Stellingen Kieskompas
Voor de gemeenteraadsverkiezingen komt de website van Kieskompas in de lucht. Aan de hand van stellingen kunnen kiezers hun keuze bepalen. Om de positie van Leefbaar Alkmaar beter te duiden gaan wij hierbij wat nader in op enkele stellingen uit het Kieskompas die niet direct in ons verkiezingsprogramma zijn opgenomen.
Zo is onze reactie op de stelling 'De gemeente moet minder geld steken in kunstinstellingen, en meer in kleinere kunstprojecten', als volgt: Cultuur is meer dan De Vest en het Stedelijk Museum. Kleine toneelverenigingen, zangverenigingen e.d. hebben ook hun plaats in het Alkmaarse culturele veld. Een leefbare gemeente is een gemeente waarin mensen van allerlei soorten cultuur kunnen genieten. Leefbaar Alkmaar vindt dat zowel de grote als de kleine kunstinstellingen moeten kunnen rekenen op een betrouwbare overheid ook qua financiŽn. De huidige balans daarin is wat ons betreft prima, dus ons standpunt hierover is neutraal!
Verder staat Leefbaar Alkmaar neutraal tegenover het afschaffen van de hondenbelasting in onze gemeente. Wij vinden wťl dat er in ruil voor de belasting meer gedaan moet worden door de gemeente voor de hondenbezitter. Zoals bijvoorbeeld: Het overlast door hondenpoep bestrijden door te zorgen voor voldoende uitlaatplaatsen en plaatsen waar honden los kunnen lopen. Daarnaast moet het opruimen van de hondenpoep worden gestimuleerd, onder andere door middel van voorlichting, het plaatsen van automaten met hondenpoepzakjes en meer afvalbakken.
Dan de stelling 'De gemeente moet biologische boeren een financiŽle tegemoetkoming geven'. Wij dragen onze agrariŽrs in het buitengebied een warm hart toe, maar dit is wel een hele vreemde stelling die helemaal nergens op slaat. Het is sowieso geen gemeentelijke taak om agrariŽrs financieel te ondersteunen. Sterker nog, het is verboden! Wanneer wij als gemeente biologische boeren een financiŽle tegemoetkoming zouden gaan geven is dat uit te leggen als Staatssteun en worden we door onder andere de EU hiervoor ernstig op de vingers getikt en beboet. Wij kunnen dus niet anders dan hier op tegen zijn.
Wij vinden dat we zuinig moeten zijn op het mooie platteland en buitengebied in onze gemeente. Daarom zijn er ook bestemmingsplannen, die regelen wat er wťl en wat er niet kan. Wij dragen onze agrariŽrs in het buitengebied een warm hart toe, maar vrezen dat een algehele versoepeling tot een ongewenste aantasting en verrommeling van het landschap zou kunnen leiden. Wij zijn daarom veel meer een voorstander van maatwerkoplossingen, waarbij ieder geval afzonderlijk goed bekeken moet worden. Vandaar een neutraal standpunt op de stelling 'Voor boeren in het buitengebied mogen de regels in het bestemmingsplan versoepeld worden'.

Vervolgens onze reactie op de stelling 'De toeristenbelasting mag worden afgeschaft in Alkmaar'. Leefbaar Alkmaar is het daar niet mee eens. Alkmaar is een aantrekkelijk stad voor veel toeristen. Als gemeente investeren wij veel in onze infrastructuur en doen we ook veel om de stad aantrekkelijk te maken voor de toeristen. Wij geloven niet dat er meer overnachtingen, want daar hebben we het hierover, in onze stad zullen plaatsvinden als we de toeristenbelasting van Ä 2,50, per nacht voor een hotelkamer en van Ä 1,15 per persoon op een camping zouden afschaffen. Juist door de toeristenbelasting draagt ook de toerist zijn steentje bij aan een aantrekkelijke en leefbare stad!
Ten aanzien van de stelling 'De gemeente mag geen boetes meer opleggen aan mensen met schulden' zijn wij neutraal. Wťl willen wij dat de schuldhulpverlening laagdrempelig is, ook voor problemen met kleine schulden. Deze mensen moeten goed worden begeleid en zodanig worden geholpen dat daarmee erger kan worden voorkomen. Leefbaar Alkmaar wil ouders in armoede ondersteunen en samen met ouders schuldproblemen aanpakken. Ouders kunnen op hun beurt hun kinderen dan weer beter begeleiden. Het hebben van schulden kan leiden tot stress en vroegtijdig schoolverlaten. Schulden staan een mooie toekomst in de weg. Het voorkomen van schulden op jonge leeftijd is hierbij het allerbelangrijkste.
En dan onze reactie op de stelling 'De gemeente moet geld uittrekken om een internationaal sportevenement binnen te halen'. Ook wij zijn best heel ambitieus, maar wij zijn er op tegen dat de gemeente geld zou moeten uittrekken om een internationaal sportevenement binnen te halen. Wij vinden het geen goed idee om geld over de balk te gooien voor zoiets. Met name omdat wij in de raad met enige regelmaat te horen krijgen dat er voor veel noodzakelijker investeringen zoals bijvoorbeeld voor geluidschermen geen geld is.
Tenslotte ons standpunt over de stelling 'Om de verkeersdoorstroming te verbeteren moet Alkmaar meer geld uittrekken voor nieuwe wegen'. Wij staan hier neutraal in want Leefbaar Alkmaar vindt dat er op dit moment voldoende middelen gaan naar de aanleg van wegen en het onderhoud ervan. Wťl zou er wat ons betreft een tandje bijgezet kunnen worden als het gaat om de aanleg van veilige fietspaden in onze gemeente.

Standpunten
Omdat een aantal zaken niet is opgenomen in het verkiezingsprogramma van Leefbaar Alkmaar volgt hier een korte uiteenzetting van standpunten van Leefbaar Alkmaar.

De burgemeester wordt in het huidige landelijke beleid indirect gekozen. Dat betekent dat de gemeenteraad kiest uit de voordracht van de commissaris van de koning. Landelijk wordt de discussie gevoerd over de rechtstreeks gekozen burgemeester.
Leefbaar Alkmaar volgt deze discussie kritisch. De burgemeester is thans onafhankelijk en heeft wettelijke veiligheidstaken en bevoegdheden. Leefbaar Alkmaar betwijfelt of het verstandig is deze taken en bevoegdheden politiek te maken. De politieke kleur van een burgemeester kan toch niet bepalend zijn voor het veiligheidsbeleid? Leefbaar Alkmaar kijkt liever naar de kwaliteiten en de bestuurlijke vaardigheden van de kandidaten. Belangrijk is hoe de kandidaten om denken te gaan met onze lokale vraagstukken en wensen. Is het prettig werken voor een burgemeester als deze met een nipte meerderheid gekozen wordt en beseft dat een forse minderheid liever iemand anders had gehad?
Leefbaar Alkmaar vindt het niet nodig om mee te doen aan een pilot voor een gekozen burgemeester. Laat die pilot maar ergens anders plaatsvinden, dan kunnen wij kijken hoe het daar uitpakt.

In onze historische binnenstad mag geen vuurwerk meer worden afgestoken. Leefbaar Alkmaar vindt dat een goede maatregel. Vuurwerk verbieden voor particulieren in heel Alkmaar is lastig te controleren en in onze ogen ook (nog) niet nodig. Leefbaar Alkmaar vindt wel dat we ook zuinig moeten zijn op het cultureel erfgoed op ons plattelandsgebied, zoals onze molens en boerderijen met rieten daken.

De samenleving is erbij gebaat dat asielzoekers met een verblijfsvergunning goed kunnen integreren. Leefbaar Alkmaar vindt daarom dat er voldoende geld, huisvesting en werk moet zijn om dit mogelijk te maken. Daarnaast is het belangrijk dat mensen die op de wachtlijst voor een woning staan, minima en werkzoekenden dezelfde aandacht krijgen en zich niet gepasseerd voelen. Dan wordt het een win-win situatie en dat is bevorderlijk voor de wederzijds acceptatie.

Leefbaar Alkmaar acht de invoering van milieuzones in Alkmaar overbodig. De binnenstad van Alkmaar is al autoluw genoeg.

Geluidsschermen
Regelmatig bereiken de gemeenteraad klachten van bewoners over geluidshinder door wegverkeer langs de Schagerweg, Nollenweg en Huiswaarderweg. Het college heeft het adviesbureau Peutz gevraagd de mogelijke maatregelen tegen deze geluidsbelasting inzichtelijk te maken. Het college stelt geen budget te hebben voor conventionele geluidsschermen. Een geluidsscherm van zonnepanelen is wel mogelijk volgens het college, vermits dit wordt mede-gefinancierd door bewoners volgens de constructie van een postcode-roos. Er zijn dan ook terugverdien-effecten.
Leefbaar Alkmaar wil dat de discussie over geluidshinder zich niet langer beperkt tot het doen van onderzoeken. De fractie Leefbaar Alkmaar heeft het onderzoek van adviesbureau Peutz laten agenderen voor de raadscommissievergadering van 14 november met als doel om te komen tot concrete maatregelen.

