Samengaan van de vier plattelandsgemeenten Schermer, Zeevang, Graft/De Rijp en Beemster ligt veel meer voor de hand.
3. Door de veel hogere lokale belastingen in Schermer en Graft/De Rijp zullen de belastingen voor de inwoners van Alkmaar fors stijgen.
4. Graft/De Rijp en Schermer worden gepaaid met cadeautjes, terwijl in Alkmaar juist het mes gaat in welzijnswerk, buurthuizen, cultuur etc.


Onderbouwing:

1. Leefbaar Alkmaar is altijd tegen schaalvergroting geweest. Dat staat in onze uitgangspunten en in ons verkiezingsprogramma. Toen de burgemeester enkele maanden geleden zijn dromen over Groot-Alkmaar ontvouwde, liet Leefbaar Alkmaar direct een afkeurend geluid horen. Een schaal van 94.000 inwoners vinden wij prima. Leefbaar Alkmaar vindt (ambtelijke) samenwerking tussen gemeenten prima, maar een fusie tot een gemeente met ruim 100.000 inwoners, met weinig samenhang, is onwenselijk. Schaalvergroting leidt zeker niet tot betere dienstverlening, een beter voorzieningenniveau of meer efficiency van de gemeente. Door schaalvergroting wordt de afstand tussen bestuur en burgers vergroot. Een van de speerpunten van Leefbaar Alkmaar is juist om die afstand te verkleinen.

2. Het is een onlogische fusie. Als je de verkiezingsprogramma's van alle partijen in de gemeenten Schermer, Beemster, Graft/De Rijp en Zeevang leest, kom je maar tot één, zeer duidelijke conclusie: De partijen in Schermer, Beemster, Graft/De Rijp en Zeevang hebben bijna allemaal expliciet in hun verkiezingsprogramma staan dat zij bij een eventuele fusie kiezen voor een grote groene, plattelandsgemeente. Zij kiezen niet voor samengaan met Alkmaar, Purmerend, Zaanstad of Heerhugowaard. De combinatie Schermer, Beemster, Zeevang en Graft/De Rijp wordt steeds als meest gewenste optie genoemd. Deze vier gemeenten hebben samen 27.000 inwoners en kunnen een levensvatbaar, samenhangend geheel vormen. Met name de partij Schermer Belang breekt in haar verkiezingsprogramma een lans voor deze samenvoeging.

3. De gemeentelijke lasten voor de inwoners van Schermer en Graft/De Rijp zijn veel hoger dan in Alkmaar. De totale opbrengst van de gemeentelijke belastingen van deze drie gemeenten omslaan naar de toekomstige fusiegemeente betekent voor de Alkmaarders, Koedijkers en Oudorpers een extra belastingverhoging van 5 procent bovenop de inflatie-verhoging. Waarschijnlijk zal dit nog meer worden, aangezien Schermer en Graft/De Rijp achterstallig onderhoud hebben op het wegennet en de riolering.

4. Om de grens van 100.000 inwoners te halen doet Alkmaar allemaal fijne beloften aan Graft/De Rijp en Schermer. Extra geld voor cultuureducatie, een eigen gemeenteloket etc. Dit terwijl in Alkmaar juist fors wordt bezuinigd op welzijnswerk, buurtvoorzieningen, cultuur en de openingstijden van het Stadskantoor en dienstencentrum De Mare. Hierdoor ontstaat een onverteerbare scheefgroei.

5. Tot slot. Gemeentelijke fusies worden vaak tegen de wens van de bevolking in door de politiek doorgedrukt, zelfs als een grote meerderheid bij een referendum zich uitspreekt tegen de fusie zoals bij Utrecht en Vleuten/De Meern is gebeurd. De politiek is bang voor de mening van het volk. De wens van Leefbaar Alkmaar om over de gemeentefusie een referendum te houden komt de andere partijen klaarblijkelijk slecht uit. Jammer en slecht voor de geloofwaardigheid van de politiek.


hellingbaan naar deen

Hellingbaan De Mare
De raadsfractie van Leefbaar Alkmaar is blij dat de doorgang aan de westzijde van winkelcentrum De Mare gehandhaafd blijft via een hellingbaan die komt ter hoogte van supermarkt Deen. De fractie van Leefbaar Alkmaar had hierom gevraagd in schriftelijke raadsvragen d.d. 20 april.

Het plan van het college om de doorgang af te sluiten stuitte op veel verzet vanuit de buurt. Leefbaar Alkmaar kwam in actie en nam contact op met de architect. Die stelde dat het mogelijk was om de toegang te handhaven en dat er ook een mogelijkheid was om een hellingbaan te creëren. Leefbaar Alkmaar heeft dit onder de aandacht gebracht van het college. De fractie is content dat het voorstel van Leefbaar Alkmaar gerealiseerd wordt door de hellingbaan aan te leggen, waardoor de omwonenden niet ver hoeven om te lopen.

Voorts hoopt Leefbaar Alkmaar dat ook aan de zijde van zorgcentrum Rekerheem een goede, voor iedereen toegankelijke ingang naar winkelcentrum De Mare wordt gerealiseerd.

Referenda
In de gemeenteraadsvergadering van 12 april zal de fractie van Leefbaar Alkmaar een schriftelijk ordevoorstel doen om een referendum te houden over de voorgenomen fusie tussen de gemeente Alkmaar en de gemeente Graft/De Rijp. Omdat het mogelijk is tijdens een referendum de bevolking over meerdere zaken te raadplegen, zal in dezelfde raadsvergadering de fractie van Leefbaar Alkmaar tevens een schriftelijk ordevoorstel doen om een referendum te houden over de aanleg van de Bestevaerbrug.

Sinds 31 december 2005 heeft de gemeente Alkmaar een door de gemeenteraad goedgekeurde referendumverordening. Eén van de zwaarste beslissingen die een gemeenteraad kan nemen, is die over een eventuele fusie met een andere gemeente. Als je hier geen referendum over houdt, over welke zaak dan wel?

De twee referendumvragen dienen positief gesteld te zijn, zonder ontkenningen. De kiezer moet met een duidelijke vraag worden geconfronteerd, die hij met een duidelijk ja of nee moet kunnen beantwoorden. Dus:
1. De gemeente Alkmaar moet fuseren met de gemeente Graft/De Rijp.
2. De Bestevaerbrug tussen Oud-Overdie en industrieterrein Oudorp moet worden aangelegd.