Maya Bolte lijsttrekker Leefbaar Alkmaar; John Hagens op plaats 2


Met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 in aantocht is het bestuur van Leefbaar Alkmaar bezig met het opstellen van het concept-verkiezingsprogramma en de concept-kandidatenlijst. Terwijl de meeste partijen ervoor kiezen om alleen hun lijsttrekker in een vroeg stadium bekend te maken, stelde het bestuur van Leefbaar Alkmaar voor om tijdens de ledenvergadering op vrijdag 20 oktober in wijkcentrum Overdie de eerste twee kandidaten reeds vast te stellen.

Bestuursvoorzitter Joop Mutters: ,,We geven met deze voordracht het signaal af dat de gevolgen van de gemeentelijke fusie van Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp nog steeds de volle aandacht van Leefbaar Alkmaar hebben. Bovendien hebben deze twee kandidaten in de afgelopen raadsperiode bewezen dat een raadsfractie van drie personen een flink gewicht in de politieke weegschaal kan leggen. De voordracht van het bestuur luidde als volgt: 1. Maya Bolte; 2. John Hagens.

Maya is raadslid sinds 1994 en is daarmee het langstzittende raadslid, de nestor van de gemeenteraad. We hebben kunnen constateren dat het vuur geenszins is gedoofd. Zelf geeft Maya aan dat de samenwerking met Schermer Belang een aangename impuls is geweest. John deed op 1 januari 2015 zijn intrede in de Alkmaarse gemeenteraad, nadat hij vanaf 2002 raadslid was in de gemeente Schermer. John heeft een duidelijke en gewaardeerde inbreng in de Alkmaarse raad. Het bestuur van Leefbaar Alkmaar is blij dat Maya en John zich nogmaals verkiesbaar hebben gesteld voor de volgende raadsperiode.''

De voordracht van het bestuur werd door de leden van Leefbaar Alkmaar unaniem overgenomen, zodat Maya als lijsttrekker werd gekozen en John plaats 2 op de kandidatenlijst inneemt.

Uitbreiding Stompetoren
In de raadsvergadering van 5 oktober kwam de Omgevingsvisie Alkmaar 2040 ter sprake. De fractie van Leefbaar Alkmaar kon grotendeels instemmen met deze visie. John Hagens had namens Leefbaar Alkmaar echter wel een belangrijke kanttekening bij de geplande uitbreiding van Stompetoren.

,,In de omgevingsvisie Alkmaar 2040 geldt als leidraad het dorpseigen ontwikkelen: de oorspronkelijke dorpsstructuur is leidend als ruimtelijk uitgangspunt voor nieuwe kleinschalige ontwikkelingen. Stompetoren is daarbij een beetje een buitenbeentje. Het dorp heeft nooit op slot gezeten? qua woningbouw. De afgelopen vijftien jaar, tussen 2002 en 2017, is het dorp ook fors gegroeid met woningbouw aan de oostzijde en aan de noordzijde. Voorkomen moet worden dat het dorp, waar bij bewoners een grote behoefte bestaat aan lokale voorzieningen, uiteindelijk zo vergrijst dat deze voorzieningen onder druk komen te staan en de leefbaarheid en vitaliteit achteruit gaat. Het is daarom goed dat ook de komende 23 jaar het dorp qua woningbouw niet op slot gezet wordt. De bouw van tussen de 400 en 500 woningen is echter wel wat erg veel van het goede. Om te voorkomen dat in ťťn keer op de 28 hectare grond een hoeveelheid van 400 tot 500 woningen gebouwd zullen gaan worden, dient die groei dan ook zeer gefaseerd en vooral langs organische weg plaats te vinden. De gefaseerd te bouwen woningen moeten bovendien bijdragen aan de versterking van de leefbaarheid en vitaliteit van de kern Stompetoren. Waarbij bovendien gewenst is dat de te realiseren woningen in iedere fase qua architectuur aansluiten op de Schermerse en dorpse identiteit."
Het amendement van Leefbaar Alkmaar met deze strekking werd door de gehele gemeenteraad omarmd.

Markenbinnen
Het plan voor de bouw van vijf woningen aan het uiteinde van de Dorpsstraat in Markenbinnen is van tafel. De fractie van Leefbaar Alkmaar had zich eerder reeds negatief uitgesproken over dit plan. Het is ongewenst in de kwetsbare kern van Markenbinnen met zijn smalle Dorpsstraat. In de commissievergadering van 26 september bleek dat alleen het CDA voorstander was van dit plan. De overige partijen waren tegen, waardoor het bouwplan gelukkig is gesneuveld.

Bouwplan Emmakwartier

Bouwplan Emmakwartier Alkmaar

Op donderdag 14 september heeft de meerderheid van de gemeenteraad een onbegrijpelijk besluit genomen. Ondanks het huidige bestemmingsplan en ondanks een storm aan protesten uit de wijk krijgt de projectontwikkelaar groen licht om acht woningen te bouwen op de laatste groenstrook in het Emmakwartier. Hieronder de tekst van Leefbaar Alkmaar-fractievoorzitter Maya Bolte bij deze raadsvergadering:

,,Bestemmingsplannen dienen ter bescherming van de huidige bewoners. Die worden beschermd tegen aantasting van hun woonomgeving. Als het college steeds zo lichtzinnig omgaat met bestemmingsplannen zoals bij De Nieuwe Emma fase 2 in het Emmakwartier, hebben ze geen nut. De projectwikkelaar heeft een stuk grond gekocht met de bestemming onbebouwd. Het college had de projectontwikkelaar moeten wijzen op het risico om toch met een bouwplan te komen op deze plek. Als gemeenteraad kunnen we immers gewoon zeggen: het bestemmingsplan laat het niet toe dat daar wordt gebouwd.

De buurt heeft aangegeven dat een gedeelte van de bouwgrond toch wel benut zou mogen worden voor woningbouw. Daarmee is de buurt al een stuk tegemoetgekomen aan de projectontwikkelaar. Bouw in het verlengde van de Van Everdingenstraat is acceptabel, vindt ook Leefbaar Alkmaar. Maar de groene buffer tegenover appartementencomplex Everstaete moet intact blijven. Eventueel kan in het verlengde van de Emmastraat ook nog wat gebouwd worden: daartoe dienen partijen en het college wel weer om de tafel te gaan zitten.

De VVD heeft met haar motie voor meer groen en meer parkeerplekken in de wijk de discussie vertroebeld. Aan de ene kant werd de motie gelinkt aan het bouwplan, aan de andere kant moest de motie daar toch weer los van worden gezien. De motie van de VVD wordt buiten het plangebied uitgevoerd. Bovendien is de zogenaamde compensatie aan bomen en parkeerplaatsen zeer discutabel. Veel bomen zouden toch al vervangen moeten worden en de som van de parkeerplaatsen klopt evenmin. De motie van de VVD rammelt aan alle kanten, het resultaat is volstrekt onvoldoende. In het verlengde van de raadsdiscussie van een half jaar geleden zou de VVD dus tegen het bouwplan moeten stemmen. Overigens niet alleen met die discussie in het achterhoofd. Net als Leefbaar Alkmaar heeft de VVD via schriftelijke vragen aandacht gevraagd voor de verstening in het Emmakwartier. Het zou dan volstrekt ongeloofwaardig zijn om nu dan voor het nieuwbouwplan De Nieuwe Emma fase 2 te stemmen. Leefbaar Alkmaar heeft altijd gepleit voor handhaving van het laatste stuk groen in het Emmakwartier. Leefbaar Alkmaar stemt, met het huidige bestemmingsplan in de hand, derhalve tegen verlenen van toestemming voor de nieuwbouw van fase 2.''

De publieke tribune was afgeladen, er waren 39 insprekers, een record. Desondanks stemden OPA, D66, CDA en VVD, samen een meerderheid, vůůr het bouwplan. De gehele oppositie stemde tegen.

Financiering natuurbegraafplaats
Het recreatieschap Geestmerambacht heeft een lening van 1,5 miljoen euro verstrekt aan uitvaartcentrum Dunweg uit Hoofddorp om een natuurbegraafplaats, genaamd Geestmerloo, aan te leggen in recreatiegebied Geestmerambacht, grenzend aan de Alkmaarse woonwijk Daalmeer. Leefbaar Alkmaar stemde als enige partij tegen de komst van de natuurbegraafplaats, liever hadden wij de Koele Kreken met andere partners aangelegd.

De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Alkmaar is thans verbaasd over de lening aan de ondernemer en maakt zich zorgen over een financieel gezonde exploitatie van de natuurbegraafplaats. Ons bereiken berichten dat het aantal begrafenissen op natuurbegraafplaatsen nogal tegenvalt. Als dat in het Geestmerambacht ook zo zou zijn, loopt de gemeente Alkmaar een financieel risico met het verstrekken van een lening aan de ondernemer. De provincie Noord-Holland en de gemeente Schagen hebben zich teruggetrokken uit het recreatieschap Geestmerambacht. Zij geven dus geen financiŽle steun meer. Alleen de gemeenten Alkmaar, Langedijk, Heerhugowaard en Bergen zitten nog in het recreatieschap. In de krant van 23 juni stelde de heer Houtkamp van het recreatieschap Geestmerambacht nog dat het vertrek van twee participanten het recreatieschap in financiŽle problemen kan brengen: ,,Met z'n vieren kan op termijn de begroting niet sluitend worden gemaakt." Die opmerking maakt het verstrekken van de lening extra vreemd.

Leefbaar Alkmaar heeft de volgende schriftelijke raadsvragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld

 • Is het juist dat de Alkmaarse wethouders Dijkman en Nagengast zitting hebben in het bestuur van recreatieschap Geestmerambacht?
 • Zijn deze wethouders betrokken geweest bij de beslissing om een lening van 1,5 miljoen te verstrekken aan de exploitant van de natuurbegraafplaats?
 • Waarom kan Dunweg de exploitatie van de natuurbegraafplaats niet zelf financieren?
 • Wist het recreatieschap dat de ondernemer bij het recreatieschap zou aankloppen voor een lening?
 • Zo ja, was het Alkmaarse college hiervan op de hoogte toen de Alkmaarse gemeenteraad over de natuurbegraafplaats discussieerde en akkoord ging met de aanleg van de natuurbegraafplaats?
 • Bent u met ons van mening dat het college de raad had moeten informeren over het verstrekken van de lening door het recreatieschap aan Dunweg?
 • Wat zijn de risico's van deze lening voor Alkmaar en de Alkmaarders?
 • Is het college op de hoogte van het matige succes van sommige natuurbegraafplaatsen?
 • Is het juist dat de vrij nieuwe natuurbegraafplaats IJsselhof in Gouda, geŽxploiteerd door Yarden, in twee jaar tijd slechts zeven begrafenissen heeft gehad?


Vernieuwbouw ziekenhuisOm te beginnen wil Leefbaar Alkmaar ťťn ding duidelijk stellen. Bij sommigen leeft nog steeds het idee dat het Noordwest Ziekenhuis ook nog in Heerhugowaard of aan de rand van de stad nieuwbouw kan plegen. Dit is echt een gepasseerd station. Het is financieel niet haalbaar gebleken. Door deze opties kan een dikke streep worden gezet.

Leefbaar Alkmaar is content met het besluit van de ziekenhuisdirectie om te gaan vernieuwbouwen op de huidige locatie. Met ons zijn veel Alkmaarders hier blij mee. De directie stelt dat een goede zorg hier het beste kan worden gegeven. Het waarborgen van patiŽntveiligheid en efficiŽnte zorg staat bij Leefbaar Alkmaar voorop. Leefbaar Alkmaar staat dus achter de ziekenhuisdirectie als die stelt dat vernieuwbouwen op de huidige plek uit het oogpunt van gezondheidszorg de beste optie is.

Uit de ingediende zienswijzen blijkt dat veel mensen overlast ervaren van ambulances die snel, met gillende sirenes, ook 's nachts, over hun straat rijden. Als de ingang van de Spoedeisende Hulp wordt verplaatst, zal die overlast op de Metiusgracht verminderen.

Er wordt gestreefd naar een ziekenhuis in het park, een 'healing environment', een omgeving die het genezingsproces van een patiŽnt stimuleert. Uit onderzoeken is gebleken dat contact met de natuur een (zeer) positieve bijdrage hieraan heeft. Daarom is het essentieel dat het maaiveld rondom het ziekenhuis groen is en dat dit groen vanuit het ziekenhuis nadrukkelijk ervaren wordt.

Leefbaar Alkmaar heeft als eerste gepleit voor ondergronds parkeren. We zijn blij dat we dat kunnen terugzien in de stukken. Graag horen we nog hoe het college en het ziekenhuis aankijken tegen ons idee om voor het personeel pendelbusjes in te zetten naar parkeerterreinen, die wat verder weg liggen. De verkeersafwikkeling rond het ziekenhuis kan immers ook problemen opleveren. Het nieuwe ziekenhuis zal straks echter minder bedden tellen, waardoor het ook minder verkeer zal aantrekken.

Het vernieuwbouwplan kent evenwel ook knelpunten. Daarvan is een mogelijke kap van een klein deel van de Alkmaarderhout er ťťn. Het zoekgebied in de Alkmaarderhout is verkleind van 13.000 m2 naar 8.000 m2, waarbij 5.900 m2 wellicht benodigd zal zijn. In het voorliggende stuk is de groencompensatie op het ziekenhuisterrein als verplichting opgenomen, met daarbij een interessante verbindingszone tussen de Wilhelminalaan en de Westerhout en aanzienlijk meer groencompensatie op de hoek Metiusgracht/Wilhelminalaan. Op zich is dat een goede zaak. Liever ziet Leefbaar Alkmaar natuurlijk dat de Alkmaarderhout onaangetast blijft, we blijven afwachten op de definitieve plannen van het ziekenhuis.

Een compliment willen we geven voor de ambtelijke organisatie. De inspraakreacties zijn serieus genomen en waar mogelijk verwerkt in de plannen. Dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken, is duidelijk.

Wij hebben het voorrecht te leven in een democratie met gekozen volksvertegenwoordigers. De pers is de waakhond van deze democratie. De beledigingen aan het adres van raadsleden en journalisten op de Facebookpagina Red de Hout zijn democratie-onwaardig. Kwalijk vinden wij het dat op de Facebookpagina van Red de Hout een ambtenaar persoonlijk wordt aangevallen, met vermelding van naam en woonplaats. Je blijft van onze ambtenaren af, vindt Leefbaar Alkmaar. Leefbaar Alkmaar zou Red de Hout willen oproepen om te stoppen met het beschimpen en intimideren van raadsleden, ambtenaren en journalisten. Dat doet de zaak echt geen goed.

Samenvattend: we zijn er nog niet, maar de plannen zijn aanmerkelijk verbeterd ten opzichte van de eerste schetsen. Leefbaar Alkmaar vindt dat er nog creatiever moet worden gekeken om de Hout zoveel mogelijk te sparen. In dat verband moet ook goed worden gekeken naar de nul-variant van Animo. Tot besluit nog de twee voorstellen van Leefbaar Alkmaar: er moet serieus werk worden gemaakt van ondergronds parkeren en het inzetten van pendelbusjes voor het ziekenhuispersoneel.

Beperking overlast van horeca in binnenstad
Vanwege de opstelling van OPA, VVD, CDA, D66 en GroenLinks ziet het er voorlopig niet naar uit dat de vrije sluitingstijden van de horeca zullen worden teruggedraaid. Volgens Leefbaar Alkmaar is het echter wel noodzaak om de overlast voor de bewoners van de binnenstad te beperken. Zij ondervinden met name hinder van de dreunende bastonen van luide muziek. Middels een motie riep Leefbaar Alkmaar in de raadsvergadering van 15 juni het college op om hier strenger op te controleren.

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD) voert voor Alkmaar de milieutaken uit, waaronder de controle op geluidsoverlast bij zowel evenementen als horeca-inrichtingen. De overlast van muziekgeluid bij evenementen wordt met name door de bassen veroorzaakt. In 2011 is ervaring opgedaan met het hanteren en meten van dB(C)-waarden voor de beoordeling van muziekgeluid bij evenementen. De dB(C)-waarden zijn als norm geschikter om de bassen te meten en te reguleren dan de dB(A)-waarden. Het huidige evenementenbeleid van Alkmaar houdt geen rekening met de dB(C)-norm, waardoor controle door de RUD niet effectief kan plaatsvinden.

De binnenstad kent vijf pleinen waar met grote regelmaat evenementen worden gehouden: Waagplein, Canadaplein, Hofplein, Paardenmarkt en Platte Stenenbrug, waar deze nieuwe norm opgelegd zou kunnen worden. Leefbaar Alkmaar stelde dat vůůr het eind van 2017 het evenementenbeleid geactualiseerd moet worden en in ieder geval een normenprofiel voor geluidsoverlast voor de vijf genoemde pleinen in Alkmaar moet worden opgesteld. Daarbij dient expliciet de dB(C)-norm voor de beoordeling van muziekgeluid bij evenementen meegenomen te worden, zodat deze gecontroleerd kan worden.

Bij stemming in de gemeenteraad bleek dat vrijwel alle partijen de motie van Leefbaar Alkmaar om de geluidsoverlast in de binnenstad terug te dringen steunden. Alleen de fractie van OPA stemde tegen.

Bouwplan Oudorp

Bouwplan Oudorp

De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Alkmaar ontvangt verontruste signalen van bewoners uit Oudorp over de plannen voor 't Wuiver 2a, op de hoek van de Herenweg, waar thans een voormalig kerkgebouw staat. Reeds eerder is voor dit perceel een kolossaal bouwplan in beeld geweest dat Leefbaar Alkmaar samen met omwonenden met succes heeft weten tegen te houden. Leefbaar Alkmaar is niet tegen woningbouw op deze locatie. De nieuwbouw moet echter qua volume en qua goothoogte en nokhoogte wel passen in de lintbebouwing van Oudorp.