De kosten van een referendum bedragen volgens het Referendum Platform tussen de één euro en anderhalve euro per stemgerechtigde. Alkmaar heeft 74.000 stemgerechtigden, zodat het organiseren van een referendum maximaal 110.000 euro zal kosten; aanmerkelijk minder dan de 'geste' van Alkmaar aan de gemeente Graft/De Rijp. Aanvankelijk was het onze bedoeling om alleen een referendum aan te vragen over de voorgenomen fusie tussen Alkmaar en Graft/De Rijp. Het Referendum Platform raadt aan om meerdere zaken tegelijk te behandelen. Dat verlaagt de kosten en verhoogt de interesse van de bevolking. Een tweede referendumvraag kost niets extra, vandaar dat we een ander heikel punt hebben toegevoegd. Nog goedkoper kan het worden als het referendum wordt gekoppeld aan een landelijke verkiezing. Als het kabinet mocht vallen en er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven, kan het referendum gelijk hiermee worden gehouden.

Kanaaloevers
De oevers van het Noordhollands Kanaal in Alkmaar zijn al vaak besproken en verbouwd, maar nooit is het geworden wat wij zo graag zien: een flaneer- en terrassengebied waar het goed toeven is. De fractie van Leefbaar Alkmaar komt met een plan om het gedeelte van het Noordhollands Kanaal tussen de Ringersbrug en de punt van het Kanaalschiereiland te overkappen met een lichtdoorlatende koepel. Leefbaar Alkmaar wil voorstellen om een onderzoek te laten doen naar de financiële en logistieke haalbaarheid van dit plan.

Kanaaloevers alkmaar

Leefbaar Alkmaar blijft op de kleintjes letten. Het futuristische plan kan natuurlijk niet door de gemeente Alkmaar betaald worden. Alkmaar heeft zich onlangs aangesloten bij Energy Valley, waar veel know-how is op het gebied van duurzaamheid en energieprojecten. Deze partner kan samen met de gemeente onder meer bekijken wat de mogelijkheden zijn voor subsidiëring van het project. Energy Valley zou ook zelf, met andere ontwikkelaars, financieel kunnen participeren.

Boten varen gewoon onder de overkapping door, de flaneerroute aan de kant van de Kanaalkade loopt er onderdoor en aan de kant van de Noorderkade ligt het toekomstige strandje er beschut bij. Op de terrassen en het strandje aan de Noorderkade is de temperatuur op alle dagen van het jaar heerlijk om te vertoeven. Hoe dat kan? Op de bol wordt zonne-energie omgezet in warmte die in de bol wordt geleid. Het project is derhalve energiezuinig. Het voorbeeld hiervoor zijn de bollen van het Eden Project in het Zuid-Engelse Cornwall, waar zonnewarmte wordt omgezet in warmte in de bol.

Volgens Leefbaar Alkmaar is dit idee een kans die in lijn ligt met het toekomstbeeld: dat van een verblijfsgebied dat bestand is tegen de gure wind en waar mensen graag naartoe komen om te relaxen en elkaar te ontmoeten. De ondernemers in het Ringerscomplex zullen hiervan dubbel en dwars profiteren, want de ingang van het Ringerscomplex ligt in de rand van de overkapping. In plaats van drie dagen mooi weer per jaar krijgen de bewoners en winkelend publiek er een jaarrond verblijfsgebied bij met de levendigheid van het water met boten, flaneerroutes langs het water, exotische planten en terrassen waar je je vrienden kunt ontmoeten alsof je in Zuid-Frankrijk zit.

Bovenop al deze gezelligheid is het hele project milieuvriendelijk en energiezuinig. Hiermee kunnen we laten zien dat Alkmaar prominent lid is van Energy Valley. Geen verspilde energie, maar warmte van de zon die opgeslagen wordt in buizen die langs de honingraten van de koepel lopen. Hierin wordt vloeistof opgewarmd die de warmte aan de lucht afgeeft. De bewoners aan de Kanaalkade kijken door het lichtdoorlatende materiaal heen. Ook de bewoners van het Arcadegebouw hoeven niet te vrezen voor minder zicht op het kanaal.

Fusie met Graft/De Rijp en Schermer
Na twee kennismakingsbijeenkomsten met delegaties uit de gemeente Graft/De Rijp kijkt Leefbaar Alkmaar terug op deze sessies en vooruit op een eventuele fusie met deze gemeente.

Het is heel begrijpelijk dat de bewoners van Graft/De Rijp hun gemeentehuis drie dagen per week willen openhouden. Dan zou je het dienstencentrum in Alkmaar Noord moeten blijven openstellen, want Alkmaar Noord heeft ruim 40.000 inwoners en Graft/De Rijp 6.500. Aangezien het dienstencentrum in Alkmaar Noord vorig jaar onderwerp was van bezuinigingen, kun je je afvragen of het haalbaar is het gemeentehuis in Graft/De Rijp open te houden. Schermer heeft 5.400 inwoners, daar wil men natuurlijk ook enkele dagen in de week het gemeentehuis openhouden.

Wat levert de fusie met Graft/De Rijp en Schermer de gemeente Alkmaar op? Geen nieuwe bouwlocaties in het culturele erfgoed van Nederland, maar wel een vergrijsde bevolking, die van ons verwacht dat wij hun voorzieningen betalen en die een fors beroep zal doen op de WMO. Wat vinden Alkmaarders hiervan?

De lage woonlasten (rioolrechten, ozb, afvalstoffenheffing) voor de bevolking, waar Alkmaar om bekend staat, spreken de fusiepartners enorm aan. Maar blijven die lasten laag, als de beroepsbevolking, die relatief nauwelijks groter wordt, de woonlasten moet dragen voor een grotere bevolking? Wat vinden Alkmaarders hiervan?

Ons aantal vierkante kilometers zal fors uitbreiden. Alkmaar heeft nu een oppervlakte van 31,22 vierkante kilometer. Met Schermer en Graft/De Rijp erbij krijgen we een oppervlakte van 117,85 vierkante kilometer. Alkmaar moet die openbare ruimte onderhouden en een fors extra wegennet beheren en sneeuwvrij maken.

Het college van OPA, VVD, CDA, SP en TON speelt mooi weer met het wijkgericht samenwerken, dat door PvdA-wethouders ontwikkeld en gedragen is. Deze werkwijze heeft Alkmaar zelfs de 'Chapeau-prijs' opgeleverd. De nieuwe coalitiepartijen vertellen er niet bij, dat zij bezig zijn deze sociale infrastructuur te ontmantelen, waarbij zij zich laten leiden door een ernstig gemis van kennis van zaken. Dit terwijl het programma 'Vitaal Graft/De Rijp' hoge prioriteit heeft, omdat het de hele bevolking raakt. Het gaat hier onder andere om een gezondheidscentrum, een brede school en sportvoorzieningen.

Hoe gaat, om een van de vele voorbeelden te noemen, de coalitie de bewoners van Overdie uitleggen dat de multifunctionele accommodatie, waar de school, de brede school en het buurthuis onderdak zouden krijgen, zonder buurthuis verder moet, terwijl wij wel investeren in 'Vitaal Graft/De Rijp'?