De huidige plannen zijn te kolossaal en te hoog. Het nieuwe bouwplan bestaat uit drie gebouwen van 4 meter breed en 13 meter lang met een goothoogte van meer dan 5 meter en een nokhoogte van 10 meter. Dit past volgens Leefbaar Alkmaar absoluut niet in de historische lintbebouwing langs de Herenweg in de oude dorpskern van Oudorp, waar de gemiddelde nokhoogte maximaal 8 meter is en de goothoogte 3 meter. De fractie van Leefbaar Alkmaar heeft de volgende schriftelijke raadsvragen gesteld: Heeft het college afspraken gemaakt met de projectontwikkelaar? Heeft het college contact gezocht met de directe buren en omwonenden? Is er sprake geweest van participatie omtrent de ontwikkeling van 't Wuiver 2a? Acht het college dit bouwplan een passende ontwikkeling voor dit historische monumentale stukje Oudorp?

Enthousiasme over plannen Overstad

Ringerscomplex

Het heeft even geduurd en de nodige moeite gekost, maar Overstad krijgt een enorme impuls door de plannen voor het Ringerscomplex. Op 31 maart werd de naam Ringerskwartier feestelijk onthuld en is begonnen met het verwijderen van de lelijke witte platen om het gebouw. In de fabriek zelf komt de Chocolade-experience, met daarboven een hotel. Verder voorzien de plannen in appartementen. De kade aan de voorzijde wordt verlaagd en gezellig ingericht. Leefbaar Alkmaar is verheugd over de plannen voor Overstad en juicht deze ontwikkelingen van harte toe.

Dorpshart Stompetoren
Er lijkt weer enig schot te zitten in de plannen voor het dorpshart voor Stompetoren. De betrokken partijen, de gemeente Alkmaar, de firma Nat, Quartet Projecten en Dreef Beheer (Deka-markt), zijn in principe tot overeenstemming gekomen met betrekking tot het plan voor het dorpshart.

Door een grondruil met gesloten beurzen kan de supermarkt van 1200 vierkante meter bruto vloeroppervlakte worden ontwikkeld op de plaats waar nu het Schermer Wapen staat. Bovenop de supermarkt zal een zestal appartementen worden gerealiseerd, met een huurprijs van tussen de 800 en 1000 euro per maand. De ontwikkeling hiervan zal gebeuren door Dreef Beheer. De ingang van de supermarkt zal gesitueerd zijn aan de noordzijde, de zijde die grenst aan het autovrije dorpsplein. Het is niet de bedoeling dat het geheel de uitstraling van zogenaamde dozenbouw krijgt, maar men streeft juist een bij het dorp passende vormgeving na.De firma Nat zal een horecavoorziening met dorpshuisfunctie realiseren aan de noordzijde van het plein waarbij tevens sprake is van wonen bovenop het cafť. Ook de twee-onder-ťťn-kap-woningen in het plan en twee andere woonblokken achter het plein zullen door Nat worden gerealiseerd. De rijtjeswoningen zullen daarbij in het starterssegment vallen, er wordt gesproken over maximaal zo'n 180.000 euro, en de twee-onder-ťťn-kap-woningen zullen uiteraard wat duurder zijn met prijzen van net boven de 220.000 euro. Ook hierbij geldt dat het woningen zijn met een dorpse uitstraling. Quartet Projecten gaat twee rijtjes woningen bouwen ten oosten van de supermarkt achter de parkeerplaats. Qua kosten blijft het plan binnen de destijds door de Schermer gemeenteraad gestelde kaders, aldus wethouder Van de Ven.

Bouwplan Emmakwartier
De gemeenteraad heeft een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het omstreden nieuwbouwplan aan de Van Everdingenstraat in het Emmakwartier. Met de realisatie van dit bouwplan verdwijnt het laatste stuk groen uit de wijk.

De fractie van Leefbaar Alkmaar had de dreigende verstening van het Emmakwartier vorig jaar aan de orde gesteld. Leefbaar Alkmaar stelde dat er in het verlengde van de Van Everdingenstraat nog ruimte was voor drie nieuwe woningen, maar dat de groene zone tegenover Everstaete intact moest blijven. In het oorspronkelijke plan ging de projectontwikkelaar uit van elf nieuwe huizen. Na kritiek uit de raad stelde hij dat bij naar acht. Voor de raadsfracties van PvdA, Leefbaar Alkmaar, GroenLinks, SPA en BAS was die aanpassing niet voldoende. De partijen OPA, VVD, CDA en D66 gingen echter wel akkoord met de bouwplannen.

Internetverbinding buitengebied
Als gevolg van marktfalen binnen de telecommarkt zijn de bewoners van met name het 'witte buitengebied' van de gemeente Alkmaar tot op heden verstoken van een goede en snelle internetverbinding. Het komt er in feite op neer dat de bewoners van grote delen van het platteland, met uitzondering van de dorpen Stompetoren, Schermerhorn, Graft en De Rijp, niet kunnen beschikken over een goede snelle, betrouwbare en deugdelijke internetverbinding.

Toch wordt van de bewoners van die kleine dorpen en van het buitengebied, of dat nu gewone burgers, agrariŽrs, of ondernemers zijn, wel verwacht dat zij vandaag de dag volop meedoen aan de huidige internetsamenleving. AgrariŽrs bijvoorbeeld moeten vaak dagelijks tal van gegevens via internet versturen. En je zult maar scholier of student zijn en op het platteland wonen, want veel lesmateriaal en onderwijs gaat tegenwoordig ook via de zogenaamde digitale snelweg? Maar wat als je geen digitale snelweg tot je beschikking hebt? Maar alles met een slakkengangetje over de dunne (daar natuurlijk oorspronkelijk ook nooit voor ontworpen) koperen telefoondraadjes gaat? Dan staan je direct al met 3-0 achter.

Leefbaar Alkmaar wil graag dat ook de bewoners van het platteland volop mee kunnen doen, voor ons zijn deze mensen nťt zo belangrijk en tellen ze net zo hard mee als de inwoners van de stad.

En daarom is het belangrijk dat daar waar de markt faalt, omdat de grote commerciŽle marktpartijen er geen heil in zien om een goed deugdelijk en snel internetnetwerk uit te rollen in met name het dunbevolkte buitengebied omdat ze de kosten niet snel genoeg kunnen terugverdienen, de overheid de bewoners helpt. Dus wat Leefbaar Alkmaar betreft moeten het Rijk, de provincie en tenslotte ook de gemeente hun verantwoordelijkheid pakken en helpen om toch te voorzien in dat goede snelle en betrouwbare glasvezel internetnetwerk.

Helaas heeft een raadsmeerderheid in Alkmaar beslist dat we eerst nog maar moeten gaan wachten tot de provincie met initiatieven op dit gebied gaat komen. Ondanks het feit dat de bewonerscoŲperatie Breedband Alkmaar Buiten tot een vraagbundeling van bijna 70 procent was gekomen in met name het witte buitengebied, en daarmee ruim aan de doelstelling had voldaan.

Leefbaar Alkmaar heeft er op basis van gesprekken met verschillende provinciale fracties weinig vertrouwen in dat op provinciaal niveau op korte termijn resultaten zullen worden geboekt en stappen worden gezet. Met andere woorden: wij vrezen dat door de lakse houding van onze collega?s in de raad, die het initiatief bij de provincie blijven neerleggen, de bewoners van ons buitengebied voorlopig, en dat zou zo maar eens tot 2020 kunnen gaan duren, nog van het door hen zo gewenste glasvezelnetwerk verstoken zullen blijven.

Wij wilden graag doorpakken, en de provincie tot 1 mei 2017 de tijd geven, en wanneer er dan niets uit zou zijn gekomen, direct de bal bij de coŲperatie Breedband Alkmaar Buiten neerleggen. Want als het toch allemaal zo goed gaat met Alkmaar, ook in financieel opzicht, zoals de coalitiepartijen ons telkenmale willen doen geloven, waarom zouden dan de burgers van het Alkmaarse buitengebied daar ook niet van mogen profiteren? Dus doorpakken en ook de bewoners van het buitengebied volop laten meedoen aan die steeds digitaler wordende samenleving!

Maar helaas stond Leefbaar Alkmaar daar samen met de PvdA alleen in. We moeten maar afwachten dus op waar de provincie mee gaat komen? Maar wat Leefbaar Alkmaar betreft wachten de bewoners van ons buitengebied al vťťl te lang. Wij zullen ons als Leefbaar Alkmaar dan ook telkenmale blijven inspannen om toch vooral zo snel als mogelijk is ook voor hen glasvezel mogelijk te maken!

Scholenstrijd Vroonermeer

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar in de Vroonermeer komt ook een openbare basisschool. Voorafgaand aan de bouw van de Vroonermeer-Noord was afgesproken dat er in dit deel van de Vroonermeer ook een school zou komen. Leefbaar Alkmaar was daar de grote pleitbezorger van. Niemand kon zich toen voorstellen dat er vijftien jaar later een scholenstrijd zou ontstaan in de Vroonermeer.

In 2002 is in de Vroonermeer een multifunctionele accommodatie (MFA) geopend met daarin De Lispeltuut, een samenwerkingsschool voor Ronduit (openbaar onderwijs) en het SAKS (katholiek onderwijs). De scholen hadden beiden een BRIN-nummer (basisregistratie instellingen) en waren dependences van andere scholen. Ronduit kreeg de bovenbouw en was verbonden aan De Vlieger. Het SAKS kreeg de onderbouw en was verbonden aan Het Kompas. Dit bleek een nadelige situatie voor Ronduit, want de bovenbouw is inmiddels van school en de nieuwe leerlingen kwamen bij het SAKS. Het Rijk gedoogde deze situatie eerst wel, maar later niet meer.

Onderwijswethouder Konijn (D66) had de nieuwbouw van de school in de Vroonermeer aanvankelijk toegewezen aan het SAKS. Alle partijen, behalve het CDA, waren hier tegen. Na intensief overleg kwam er dan toch een overeenkomst. Er komt een nieuw schoolgebouw met twee aparte ingangen en gedeelde faciliteiten (gymzaal, aula) voor zowel de openbare als de katholieke school. De gemeente hoort voor een redelijke spreiding van het aanbod van openbaar onderwijs te zorgen, stelt Leefbaar Alkmaar.

'Stop met onderzoeken Bierkade/Wageweg'

Bierkade Alkmaar

Leefbaar Alkmaar stelt dat het college van B en W moet stoppen met onderzoeken naar de mogelijkheden om tweerichtingsverkeer te realiseren op de Bierkade/Wageweg. Het college van OPA, CDA, VVD en D66 blijft maar trekken aan een dood paard, wat betreft hun plannen om weer tweerichtingsverkeer in te voeren op de Bierkade/Wageweg. Nu een derde rapport heeft aangetoond dat het niet te realiseren is, kondigt het college doodleuk een volgend rapport aan om de bereikbaarheid van het oostelijk stadsdeel te onderzoeken. Waarom toch zo persisteren, zo vraagt Leefbaar Alkmaar zich af. Al die onderzoeken en rapporten kosten handenvol geld en leveren helemaal niets op. Het is op de Bierkade en de Wageweg gewoonweg te krap voor de plannen van het college, stelt Leefbaar Alkmaar. De Bierkade verbreden en een strook van het Victoriepark afhalen zijn uiterst kostbare en absoluut ongewenste ingrepen. Dat is inmiddels ook al meermalen aangetoond in de verschillende rapportages. Leefbaar Alkmaar is ook ontstemd dat de klankbordgroep over dit onderwerp al ruim een jaar niet is bijeengeroepen door de wethouder.

Het oostelijk stadsdeel bestaat nu eenmaal al eeuwenlang uit smalle straatjes. Vroegere plannen, zoals van stedenbouwkundige Wieger Bruin, om dit eens flink aan te pakken zijn gelukkig ook allemaal gestrand. Leefbaar Alkmaar roept het college op om deze zaak te laten rusten en niet nog meer geld uit te geven aan overbodige onderzoeken.

Verbazing over uithaal op Facebook-pagina Red de Hout

Red de Hout Alkmaar

Leefbaar Alkmaar heeft met verbazing kennis genomen van de uithaal van de heer Johan Bos van Red de Hout (23 december) op Facebook richting de partijen die in de gemeenteraadsvergadering d.d. 6 oktober tegen de kap van bomen in de Alkmaarderhout hebben gestemd, voordat er concrete plannen zijn.
Weliswaar hebben de fracties van PvdA, Leefbaar Alkmaar, SPA en Denk vůůr de vernieuwbouwplannen van het ziekenhuis gestemd, maar wťl met de restrictie dat er geen bomenkap mag plaatsvinden voordat er concrete plannen worden gepresenteerd. Dat hebben deze partijen ook duidelijk aangegeven bij hun stemverklaring, die is vastgelegd in de notulen van de betreffende raadsvergadering (te vinden op www.alkmaar.nl). De partijen OPA, CDA, VVD, BAS en D66 stemden zonder meer in met de plannen. Zij gaven bij de stemming geen enkel voorbehoud af bij het voorstel van het college, terwijl GroenLinks als enige partij tegen de gehele vernieuwbouw stemde.

Leefbaar Alkmaar betreurt het feit dat er veel onbegrip bestaat over dit dossier. Het is allereerst de Noordwest Ziekenhuisgroep zelf die de beslissing heeft genomen geen nieuwbouw in Heerhugowaard te plegen. Men is uiteindelijk tot deze keuze gekomen omdat nieuwbouw financieel niet haalbaar bleek. Ook landelijk heeft de gedachte om nieuwe ziekenhuizen te bouwen op vrijstaande locaties inmiddels plaats gemaakt voor het idee om te 'vernieuwbouwen' op bestaande locaties. De keus van de Noordwest Ziekenhuisgroep heeft dus niets te maken met een vermeende strijd tussen Alkmaar en Heerhugowaard.

Het bestuur van het ziekenhuis heeft zelf de knoop doorgehakt te willen vernieuwbouwen op de huidige locatie. Net als veel Alkmaarders is Leefbaar Alkmaar blij met dit besluit, maar wij zullen de plannen wťl bijzonder kritisch volgen. Dit hebben wij ook duidelijk verwoord tijdens de gemeenteraadsvergadering van 6 oktober. Tevens heeft Leefbaar Alkmaar het college verzocht samen met het ziekenhuis te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor ondergronds parkeren en het inzetten van pendelbussen naar verder gelegen parkeergelegenheden om zoveel mogelijk historisch bos te kunnen ontzien.

Leefbaar Alkmaar wil graag als het even kan een zo gering mogelijke aantasting van de Alkmaarderhout. Maar daarnaast zijn we politiek ook realistisch. In onze ogen werkt de reactie van Johan Bos echter contraproductief. Zo schrijft hij: ,,De brief van Leefbaar Alkmaar smaakt een beetje naar 'Kijk eens naar ons, hoe wakker wij zijn', terwijl alle politieke partijen hebben liggen slapen toen deze kwestie aan de orde kwam. Na dat slaapje was er de roes der overwinning, waardoor niemand van de gemeenteraad zich geroepen voelde eens diep in de eigen stukken over groen, natuur en milieu te duiken en de nota's over de (rijks)monumenten nog eens door te spitten. Dit staat nog los van de logistiek die nauwelijks goed op te lossen is in de Hout. Het is allemaal opportunisme.''

Hiermee diskwalificeert Johan Bos niet alleen ons en de overige oppositiepartijen (die graag zoveel mogelijk van de Alkmaarderhout voor kap willen behoeden), maar wordt feitelijk de gehele gemeenteraad gediskwalificeerd. Wij vrezen dat de Alkmaarderhout niet echt baat zal hebben van een dergelijke stellingname....

Zorgen om dijken Schermer
Leefbaar Alkmaar heeft kennis genomen van het op 8 november j.l. door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) genomen besluit om de cultuurhistorische dijklichamen in de Schermer te versterken. Inmiddels is op 10 november het projectplan 'Verbetering Boezemkade Schermer' ter inzage gelegd. Natuurlijk is het belangrijk onze dijken goed te onderhouden, immers: wie water deert, die water keert. Leefbaar Alkmaar maakt zich evenwel grote zorgen over de wijze waarop de versterking nu dreigt te worden uitgevoerd.

De gehele droogmakerij de Schermer tot een beschermd dorpsgezicht verklaren staat nog altijd op de agenda van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Terecht, want dit prachtige open gebied bestaat mede dankzij de inmiddels eeuwenoude dijken. Daarom verdienen ook die dijken volgens Leefbaar Alkmaar te worden beschermd in de huidige vorm en in hun huidige voorkomen. Deze cultuurhistorische dijklichamen mogen wat ons betreft dan ook niet worden aangetast door goedkope en/of lelijke oplossingen, zoals voorgesteld in het project 'Verbetering Boezemkade Schermer' van het Hoogheemraadschap. Een belangrijk onderdeel van deze oplossing Ė tonnen gedroogde bagger uit hun eigen baggerdepots tegen de dijken plempen Ė doet ernstig afbreuk aan het aangezicht van de dijklichamen en het kenmerkende landschap.

Het HHNK stelt zich zo op dat men vindt al voldoende rekening te houden met cultuurhistorie als er geen (rijks)monumenten gesloopt hoeven te worden voor het dijkverzwaringsprogramma. Leefbaar Alkmaar vreest dat de belevingswaarde en de cultuurhistorie van een dijk bij het HHNK dan ook laag aangeschreven staat als het gaat om een dijk als cultureel erfgoed. Een dijk moet vooral functioneel zijn. Dit terwijl er ook prima oplossingen mogelijk zijn die wel recht doen aan de belevingswaarde en de cultuurhistorie van deze dijken.