Veel Alkmaarse politici rekenen zich rijk aan het overschrijden van de 100.000 inwoners-grens. Zij verwachten meer invloed in de provincie, meer geld en de wethouders gaan meer verdienen. Echter, de politieregio's worden groter, vanwege een wetswijziging. Dat betekent dat onze burgemeester binnenkort geen korpsbeheerder meer is, maar dat de burgemeester van Haarlem een heel grote politieregio krijgt. Alkmaar mag blij zijn de veiligheidsregio over te houden. Onze rechtbank mogen we nog even houden, maar voor hoe lang is niet duidelijk.

En ook al krijgen we na een fusie meer geld van het Rijk, we moeten er ook meer mee doen: meer voorzieningen op peil houden voor meer bewoners en heel veel meer openbare ruimte onderhouden, om maar een paar belangrijke zaken te noemen. Dit terwijl er landelijk stevig bezuinigd wordt: niet voor niets houden kleine gemeenten op te bestaan.

Het is voor kleine plattelandsgemeenten veel gunstiger om te fuseren met andere, soortgelijke gemeenten. Een goed voorbeeld daarvan is de gemeente Koggenland. Het is jammer voor Graft/De Rijp dat een fusie met Beemster, Zeevang en Schermer geen gestalte heeft gekregen, het zou een samenhangend geheel zijn geweest. Leefbaar Alkmaar vraagt zich af wat de redenen zijn geweest van het afketsen van deze fusie en andere mogelijkheden. Het valt op dat rondom Haarlem en Hoorn kleine gemeenten juist met elkaar fuseren, maar niet met Haarlem en Hoorn.

Voor kleine gemeenten is schaalvergroting een noodzakelijk kwaad, maar een grote stad als Alkmaar heeft keus. Laat de Alkmaarse burger meepraten, vindt Leefbaar Alkmaar. Waarom de inwoners van Graft/De Rijp wel en de Alkmaarders niet?

Onlangs vielen veel buurgemeenten over de Groot Alkmaar-dromen van onze burgemeester. Die gemeenten worden alleen maar bozer als Alkmaar nog groter wordt. Laten we eens ophouden met ruzie zoeken met Heerhugowaard en investeren in een betere samenwerking, in plaats van de hele tijd maar groter willen worden. Alkmaar is nu een aantrekkelijke, overzichtelijke stad met lage woonlasten. Leefbaar Alkmaar vindt dat dat zo moet blijven.

Als Graft/De Rijp en Schermer een voorkeur uitspreken voor Alkmaar als fusiepartner, wil Leefbaar Alkmaar exacte gegevens over deze gemeenten zien. De leeftijdsopbouw van de bevolking, het percentage beroepsbevolking, hoeveel mensen er gebruik maken van de WMO, enzovoorts, enzovoorts. Uiteraard moet ook uitgezocht worden of de financiële positie van de fusiepartners echt zo gezond is.

Hoeveel landbouwgrond en landbouwwegen krijgen we erbij en wat voor verantwoordelijkheden brengt dat met zich mee? Hoe is het met de ontwikkeling van de bedrijventerreinen? Willen de ondernemers van bedrijventerrein De Volger inmiddels wel BIZ betalen of zijn zij nog steeds van mening dat de gemeente Graft/De Rijp (straks misschien Alkmaar) voor de ontwikkeling van hun bedrijventerrein moet zorgen? Lopen er nog rechtszaken?

Vorig jaar hebben de inwoners van Graft/De Rijp de verkoop van het historische raadhuis van Graft weten te verijdelen. Deze verkoop was nodig om de begroting sluitend te krijgen. De verkoop is niet doorgegaan, maar er is geen andere oplossing gevonden. Alkmaar moet ervoor oppassen dat er geen financiële lijken uit de kast komen.

Groot Alkmaar
Met verbazing heeft Leefbaar Alkmaar kennis genomen van de uitspraken van burgemeester Bruinooge in een artikel in de Alkmaarsche Courant van zaterdag 31 december 2011. Hij pleit daarin voor een grote gemeentelijke fusie van acht gemeenten, waardoor er een Groot Alkmaar van 250.000 inwoners zou ontstaan, de vijfde stad van Nederland. De burgemeester stak op oudejaarsdag vuurwerk af, maar dit is niet het vuurwerk waar Leefbaar Alkmaar op zit te wachten.Leefbaar Alkmaar heeft altijd gesteld dat de huidige schaal van Alkmaar uitstekend bevalt. Binnen de huidige grenzen zal Alkmaar de grens van 100.000 inwoners nooit overschrijden en dat vindt Leefbaar Alkmaar prima. Het huidige inwoneraantal (bijna 94.000) betekent dat Alkmaar een aantrekkelijke, overzichtelijke en leefbare stad is met een adequaat ambtenarenapparaat. Schaalvergroting komt de kwaliteit van de leefomgeving en het ambtenarenapparaat niet ten goede, zo is bij vroegere gemeentefusies wel gebleken.

Het creëren van een super-gemeente van 250.000 inwoners met een enorm groot grondoppervlak zal de afstand tussen bestuur en burgers absoluut niet verkleinen. Integendeel zelfs. Mensen in Oudkarspel, Groet of Castricum zitten niet te wachten op een gemeentebestuur dat in Alkmaar zetelt. Juist in deze tijd zou het een taak van de gemeentebestuurders moeten zijn om de kloof tussen bestuurders en inwoners te verkleinen. Pleiten voor een super-gemeente is de verkeerde weg, stelt Leefbaar Alkmaar.

Leefbaar Alkmaar vindt samenwerken met de buurgemeenten op allerlei niveaus een goede zaak, maar een gemeentelijke fusie met Castricum, Heiloo, Bergen, Schermer, Heerhugowaard, Graft/De Rijp en Langedijk gaat ons veel te ver. Zo kan er bijvoorbeeld ambtelijk worden samengewerkt op het gebied van milieuhandhaving, woningbouw, infrastructuur, volkshuisvesting, culturele accommodaties etc. Daarvoor is een fusie helemaal niet nodig.

De fractie van Leefbaar Alkmaar stelt de volgende schriftelijke raadsvragen aan het college van burgemeester en wethouders:

 • Heeft de burgemeester namens het voltallige college (OPA, VVD, CDA, SP en TON) gesproken bij zijn uitspraken over Groot Alkmaar?
 • Is het college van mening dat de vorming van Groot Alkmaar, met 250.000 inwoners en een enorm grondoppervlak, een goede zaak is voor de gemeente Alkmaar, in economische, financiële, bestuurlijke en leefbare zin?
 • Hoe denkt het college dat de uitspraken overkomen op de buurgemeenten van Alkmaar? Werken deze uitspraken juist niet frustrerend op de samenwerking met de buurgemeenten?
Verkeercampagne tegen hufterig gedrag
Gemeenteraadslid Annelies Janssen van Leefbaar Alkmaar wil dat er in Alkmaar een brede verkeerscampagne wordt gestart om hufterigheid in het verkeer tegen te gaan.

De aanleiding hiervoor was de opmerking van de voorzitter van de organisatie voor blinden en slechtzienden tijdens de hoorzitting over de WMO. Zij vertelde dat het nog vele keren voorkomt dat auto's en brommers nog gauw even voor blinden of slechtzienden langsrijden, terwijl zij hun stok omhoog houden. Ook zijn voetgangers op het zebrapad soms hun leven niet zeker. Zij worden verrast door automobilisten en ook fietsers die gewoon doorrijden.

Verkeersovertredingen vormen een grote bron van ergernis. Zo zien we bijvoorbeeld steeds vaker dat automobilisten met grote snelheid - want het is verboden - tegen de rijrichting rijden op de busbaan van de Kanaalkade. Met brommers en fietsen rijden in winkelcentrum De Mare is niet toegestaan en vormt een gevaar voor het winkelend publiek. Te snel rijden op smalle wegen, waar voor fietsers al weinig ruimte is, zoals de Kanaaldijk, is ook schering en inslag. Ook op woonerven wordt vaak te hard gereden. Niet voor niets zijn er 30 kilometerzones ingesteld. Natuurlijk dient de politie op te treden tegen dit soort verkeersgedrag, maar een campagne kan de weggebruikers wellicht aan het denken zetten.

Annelies Janssen: ,,Leefbaar Alkmaar stelt voor om in een brede verkeerscampagne duidelijk te maken dat dit voorbeelden van hufterig gedrag zijn en dat wij dit in Alkmaar niet tolereren.''

Stadhuis hoort niet in de steigers te staan in de vakantieperiode
Met verbazing heeft de raadsfractie van Leefbaar Alkmaar geconstateerd dat het Alkmaarse stadhuis momenteel in de steigers staat, juist in de zomerperiode dat veel toeristen onze mooie stad bezoeken.

Het stadhuis is voor toeristen een van de fotogenieke panden die onze stad rijk is. Leefbaar Alkmaar is van mening dat beeldbepalende, historische gebouwen niet in de vakantieperiode in de steigers horen te staan. Leefbaar Alkmaar denkt hierbij met name aan de Grote Kerk, het Waaggebouw, de Accijnstoren, de Molen van Piet, de Josephkerk en het stadhuis.

Leefbaar Alkmaar meent dat werkzaamheden aan beeldbepalende gebouwen, waarbij steigers geplaatst moeten worden, buiten het toeristenseizoen kunnen en moeten plaatsvinden. Immers, voor toeristen is niets zo irritant als een bezienswaardigheid die in de steigers staat.

Leefbaar Alkmaar stelt hierbij de volgende schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders:
 • Is er overleg geweest tussen aannemer en gemeente over de periode waarin het werk aan het stadhuis zou moeten plaatsvinden?
 • Is het college het met Leefbaar Alkmaar eens dat dergelijke werkzaamheden aan beeldbepalende, historische gebouwen, met gebruik van steigers, niet in de vakantieperiode dienen te worden uitgevoerd?
 • Wil het college er actief op toezien dat dergelijke werkzaamheden niet meer in de vakantieperiode, wanneer veel toeristen onze stad bezoeken, plaatsvinden?

Handen af van het parkeersysteem
Het nieuwe stadsbestuur van de partijen OPA, VVD, CDA, SP en Trots wil het systeem voor belanghebbend parkeren in de Spoorbuurt en in het centrum uitkleden. Er ligt een voorstel om het parkeren op straat in de binnenstad voor bezoekers in de avonduren aanmerkelijk goedkoper te maken en na 21.00 uur zelfs gratis te laten zijn. Ook in de Spoorbuurt wordt het parkeren na 21.00 uur gratis. Volgens het nieuwe stadsbestuur is er 's avonds voldoende parkeerruimte op straat in de Spoorbuurt en in het centrum.

De stadspartij Leefbaar Alkmaar verzet zich tegen deze ontmanteling van het parkeersysteem. Deze wijziging is zeer nadelig voor de wijkbewoners. Zij betalen de ontheffingen en de bezoekerskaarten. Met de voorgestelde verruimingen voor de parkerende bezoekers zal er minder plek zijn voor de auto's van de wijkbewoners. De wijkbewoners krijgen dus minder parkeerruimte, terwijl zij met hun financiële bijdrage voor ontheffingen en bezoekerskaarten het goed werkende systeem in stand houden.

In de jaren '80 van de vorige eeuw hebben veel bewoners, met name in de Spoorbuurt, langdurig actie gevoerd voor een goed functionerend systeem van belanghebbend parkeren. De parkeeroverlast in de wijk was gigantisch. Na uitgebreid overleg met bewoners van de binnenstad, de Spoorbuurt en de wijken in de schil rondom de binnenstad werd een systeem voor belanghebbend parkeren ingevoerd. Natuurlijk kleven daar ook nadelen aan, maar over de gehele linie kan toch worden gesteld dat de wijkbewoners beter in staat zijn om hun auto in hun eigen buurt te parkeren.

Het vorige college heeft opnieuw de bewoners in de buurten geraadpleegd, waarna de nota 'Parkeren in balans' door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Hierin werd het belanghebbend parkeren nog eens tegen het licht gehouden. Het blijft immers zaak om de balans tussen de belangen van de wijkbewoners en die van de bezoekers te blijven volgen.

Het nieuw college stopt de inspraak van de bewoners in de prullenbak en gaat voor de belangen van de ondernemers. Dit college van OPA, VVD, CDA, SP en Trots trekt zich niets aan van de leefbaarheid in de wijken en de participatie van de bewoners.

Leefbaar Alkmaar vindt dat het parkeren in balans moet blijven. Leefbaar Alkmaar heeft nadrukkelijk oog voor de belangen van de wijkbewoners. Daarom zegt Leefbaar Alkmaar: HANDEN AF VAN HET PARKEERSYSTEEM!

Canadaplein
Nadat de partij OPA kwam met het idee voor een face-lift van de Karpertongarage, lanceerde die partij vervolgens een plan voor een amfitheater op het Canadaplein. De fractie van Leefbaar Alkmaar ziet beide plannen niet zitten in deze periode van zeer forse bezuinigingen. Leefbaar Alkmaar besteedt het geld nu liever aan armoedebestrijding, ondersteuning van sportclubs, het openhouden van zwembad De Hout etc. Een kwestie van prioriteiten stellen.