De raadsfractie van Leefbaar Alkmaar heeft de volgende schriftelijke raadsvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders: Wat is de rol en bevoegdheid van de gemeente Alkmaar in dit project?
Heeft de gemeente de mogelijkheid te toetsen of de cultuurhistorische waarden van de droogmakerij de Schermer voldoende door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) worden gerespecteerd?
Is het college bereid om samen met het HHNK, Erfgoedstichting Adapt en de Schermer Molensstichting te zoeken naar de beste oplossing voor cultuurhistorie en veiligheid voor het verstevigen van de dijklichamen in de Schermer?

Afsplitsen voor eigen rekening, niet met gemeenschapsgeld
Eind 2014 heeft Leefbaar Alkmaar al in het presidium aangegeven dat er een weeffout zit in de regels voor afsplitsingen van raadsfracties. Het wordt financieel aantrekkelijk gemaakt om af te splitsen van de partij waarvoor je bij de verkiezingen bent gekozen. De afsplitsingen worden financieel fors bevoordeeld ten nadele van de partijen waaruit zij zijn voortgekomen.

Er werd toen in 2014 niet meteen actie ondernomen, want afsplitsingen zouden niet direct na de verkiezingen plaatshebben, zo was de verwachting. De realiteit bleek anders: Twee maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad scheidden de raadsleden Bijl en Peters zich al af van OPA, onder de naam BAS.
Op 10 november behandelde de gemeenteraad een reparatievoorstel, waarbij de huidige afsplitsingen niet worden benadeeld. Toekomstige afsplitsingen raken enkele financiŽle voordelen kwijt, mogen slechts ťťn fractieassistent aanstellen en hebben ook geen recht meer op een eigen fractiekamer.

Leefbaar Alkmaar vindt het evenwel jammer dat er een discussie wordt gevoerd in de social media, waarin de fractievoorzitter van BAS de overige partijen in de gemeenteraad probeert te beschadigen. Hij beschuldigt partijen indirect van het over de balk gooien van de fractiebudgetten en het niet zo nauw nemen met gemeenschapsgeld. Niemand verdient dit. Als de accountant, die alle uitgaven controleert, akkoord is, geeft het geen pas dat BAS de andere partijen de maat neemt. Bovendien blijkt dat BAS wel een heel dure huishouding heeft, bekostigd met gemeenschapsgeld. BAS ontvangt jaarlijks twee-tiende van het fractiebudget van OPA (1039 euro), 2 x 1025 euro per raadslid, plus 3720 euro voor de inzet van fractieassistenten. OPA loopt dus twee-tiende van het fractiebudget mis, waar zij recht op hadden gezien de verkiezingsuitslag. Op deze wijze worden OPA en PvdA financieel gekort voor de afsplitsing binnen hun fractie. Leefbaar Alkmaar is blij dat deze weeffout met het raadsvoorstel wordt hersteld.

De bewering van de heer Bijl dat OPA in het verleden hetzelfde heeft gedaan als BAS, is bezijden de waarheid. OPA en Leefbaar Alkmaar hebben in de raadsperiode waarin de afsplitsing plaatshad nooit ťťn cent gemeenschapsgeld ontvangen, geen betaalde fractieassistenten gehad en uiteraard ook geen eigen fractiekamer. OPA en Leefbaar Alkmaar hebben geheel uit eigen middelen hun eigen partij opgezet en mochten hun naam in de gemeenteraad pas voeren na de verkiezingen.
Afsplitsen dien je volgens Leefbaar Alkmaar op eigen rekening te doen en niet met gemeenschapsgeld. Conclusie: De heer Bijl smijt zelf met gemeenschapsgeld en gooit met modder.

Vernieuwbouw ziekenhuis
De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Alkmaar heeft tijdens de raadsvergadering van 6 oktober ingestemd met de vernieuwbouwplannen van het Noord West Ziekenhuis in de Alkmaarderhout. Leefbaar Alkmaar heeft altijd gepleit voor behoud van het ziekenhuis in Alkmaar en is blij dat de directie nu voor vernieuwbouw in de Alkmaarderhout heeft gekozen.

Op ťťn punt stemde Leefbaar Alkmaar niet in met het raadsvoorstel. Het ziekenhuis beweert een parkperceel van 100 bij 80 meter nodig te hebben voor de plannen. Dit deel van de Hout zou moeten worden gekapt. Leefbaar Alkmaar stelde in de raadsvergadering dat de ziekenhuisdirectie eerst met een uitgewerkt plan moet komen voordat er een kapvergunning mag worden verleend.

De gemeente Alkmaar maakt het met een garantstelling financieel mogelijk dat het ziekenhuis hier blijft. Leefbaar Alkmaar vindt dat we dan omgekeerd van het ziekenhuis mogen verwachten dat ze openstaan voor de ideeŽn van de gemeenteraad. Zo wil Leefbaar Alkmaar dat de mogelijkheid van ondergronds parkeren bij het vernieuwde ziekenhuis wordt onderzocht. De Raad van Toezicht van het Noord West Ziekenhuis zegt dat te duur te vinden. Ondergronds parkeren kan onder het gebouw, maar ook onder het maaiveld.

Een pendelbus voor het personeel van het ziekenhuis naar de verder weg gelegen transferia en parkeergarages (Schelphoekgarage) zal de parkeerproblemen die ontstaan bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis verlichten, meent Leefbaar Alkmaar. De bezoekers kunnen de parkeergarage op het ziekenhuisterrein en de Singelgarage gebruiken, maar ook van de pendelbus gebruik maken.

Het college deed duidelijke toezeggingen over de monumentale gebouwen van Westerlicht en de Cadettenschool. Aan hun monumentale status zal niet worden getornd. De fractie van Leefbaar Alkmaar vindt dat de participatie van omwonenden en belanghebbenden (Animo, Historische Vereniging en Adapt) van tevoren goed geregeld moet worden. Leefbaar Alkmaar spreekt de hoop uit dat de Hout onaangetast blijft. Eventuele kapvergunningen mogen pas verleend worden als er duidelijke, haalbare plannen liggen, stelt Leefbaar Alkmaar.

De lessen van de integriteitstraining
Tijdens het interpellatiedebat van 15 september hekelden de coalitiepartijen met grote stelligheid het feit dat vanuit de oppositie de integriteit van wethouder Van de Ven in twijfel werd getrokken. De oppositiepartijen vroegen zich namelijk hardop af of het wel integer, wenselijk danwel verstandig was van deze wethouder om samen met de voor de gemeente Alkmaar werkzame, omstreden buurtcoach een privť-vakantie in Marokko door te brengen.

De coalitiepartijen waren zeer stellig dat dit alles wťl volledig integer en correct was en dus beslist wťl door de beugel kon. Waarbij de oppositiepartijen te kijk werden gezet als zouden zij volledig onterecht een heksenjacht hebben willen ontketenen. Sterker nog: Volgens de coalitie waren de beschuldigingen van de oppositie volledig uit de lucht gegrepen en was het hele debat volstrekt onzinnig.

Leefbaar Alkmaar-raadslid John Hagens moest toen terugdenken aan de integriteitstraining die door een belangrijk deel van de raadsleden een paar maanden geleden is bijgewoond. ,,Kennelijk kun je met het begrip integer handelen en integriteit wel heel erg veel kanten opÖ. waaronder ook de verkeerdeÖ Mij staat bij dat we op een van de avonden in het kader van de integriteitstraining hebben gesproken over een vrijwel gelijkwaardige casus. Daarbij werd een voorbeeld aangehaald van een wethouder die privť op vakantie ging met iemand die wel eens een opdracht kreeg of opdrachten uitvoerde voor de gemeente waar de wethouder actief was. Ondanks dat het ook hier een privť-vakantie betrof, werd een en ander door de trainster van bureau Governance & Integrity niet erg verstandig en eigenlijk als ongewenst gedrag van de betrokken wethouder beschouwd."

,,De betrokken buurtcoach in Alkmaar verkeerde in een afhankelijke positie van onze gemeente en de wethouder. En daarom is de casus wel degelijk goed vergelijkbaar met die zoals die door het bureau Governance & Integrity naar voren was gebracht. Ik herinner mij zeer wel dat op de twee trainingsavonden rond het thema integriteit van de zijde van de coalitie (VVD, D66, OPA en CDA) een behoorlijk aantal raadsleden aanwezig was. Ik vraag me af wat men daar toen van die trainingen heeft opgestokenÖ Naar het zich laat aanzien helaas bitter weinig, en dat kan toch nooit de bedoeling van een dergelijke training zijn geweest."

Interpellatiedebat over buurtcoach
Op 15 september hield de Alkmaarse gemeenteraad een interpellatiedebat over het functioneren van een buurtcoach. Dit debat was aangevraagd door PvdA, GroenLinks, Leefbaar Alkmaar, SPA en Groep Keskin. De interpellatie betrof twee zaken: Het feit dat politie en justitie niet met de buurtcoach willen samenwerken en de reis naar Marokko van wethouder Van de Ven en en deze omstreden buurtcoach.