De gemeente Alkmaar staat voor de grootste bezuinigingsoperatie ooit. Twintig miljoen euro is de bezuinigingsopdracht. Nu geld uitgeven aan ludieke projecten is een verkeerd signaal. Niet alleen vanwege de financiën is Leefbaar Alkmaar weinig enthousiast over het amfitheater. De serie Zomer op het Plein is een groot succes, met steeds wisselende opstellingen. Met de aanleg van een permanent amfitheater worden de mogelijkheden beperkt. Zo'n zithoek trekt wellicht ook weer skatejeugd aan.

Winkelcentrum De Mare
Op 5 oktober 2009 had de raadsfractie van Leefbaar Alkmaar schriftelijke raadsvragen ingediend over de toegangen tot winkelcentrum De Mare. Aanleiding was de heropening van het winkelcentrum. Op de feestelijke bijeenkomst in De Blije Mare, ter gelegenheid van de heropening van het opgeknapte winkelcentrum De Mare, stond destijds buiten een groot aantal ouderen en gehandicapten in rolstoelen en met rollators. Velen hadden een bordje bij zich met de tekst: "Wij willen ook veilig winkelen". Leefbaar Alkmaar moet na anderhalf jaar helaas concluderen dat aan de wensen van de ouderen nog steeds niet is tegemoetgekomen.

Een van de grootste klachten betreft nog steeds de ingang van winkelcentrum De Mare tegenover zorgcentrum Het Rekerheem. De ingang is via de schoenenwinkel van Van Haren via een flinke trap, onneembaar voor mensen die wat slechter ter been zijn. Buiten de openingstijden van deze winkel en in de lunchtijd van het personeel is deze ingang niet bruikbaar. Bovendien is de lift bij Van Haren heel vaak buiten gebruik. De ingang op de plek van het gesloten café (bij de winkels van Deen en Blokker) is voor de ouderen vaak te ver weg. Bovendien voelen zij zich door de verpaupering in deze hoek onveilig. De toegang bij het voormalige politiebureau is ook geen alternatief. De uitrit van de parkeergarage zorgt daar voor een gevaarlijke situatie voor mensen die zich niet zo snel uit de voeten kunnen maken.

De fractie van Leefbaar Alkmaar heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college:
 • Hoe is het toch mogelijk dat na anderhalf jaar de situatie bij de schoenenwinkel nog steeds niet is aangepast?
 • Waarom is de lift bij deze winkel, die bedoeld is voor mensen die moeilijk ter been zijn, juist voor deze mensen zo slecht toegankelijk? Hoe gaat u dit oplossen?
 • Onderneemt u actie om de toegangen bij het gesloten café en bij het voormalige politiebureau veiliger te maken?
Karperton-parkeergarage
Leefbaar Alkmaar ziet niets in een verder onderzoek naar verfraaiing van de Karpertongarage met doeken of begroeiing, een idee van OPA, dat uitnodigt tot vandalisme. Wethouder Van Dam legde in de commissievergadering duidelijk uit dat hiervoor weer ambtenaren vrijgemaakt moeten worden en dat andere zaken dan uitgesteld moeten worden. Andere, belangrijker zaken blijven daardoor liggen. Bovendien zijn er veel vragen over de financiële haalbaarheid.

De face-lift van de Karperton heeft in deze economisch slechte tijden bij Leefbaar Alkmaar geen prioriteit, wij willen liever de armoede bestrijden. Dus: geen verder onderzoek, geen geldverspilling terwijl op andere gebieden het geld zo hard nodig is, geen verdere belasting van het ambtenarenapparaat waardoor andere zaken op de lange baan worden geschoven.

Buslijn Oudorperpolder
De buslijn 10 (Alkmaar-Oudkarspel) rijdt in de Oudorperpolder weer door de Merwedestraat. De bushalte, die daar vorig jaar werd opgeheven, keert terug! Vanaf de Rijnstraat gaat de route linksaf over de Maasstraat via de Merwedestraat naar de Dintelstraat.

De petitie die de bewoners bijna een jaar geleden hebben ingediend, heeft effect gehad. De raadsfractie van Leefbaar Alkmaar heeft voortdurend aandacht gevraagd voor de situatie van de (veel oudere) bewoners van de Geulstraat, die op deze bushalte waren aangewezen. De politieke inzet - in raads- en commissievergaderingen en bij de begrotingsbehandeling - om de bushalte weer terug te krijgen heeft resultaat opgeleverd. Leefbaar Alkmaar feliciteert alle belanghebbenden.

Uitslag verkiezingen
Leefbaar Alkmaar heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart drie zetels behaald. Dat betekent een winst van één zetel ten opzichte van de verkiezingsuitslag in 2006. Het bestuur van Leefbaar Alkmaar bedankt allen die met zoveel inzet hebben geholpen bij de campagne voor hun bijdrage aan dit succes. Namens Leefbaar Alkmaar werden in de raad gekozen Maya Bolte, Henk-Jan Verboom en Annelies Janssen. Als fractie-assistenten zullen optreden Margit Kistemaker-Olijmulder en Rob Dijkstra.

Voor de derde keer op rij greep Leefbaar Alkmaar net naast een extra zetel. De restzetel ging naar OPA, dat daarmee even groot werd als de fractie van de PvdA. PvdA en OPA hebben zeven zetels. VVD, D66 en GroenLinks krijgen vier zetels. Leefbaar Alkmaar, CDA en SP bezetten drie zetels, terwijl TON twee zetels heeft. De komende tijd gaat de PvdA, als grootste partij, een nieuw college formeren. Namens Leefbaar Alkmaar zullen Maya Bolte, Gerard Bannink en Wim de Beus bij deze onderhandelingen aanwezig zijn.

In principe staat Leefbaar Alkmaar niet afwijzend tegen deelname aan het nieuw te vormen college. Leefbaar Alkmaar is evenwel van mening dat op drie punten een duidelijke koerswijziging dient plaats te vinden. Die drie punten zijn:

 1. Het nieuwe cultuurpodium YXIE dat de gemeente 13 miljoen euro plus jaarlijkse exploitatielasten gaat kosten. Leefbaar Alkmaar is tegen dit project en stelt dat Provadja onderdak kan krijgen in de Harmonie en De Vest.
 2. De grootschalige opvang van gedetineerden in een Exodus-huis aan de Herenweg in Oudorp. Leefbaar Alkmaar vindt deze locatie van het voormalige jongerencentrum Flash volstrekt ongeschikt.
 3. De waterbakken op de Gedempte Nieuwesloot. Dit geinige ideetje van PvdA en OPA kost 1 miljoen euro. Bovendien gaan er parkeerplekken verloren, moet de zaterdagmarkt weg en dreigt er botulisme. Dit plan moet definitief de prullenbak in.
Leegstand kantoren
Met ongeloof heeft de fractie van Leefbaar Alkmaar kennis genomen van de plannen om nóg meer kantoren te willen realiseren bij station Alkmaar-Noord. De gemeente Alkmaar heeft reeds te kampen met een enorme leegstand aan kantoorruimte. Bijna 10 procent van de kantoren staat thans leeg, met een totale kantooroppervlakte van ruim 45.000 vierkante meter. En gezien de economische malaise is het niet te verwachten dat hier snel verbetering in zal komen. Nóg meer kantoren realiseren leidt tot nóg meer leegstand. En nóg meer leegstand leidt tot verpaupering van de woonomgeving!

Leefbaar Alkmaar volgt de ontwikkelingen van de bouw van kantorencomplexen al geruime tijd op de voet. De enorme leegstand en de steeds weer opdoemende nieuwbouwplannen baren Leefbaar Alkmaar ernstige zorgen. We hebben er zelfs een speciaal dossier over aangelegd. Een greep uit de stukken: 'Kantorenmarkt kampt met recordleegstand', 'Kapitaalvernietiging ligt op de loer', 'Kantorenparken worden spooksteden', 'Kantoorruimte vaker onverhuurbaar'.

In Utrecht en Beverwijk zijn bouwplannen voor nieuwe kantoorcomplexen onlangs afgeblazen. Het economisch tij maakt het onverantwoord om nieuwe kantoorkolossen uit de grond te stampen, luidde de conclusie aldaar. De gemeente Alkmaar zou tot dezelfde conclusie moeten komen. De Alkmaarse plannen voor juist méér kantoren staan haaks op de harde economische realiteit.

Leefbaar Alkmaar waarschuwt voor het ontstaan van wijken, waarin veel leegstaande kantoren staan. Dergelijke wijken worden onleefbaar, want leegstand zal verpaupering in de hand werken. Bij leegstaande kantoren ontstaat een unheimische omgeving, waar sociale controle ontbreekt. Dus: Stop met het plannen van nóg meer leegstaande kantoorruimte in Alkmaar!

Leefbaar Alkmaar neemt de tuktuk
Leefbaar Alkmaar heeft zich de afgelopen raadsperiode enorm ingezet voor verbetering van het openbaar vervoer. Met name wijken waar veel ouderen wonen, moeten goed bediend worden met het openbaar busvervoer, stelt Leefbaar Alkmaar. Ouderen zien de Opbelbus en de OV-taxi vaak niet als geschikt alternatief. De Opbelbus kun je alleen 's morgens bellen en dan liefst nog een week van tevoren. Met de OV-taxi hebben veel mensen slechte ervaringen opgedaan. Met een gewone bus kunnen de ouderen zich zonder rompslomp verplaatsen en hoeven ze een uitje niet ruim van tevoren te plannen.

Door de inzet van Leefbaar Alkmaar zal binnenkort een extra buslijn rijden door de wijk De Hoef. Er gaat vanaf februari een grote bus rijden over de Van Ostadelaan en een kleine bus met ruime, lage instap zal de route Hobbemalaan - Van de Veldelaan - zorgcentrum De Vleugels rijden. Voorts blijft na raadsvragen van Leefbaar Alkmaar een bus rijden door de wijk Oud-Overdie. Die route zou vervallen tijdens de werkzaamheden aan de Koelmalaan, maar er is nu toch een pendeldienst door Oud-Overdie ingesteld. Leefbaar Alkmaar heeft ook aangekaart dat de Merwedestraat in de Oudorperpolder weer in een busroute moet worden opgenomen. Ook vindt Leefbaar Alkmaar dat er weer een bus moet rijden over de Beethovensingel in de Bergermeer.

In de campagneperiode zullen de kandidaten van Leefbaar Alkmaar zich ook verplaatsen met het openbaar vervoer. Echter niet met de bus, maar met een tuktuk, hét openbaar vervoermiddel in Thailand. De tuktuk is niet zonder reden uitgekozen. Lijsttrekker Maya Bolte heeft twee kinderen uit Thailand geadopteerd en is een aantal keren in het land geweest. Maya: ,,De tuktuk hoort helemaal bij dat land. In de enorme drukte in Bangkok is het een vervoermiddel, waarmee je dwars door de files kunt manoeuvreren. In Thailand echter zijn het bepaald geen milieuvriendelijke voertuigen. In Alkmaar gaan we een paar dagen rondrijden met een milieuvriendelijke, elektrische tuktuk."

tuktuk alkmaar

Op de foto de top-drie van Leefbaar Alkmaar met de Leefbaar Alkmaar-tuktuk, v.l.n.r. lijsttrekker Maya Bolte, Henk-Jan Verboom en Annelies Janssen.

Donatie Haïti
De aardbevingsramp in Haïti houdt velen bezig. Het land ligt in puin en op de televisie zien we alleen maar ontredderde mensen. Mensen die snel hulp nodig hebben. De nationale inzamelingsactie heeft vorige week ruim 80 miljoen euro opgeleverd en ook veel overheden doneren daarnaast nog extra geld. Zo ook de gemeente Alkmaar, die een naam heeft op te houden wat betreft een goed sociaal beleid.

De fractie van Leefbaar Alkmaar juicht het toe dat de gemeente Alkmaar ook over de brug is gekomen voor de slachtoffers van de aardbevingsramp. Leefbaar Alkmaar meent echter dat een gift van 25 eurocent per inwoner wat aan de magere kant is. Buurgemeente Heerhugowaard bijvoorbeeld heeft één euro per inwoner gedoneeerd. Wat Leefbaar Alkmaar betreft hoeft het geen wedstrijdje te worden welke gemeente het meeste geld overmaakt, maar wij menen dat de bijdrage van Alkmaar wel wat hoger mag uitvallen. Leefbaar Alkmaar stelt voor om het bedrag te verdubbelen tot 50 eurocent per inwoner, zodat de gemeente totaal 50.000 euro doneert.

De fractie van Leefbaar Alkmaar verzoekt het college derhalve de bijdrage voor Haïti te heroverwegen en te verhogen tot 50.000 euro.

Jubileumfietstocht Leefbaar Alkmaar
Op 21 september 1999 passeerde de akte van oprichting van Leefbaar Alkmaar de notaris. Daarmee was de oprichting van de stadspartij Leefbaar Alkmaar een feit. De partij bestaat derhalve tien jaar. Ter gelegenheid daarvan trakteerde de raadsfractie van Leefbaar Alkmaar haar collega's in de Alkmaarse gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van september op een jubileumgebakje.