Meerdere malen hadden de aanvragers van deze interpellatie vragen gesteld over de werkzaamheden van de buurtcoach en de door haar behaalde resultaten in Overdie in twijfel getrokken. Desondanks heeft het college het beleid uitgerold naar De Mare. PvdA, GroenLinks, Leefbaar Alkmaar, SPA en Groep Keskin voelen zich bevestigd in al hun twijfels en zorgen, nu politie en justitie niet meer met deze buurtcoach willen samenwerken in De Mare. De buurtcoach zou afspraken niet nakomen en zich onbeschoft gedragen.

Leefbaar Alkmaar had de volgende vragen: Wat is de oorzaak van het opzeggen van de samenwerking? Is er een verband tussen de eerdere samenwerking vorig jaar van politie en justitie met de buurtcoach in Overdie? Wat hield de samenwerking in? Is er vertrouwelijke informatie gedeeld?

Opmerkelijk zijn de overeenkomsten tussen de verontruste signalen over het optreden van de buurtcoach van zowel bewoners en organisaties in De Mare als in Overdie. Bij het indienen van het verzoek om deze interpellatie hadden de partijen het college gevraagd om, in afwachting van het interpellatiedebat, geen enkele overeenkomst met deze buurtcoach te verlengen.

De beantwoording door het college van raadsvragen over de reis naar Marokko van wethouder Van de Ven en de buurtcoach acht Leefbaar Alkmaar onthutsend. Het gezelschap dat is afgereisd naar Marokko bestond uit wethouder Van de Ven, de buurtcoach, twee journalisten en een chauffeur. Uit hun mailwisseling valt onomstotelijk op te maken dat ze daar waren voor het maken van deel 2 van een documentaire. Het antwoord van de wethouder in de Alkmaarsche Courant d.d. 15 juni dat de reis geheel losstond van de documentaire staat haaks op deze informatie.

Volop vragen dus over deze reis: Waarom licht de wethouder de raad verkeerd in over de reis naar Marokko en stuurt ze ons met een kluitje het riet in? Als de gemeente niet heeft betaald, door wie wordt die documentaire dan wel betaald? Hoe kun je als wethouder nog onafhankelijk aankijken tegen iemand die voor haar inkomen afhankelijk is van je, als je daarmee op vakantie gaat? Is dit wellicht de reden waarom mevrouw Van de Ven zo anders aankijkt tegen de samenwerking met de buurtcoach dan bijvoorbeeld de aanvragers van de interpellatie of politie en justitie en niet te vergeten al die boze bewoners?

Het college van burgemeester en wethouders stelt zich op het standpunt dat personeelsbeleid onder de verantwoordelijkheid van het college valt. Daar heeft de gemeenteraad niets over te vertellen. De beantwoording van wethouder Van de Ven tijdens het interpellatiedebat kon de oppositie niet overtuigen. De partijen PvdA, GroenLinks, Leefbaar Alkmaar, SPA en Groep Keskin dienden vervolgens een motie van wantrouwen in. Die haalde geen meerderheid. OPA, D66, CDA en VVD bleven het college steunen.

Bouwplan Emmakwartier
De gemeenteraad heeft het college huiswerk gegeven om het omstreden bouwplan aan de Van Everdingenstraat in het Emmakwartier aan te passen. Op schriftelijke raadsvragen van Leefbaar Alkmaar had het college gereageerd dat het geen aanleiding zag om in overleg met de projectontwikkelaar het bouwplan te wijzigen.

Leefbaar Alkmaar had voorgesteld om de projectontwikkelaar een alternatief bouwplan te laten realiseren op een andere locatie, zodanig dat de projectontwikkelaar afziet van het plan in het Emmakwartier en geen schade lijdt. Het college wilde hier niet aan, maar werd teruggfloten door de gehele raadscommissie. Wethouder Van de Ven moet het idee van Leefbaar Alkmaar dus alsnog onderzoeken.

Schulphulpverlening
De schulphulpproblematiek neemt nog steeds toe en het zijn lang niet altijd de langdurig werklozen die in de financiŽle problemen geraken. Ook gezinnen, mensen met een goed inkomen, kunnen door diverse oorzaken in de financiŽle problemen zijn geraakt. De gemeente Alkmaar verwacht dat inwoners zich actief inzetten om hun financiŽle zelfredzaamheid te vergroten.

Er is echter ook een groep kwetsbare inwoners die dat niet direct zelf kan. Zij worden ondersteund door cliŽntondersteuners van de Schuldhulpverlening. Er is een goede samenwerking nodig met andere publieke en private partijen om de schuldenproblemen aan te pakken en terug te dringen. Ook wordt het Meldpunt Geldzaken van het Nibud ingezet om mensen te voorzien van een budgetplan en praktische bespaartips.

Leefbaar Alkmaar vind het echter belangrijk dat er ingezet wordt op het voorkomen van grote financiŽle problemen. Nu komen mensen vaak pas bij een cliŽntondersteuner terecht als zij door de bomen het bos niet meer zien en de schulden al ernstig opgelopen zijn. Vaak komen zij pas in een schuldsaneringstraject terecht als het probleem dusdanig groot is dat schuldeisers aan de bel trekken. Mensen modderen soms jaren en jaren door voordat hen hulp geboden wordt. Mensen met grote schulden schamen zich vaak en durven niet zelf hulp te vragen omdat ze het gevoel hebben te falen. Leefbaar Alkmaar heeft het college gevraagd wat het doet aan de signalering van mensen met schulden zodat zij eerder ondersteuning kunnen krijgen en niet nog verder wegzakken in schulden.

Waar blijven de maatregelen op het kruispunt Zeswielen-Rekerdijk-Koedijkerstraat-Frieseweg?
Op woensdag 20 april heeft zich een ernstig ongeval voorgedaan op de kruising Zeswielen-Rekerdijk-Koedijkerstraat-Frieseweg. Een bestelbus reed vanaf de Frieseweg twee vrouwen op een scooter aan. Ambulances, brandweer en een traumahelikopter uit Rotterdam moesten uitrukken om de twee gewonde vrouwen te helpen. Leefbaar Alkmaar hoopt dat de vrouwen snel herstellen van het letsel dat zij hebben opgelopen.

Dat de verkeerssituatie op dit onoverzichtelijke kruispunt zeer gevaarlijk is, heeft Leefbaar Alkmaar meermaals betoogd. Door de openstelling van het nieuwe, 3 miljoen euro kostende fietspad is de situatie alleen maar onveiliger geworden. Fietsers moeten nu vaker de drukke weg oversteken, wanneer zij vanaf de Zeswielen de Rekerdijk op willen. Verkeer vanaf de Frieseweg moet er rekening mee houden dat er op het nieuwe fietspad nu ook fietsers van rechts komen.

Bij de opening van het nieuwe fietspad op 9 april 2015 beloofde de wethouder dat er werk gemaakt zou worden van dit onveilige kruispunt. Ruim een jaar later moeten we constateren dat er niets is veranderd aan de situatie. Leefbaar Alkmaar vindt dat het hoog tijd is om het onoverzichtelijke kruispunt Zeswielen-Rekerdijk-Koedijkerstraat-Frieseweg aan te pakken.

Verschillen benadrukken in de politiek is prima en dat moeten we vooral blijven doen
Het is van alle tijden dat sommige politici beter kunnen debatteren dan andere, dat mag. De ene politicus is meer inhoudelijk dan de andere, dat mag, we kunnen immers niet allemaal evenveel inhoud hebben. Terwijl de een uit het hoofd spreekt, leest de ander van papier, dat mag, de kwaliteit hoeft er niet minder om te zijn. Het is niet verboden om te liegen, maar gelukkig is het in onze democratie toegestaan om daar de vinger op te leggen.

Verschillen tussen de partijen moeten juist benadrukt worden, zodat de kiezer niet het idee krijgt dat het allemaal maar ťťn pot nat is. Daarom is het juist prettig debatteren met de VVD; we geven elkaar een platform om onze opinie te ventileren, die soms behoorlijk verschillend is.

Mensen aanspreken op hun kopieergedrag of hun stemgedrag, wat is daar mis mee? Liegen en draaien mag best benoemd worden. Als iemand regelmatig onbeargumenteerd zijn standpunt wijzigt, mag dat best gemeld worden.

De 'evaluatie' van debat.nl over de Alkmaarse gemeenteraad is een bijproduct van een groter geheel. Allemaal heel herkenbaar, van alle tijden en inherent aan de politiek. Dergelijke conclusies kan de burger zelf ook trekken. En in de krant lezen we niet anders. Daar hoef je geen duur bureau voor aan te trekken.

Door de handvatten van debat.nl worden de commissievoorzitters juist bang voor een debat, een pittige discussie. Dat wordt vermeden. Een slechte zaak. Juist de verschillen maken de politiek interessant. Debat.nl creŽert eenheidsworsten, die vooral lang aan het woord zijn. De commissievoorzitters moeten zich niet laten leiden door de adviezen van debat.nl, die de discussies smoren.