Leefbaar Alkmaar-raadslid Henk-Jan Verboom (midden) geeft uitleg bij het voormalige jongerencentrum Flash in Oudorp. Leefbaar Alkmaar is tegen de vestiging van een opvang voor gedetineerden op deze plek.


Vervolgens organiseerde Leefbaar Alkmaar op zondag 20 september een jubileumfietstocht. Het vertrek was bij het Stadskantoor. De route ging langs de Noorderkade, de nieuwe Friesebrug, de Nieuwe Schermerweg, de Rijnstraat, winkelcentrum Polderhof, wijkcentrum De Oever, sportcentrum De Spil, verpleeghuis Lauwershof, de Saturnusstraat, de Herenweg, jongerencentrum Flash, de Hoornseweg, de Zeswielen en de Rekerdijk en eindigde bij buurthuis 't Ambacht in Alkmaar-Noord.

Bij al deze plekken werd stilgestaan, waarbij de fractieleden uitleg gaven over de situatie rond de Polderhof, Lauwershof, Exodus, het DFS-terrein en het Zeswielen-tracé. Zo vindt Leefbaar Alkmaar dat de opknapbeurt voor winkelcentrum Polderhof nu echt voortvarend ter hand moet worden genomen. Voorts blijft Leefbaar Alkmaar tegen de vestiging van een grootschalige opvang voor gedetineerden aan de Herenweg in Oudorp.

De finish van de fietstocht was bij buurthuis 't Ambacht, waarmee Leefbaar Alkmaar een bijzondere band heeft opgebouwd. Enkele jaren geleden dreigde sluiting, maar met name door actie van Leefbaar Alkmaar is dat voorkomen. De fietsers van Leefbaar Alkmaar werden gastvrij onthaald in het buurthuis, dat voor deze gelegenheid speciaal op zondag was geopend. Met heerlijke hapjes en verfrissende drankjes werd de jubileumfietstocht afgesloten.

Jeugdcomplex AZ
De raadsfractie van Leefbaar Alkmaar heeft aan het college van burgemeester en wethouders schriftelijke raadsvragen gesteld over het nieuwe complex voor de jeugdopleiding van AZ. Er is sprake van dat AZ een nieuw jeugdcomplex zou realiseren in de Westrand, op de plek waar nu voetbalvereniging AFC '34 en de Alkmaarse Rugbyclub hun accommodaties hebben.
- In welk stadium zijn deze plannen?
- Is er door het college met AFC '34 en de Alkmaarse Rugbyclub gesproken over de gevolgen voor deze beide verenigingen?

AFC '34 heeft thans een fraaie accommodatie aan de Robonsbosweg en de rugbyclub heeft onlangs de eigen accommodatie sterk verbeterd. Het is duidelijk dat deze twee clubs een fors bedrag moeten krijgen om elders een nieuwe accommodatie te realiseren.
- Gaat het college deze clubs hierbij financieel steunen?
- Staat het college op het standpunt dat AZ de kosten van de verhuizing van AFC '34 en de Alkmaarse Rugbyclub voor zijn rekening moet nemen?

De jeugdaccommodatie van AZ is thans nog ondergebracht bij Flamingo's op sportcomplex 't Lood, vlakbij het DSB Stadion. Enkele jaren geleden heeft AZ daarin fors geïnvesteerd met de aanleg van kunstgrasvelden en de bouw van kleed- en fitnessruimten.
- Wat is de reden dat AZ dit complex klaarblijkelijk wil verlaten?
- Is het complex 't Lood met enkele aanpassingen of een uitbreiding geschikt te maken voor het handhaven van de jeugdopleiding van AZ op deze plek?

De fractie van Leefbaar Alkmaar is van mening dat de kosten van de operatie in de Westrand voor rekening van AZ dienen te komen. De plannen van AZ behoren niet te leiden tot ontwrichting van de amateursport in Alkmaar. AFC '34 en de Alkmaarse Rugbyclub dienen bij een eventuele verhuizing volledig gecompenseerd te worden. De voorkeur van Leefbaar Alkmaar gaat evenwel uit naar het aanpassen of uitbreiden van complex 't Lood, opdat AZ en Flamingo's samen gebruik van deze prima accommodatie kunnen blijven maken.

Gedempte Nieuwesloot
De raadsfractie van Leefbaar Alkmaar is verbijsterd over het plan van OPA en PvdA om een bak water van 30 meter lengte te plaatsen in de Gedempte Nieuwesloot om zo deze straat weer het aanzien te geven van een gracht. Deze bak water, waar geen doorstroming plaatsvindt omdat hij niet in verbinding staat met open water, wordt een kweekvijver van botulisme. Voorts kan bij stilstaand water snel overlast van insecten en ongedierte ontstaan. Wat te denken van stankoverlast. De kosten van deze bak stilstaand water bedragen liefst anderhalf miljoen euro. Er zullen tientallen parkeerplaatsen verdwijnen, terwijl er in dit deel van de binnenstad al een zeer groot tekort aan parkeerplekken is. Voor de markt zou ook een nieuwe plaats gezocht moeten worden. Ook de bevoorrading van winkels en bedrijven komt in het gedrang.

Leefbaar Alkmaar vindt deze plannen in deze moeilijke economische tijd volstrekt ondoordacht en geldverslindend. Er zijn wel belangrijker zaken om gemeenschapsgeld aan uit te geven in plaats van dat besteden aan de aanleg van een pseudo-grachtje. Investeren in betaalbare jongerenhuisvesting, groenbeleid en ondersteuning van sportclubs verdient in deze tijd van kredietcrisis aanmerkelijk meer prioriteit dan een geinig ideetje van een paar raadsleden, dat anderhalf miljoen euro kost. Leefbaar Alkmaar hoopt dat het college tot inkeer komt en dit bizarre, kostbare plan van OPA en PvdA niet ten uitvoer brengt.

Warme onderhemden
In de koude winter heeft Leefbaar Alkmaar-raadslid Henk-Jan Verboom 300 warme hemden uitgedeeld bij de opvang voor dak- en thuislozen Het Heem, bij het Leger des Heils en bij de Voedselbank. Dak- en thuislozen en mensen die van de Voedselbank gebruik moeten maken, konden wel iets extra's gebruiken in deze koude winter, stelt Verboom. Hij kon de partij prima warme onderhemden met korte mouwen, maatje L, goedkoop op de kop tikken en stelde ze beschikbaar aan Het Heem, de Voedselbank en het Leger des Heils. Henk-Jan: ,,Ze zijn van prima kwaliteit. Mijn dochter draagt ze ook."Henk-Jans dochter showt een van de onderhemden.


Hoge bomen langs kanaal
Het college heeft bakzeil gehaald bij de bespreking van de 'Visie op de Kanaalzone centrumgebied Alkmaar' in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB). Het college moet zijn huiswerk overdoen. Het grootste struikelblok was het nuanceren van de 'groene kraag' langs het Noordhollands Kanaal, omdat er een te optimisitisch beeld zou zijn geschetst. Te weinig ruimte vanwege ondergrondse kabels en leidingen en bovengronds tien dagen kermis per jaar nuanceren c.q. reduceren de 'groene kraag' tot een rijtje verrijdbare plantenbakken, met daarin een boom. Commissiebreed wilde men wel een 'groene kraag', zoals getekend in het plan Geuze.

Het voorstel van Leefbaar Alkmaar, om op beide kanaaloevers hoge bomen in een talud te plaatsen, zal worden onderzocht. Een kleine ophoging van de grond geeft de wortels meer ruimte zonder het zicht op de tegenoverliggende kanaaloever te ontnemen. Hoge, robuuste bomen vangen veel wind en dat is de bedoeling, want anders blijven de kanaaloevers een waaigat. Het is niet fijn als het op de ontmoetingsplek, die de kanaalzone moet worden, de hele tijd waait. Vroeger stonden er ook bomen langs de kanaaloevers. Leefbaar Alkmaar wil dat dat beeld terugkeert.

De commissie was ook unaniem van mening dat de adviesgroep de kans moet krijgen een definitief advies uit te brengen, daarom wordt het voorstel later opnieuw geagendeerd. Het verplaatsen van de ingang van de Karpertongarage ten behoeve van de herinrichting van de Dijk moet volgens Leefbaar Alkmaar beter gestalte krijgen in de 'Visie op de Kanaalzone centrumgebied Alkmaar'.

DFS-complex
Op initiatief van de fractie van Leefbaar Alkmaar hebben vijf partijen gezamenlijk actie ondernomen om de collegeplannen voor het DFS-terrein aan de Hoornseweg een halt toe te roepen. Het college wilde het terrein benutten voor de bouw van woningen en kantoren. Leefbaar Alkmaar is er in geslaagd om de coalitiepartijen CDA, VVD, PvdA en GroenLinks mee te krijgen in plannen om op het complex sportvoorzieningen te behouden en slechts beperkte woningbouw toe te staan.

De fracties van Leefbaar Alkmaar, CDA, VVD, PvdA en GroenLinks hebben actieve sportbeoefening hoog in het vaandel staan. Daarom zijn zij voor behoud van sportvoorzieningen op het voormalige complex van DFS aan de Hoornseweg. Uitgangspunt van genoemde partijen is, dat er naast woningen op deze locatie ook ruimte moet blijven voor sport. Ook moet er hoogwaardig groen komen. De vijf partijen hebben het college gevraagd om te onderzoeken op welke wijze invulling kan worden gegeven aan het hierboven genoemde uitgangspunt. In november 2006 heeft de fractie van Leefbaar Alkmaar in de gemeenteraad een motie ingediend over de toekomst van het voormalige DFS-complex aan de Hoornseweg. De strekking van de motie was dat er een onderzoek moest komen naar de mogelijkheden van het complex. Daarbij werd specifiek gedacht aan sportvoorzieningen gecombineerd met beperkte woningbouw. In het vigerende bestemmingsplan Hoornsevaart (1976) staat immers vastgelegd dat het terrein de bestemming heeft: sportvelden met zeer beperkte bebouwingsmogelijkheden. Ook het voorontwerp bestemmingsplan Oudorp is voor het betreffende gebied conserverend van aard. De motie werd breed ondersteund.

Naar aanleiding van deze motie heeft het college in september 2007 een Tussenrapportage uitgebracht over de toekomstige mogelijkheden van dit complex. Het Sportbedrijf werd om een inventarisatie gevraagd van de verschillende mogelijkheden op sportgebied. Ook diverse initiatieven en ideeën van verschillende verenigingen werden tegen het licht gehouden. In de Tussenrapportage worden genoemd mogelijkheden voor de drakenbootvereniging United Dragons, Kolping Boys, AZ, tennisvereniging De Zes Wielen en de Alkmaarse IJsclub (plan voor skeelerbaan en andere sportactiviteiten).

De Tussenrapportage meldt zes verschillende opties voor het voormalige complex van DFS:
1. Handhaven sportvoorzieningen,
2. Sportvoorzieningen, gecombineerd met kantoren en bijzondere functies,
3. Sportvoorzieningen met beperkte woningbouw,
4. Alleen maar woningbouw,
5. Woningbouw gecombineerd met kantoren,
6. Alleen maar kantoren.

Leefbaar Alkmaar, CDA, VVD, PvdA en GroenLinks zijn zich bewust van het feit dat de grondopbrengst van het DFS-complex tussen de zes en acht miljoen euro zal zijn, als je er ook woningen bouwt. Deze middelen kan de gemeente Alkmaar goed gebruiken om andere belangrijke plannen te realiseren. In de politiek moeten keuzes worden gemaakt. Leefbaar Alkmaar, CDA, VVD, PvdA en GroenLinks gaan dit niet uit de weg. Gemakkelijk is het om te roepen dat alles moet blijven zoals het nu is. Feit is dat de voetbalvereniging DFS niet in staat was om het complex kostendekkend te exploiteren. Feit is ook dat de initiatiefnemers voor de realisatie van een skeelerbaan en andere sportactiviteiten geen acceptabele exploitatieopzet kunnen overleggen. De gemeente Alkmaar zal hiervoor uiteraard geen blanco cheque afgeven.

Omdat niet één vereniging alleen het nieuwe sportterrein gaat beheren, is sociale controle belangrijk. Woningen kunnen daartoe bijdragen. In dit landelijke gebied kan alleen laagbouw plaatsvinden in verband met de aanwezigheid van de molens aan de Molenkade. De molengang en het zicht daarop moeten gewaarborgd blijven. Een parkachtige inrichting met verhoogde natuurwaarden maakt het gebied aantrekkelijk als ontmoetingsplaats. Een vernieuwde accommodatie aan de Hoornsekade kan een impuls voor de sportbeoefening zijn. Juist de bouw van woningen zal ertoe bijdragen dat de accommodatie financieel rendabel en sociaal veilig kan zijn. Zonder woningbouw zal dit terrein op termijn definitief verloren gaan voor de sport.

Met de door Leefbaar Alkmaar, CDA, VVD, PvdA en GroenLinks voorgestelde aanpak kan evenwicht worden gebracht in kostendragers (woningen) en sportfaciliteiten voor georganiseerde en ongeorganiseerde sport. De partijen gaan er van uit dat het college het voorstel positief zal benaderen, doch indien nodig zullen zij de raad van de gemeente Alkmaar om een uitspraak vragen.