Niet de discussie in de raad zorgt voor een slecht imago van de politiek. Het onbeargumenteerd wijzigen van eigen standpunten, vlak na de verkiezingen vertrekken uit de partij waarvoor je gekozen bent, is kiezersbedrog en schadelijk voor het aanzien van de politiek.

Verschillen benadrukken is prima en dat moeten we vooral blijven doen.

Leefbaar Alkmaar heropent meldpunt overlast horeca
De pogingen van de gemeenteraadsfractie van Leefbaar Alkmaar om het beleid van vrije sluitingstijden voor de horeca terug te draaien zijn - voorlopig - gestrand. Op dinsdag 23 februari werd op initiatief van Leefbaar Alkmaar in de commissie Bestuur en Middelen uitgebreid de eerste evaluatie van de vrije sluitingstijden besproken en donderdag 25 februari bracht Leefbaar Alkmaar in de raadsvergadering een motie in stemming om het college van burgemeester en wethouders op te dragen om te stoppen met de vrije sluitingstijden en de oude sluitingstijden weer te hanteren. Deze motie haalde helaas geen meerderheid.

Zoals bekend is het onderwerp vrije sluitingstijden voor de horeca een plan van raadslid Bijl die dit in juli 2013 voorstelde. Toen was hier geen meerderheid voor in de gemeenteraad. In juli 2015 bleek er echter wel een meerderheid te zijn, omdat CDA en GroenLinks nu wťl voor de vrije sluitingstijden stemden.

Het evaluatierapport schetst een verontrustend beeld. Veel bewoners klagen over toegenomen overlast, de sfeer in het uitgaansleven is duidelijk grimmiger geworden en politie en stadstoezicht geven aan zich bedreigd te voelen en te worden bedreigd. Duidelijke taal, zo zou je zeggen, maar de meerderheid in de gemeenteraad vond het nu nog te vroeg om al definitieve conclusies te trekken. Zij willen de volgende evaluatie afwachten, die nog voor de zomer moet plaatsvinden.

Wat nu?
Leefbaar Alkmaar gooit de handdoek niet in de ring. Heel belangrijk is dat mensen hun klachten blijven uiten. Anders wordt er over een paar maanden gezegd: 'Zie je wel: de overlast neemt af'. Leefbaar Alkmaar heropent daarom weer het meldpunt overlast horeca op info@leefbaaralkmaar.nl. Op dit mailadres kunnen mensen hun klachten kwijt. In de periode tot 1 januari 2016 waren er ongeveer 150 verschillende meldingen van nachtelijke overlast bij Leefbaar Alkmaar binnengekomen.

Leefbaar Alkmaar roept de bewoners dus op hun klachten te blijven melden op info@leefbaaralkmaar.nl, zodat bij de volgende evaluatie opnieuw een duidelijk beeld is van de mate van overlast na het vrijgeven van de sluitingstijden van de horeca.

Duurste fietspad bij Kanniewaarzijn

Duurste fietspad

Het nieuwe fietspad langs de Zeswielen blijft de gemoederen bezighouden. Niet alleen in Alkmaar, maar in heel Nederland. Het is immers het duurste stuk fietspad van Nederland. Drie miljoen euro (inclusief bijdrage provincie) voor driehonderd meter, dus 10.000 euro per meter. Terwijl er aan de andere kant van het water op de Molenkade al een prima fietspad ligt.
Er zijn euro-tekens op het nieuwe fietspad aangebracht om de geldsmijterij onder de aandacht te brengen.

Maya Bolte, fractievoorzitter van Leefbaar Alkmaar: ,,Het peperdure, overbodige fietspad staat symbool voor de geldverspilling van het college van OPA, VVD, CDA en D66 plus BAS.''

Klachten over deze geldverspilling zijn ook bij het VARA-programma Kanniewaarzijn beland. Dat programma heeft op donderdag 7 januari opnamen gemaakt bij het fietspad, waarbij Maya Bolte werd geÔnterviewd. Ook verkeerswethouder Nagengast werd door Kanniewaarzijn om een reactie gevraagd. De uitzending is in februari.

Zwemmen voor ouderen
Sinds augustus 2015 maakt het reactiverend zwemmen voor ouderen in zwembad De Hout onderdeel uit van Alkmaar Sport NV. Voor die tijd was het onderdeel van maatschappelijke dienstverlening De Wering. Gemiddeld 100 deelnemers, al dan niet met een lichamelijke beperking, verdeeld in drie groepen, krijgen deze lessen van hun vertrouwde, professionele zwemdocenten.

Deze vier bekwame zwemdocenten hebben te horen gekregen, dat zij per 1 januari 2016 moeten stoppen, omdat hun diensten als goed getrainde instructeur te duur zijn. Het zwembadpersoneel moet nu zelf les gaan geven. De deelnemers, en overigens ook de zwemdocenten, zijn hier erg verdrietig over. Zij twijfelen aan de kwaliteit van het toekomstige aanbod en begrijpen het nut van deze verandering niet.

De fractie van Leefbaar Alkmaar heeft samen met de PvdA hierover de volgende schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld.

 • Was het van tevoren met De Wering afgesproken dat de professionele zwemdocenten ontslagen zouden worden, na de overname van het reactiverend zwemmen voor ouderen door Alkmaar Sport NV?
 • Zo nee, waarom kunnen deze professionele zwemdocenten niet gewoon doorgaan met het geven van hun lessen?

De overname van deze activiteit van De Wering is al een bezuiniging, want nu hoeft de gemeente Alkmaar De Wering niet meer te subsidiŽren voor het reactiverend zwemmen voor ouderen.

 • Hoe is de rechtspositie in het contract van deze zwemdocenten geregeld? De gemeente Alkmaar ontslaat toch ook de ambtenaren niet die met de fusie zijn meegekomen vanuit Graft-De Rijp en Schermer?
 • Hebben de overige zwemdocenten wellicht te weinig om handen nu het college het schoolzwemmen heeft afgeschaft?
 • Komt daardoor de exploitatie van onze zwembaden misschien in het het gedrang?
 • Wat gebeurt er met de overige beweegactiviteiten van Alkmaar Sport NV?

Zorgen over financiŽn Alkmaar
"Niets aan de hand. Gewoon doorlopen, mensen." Dat lijkt wel de toon in de Zomernota en de Voorjaarsnota, die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad heeft gepresenteerd. Dat alles nadat het college een paar maanden geleden - in paniek - een bijeenkomst belegde waarin gewag werd gemaakt van een onverwacht miljoenentekort. De ambtelijke top werd weggestuurd en uiteindelijk struikelde ook de wethouder financiŽn. Het ontslag van de gemeentesecretaris wordt in de rechtbank uitgevochten. Hoezo, niets aan de hand?
Het college stelt als feit, dat de financiŽle problemen van de gemeente niet het gevolg zijn van het coalitieakkoord. In de nota's wordt met een paar boekhoudkundige trucs het tekort weggemoffeld. Er wordt wat gegoocheld met rentepercentages en afwaarderingen, alsof daarmee de kern van de problemen zou zijn opgelost.

De bezuinigingen op het ambtelijk apparaat hebben averechts gewerkt. Er moest voor 9,9 miljoen euro aan externen worden ingehuurd om de ambtelijke organisatie draaiende te houden, terwijl de service naar het publiek toe aantoonbaar is verslechterd. Alkmaar hangt van externen aan elkaar; samenhang en continuÔteit zijn ver te zoeken.

Het college stelt de afgelopen maanden een palet aan maatregelen getroffen te hebben om in rustiger vaarwater te komen. Maar iedereen weet dat alleen als je er ook voor zorgt dat er structureel meer inkomsten binnenkomen, je uiteindelijk weer een financieel gezonde situatie kunt krijgen. Echter structureel doet men nu juist bitter weinig. Want afgezien van de precariorechten worden er verder geen structurele maatregelen getroffen.

De ozb-verlaging, het cadeautje aan de kiezer van OPA, VVD, CDA en D66, blijft gewoon overeind, dit terwijl het college drommels goed weet dat het niet trendmatig verhogen van de ozb jaarlijks al een miljoen euro kost. Cocensus, de organisatie die onze gemeentelijke belastingen int, heeft in de vorige raadsperiode reeds gewaarschuwd voor de gevolgen van de manier waarop het college in Alkmaar omgaat met de ozb. Als we zo doorgaan wordt Alkmaar straks de stad met de laagste lasten maar wťl met de minste voorzieningen voor zijn burgers.

Tegelijkertijd wordt er ook altijd nog onnodig met geld gesmeten. De herinrichting van de Kanaalkade, een peperduur overbodig fietspad, een nieuwe stoep die de bewoners helemaal niet willen; allemaal kostbare en onnodige ingrepen, terwijl Alkmaar het geld zo goed anders had kunnen besteden. Ook wordt er nog tweerichtingsverkeer op de Wageweg/Bierkade ingevoerd. Leefbaar Alkmaar hoopt dat het extra geld voor de zorg, dat hard nodig is, er wel komt. In de ogen van Leefbaar Alkmaar blijft het college van OPA, VVD, CDA en D66 balanceren op het randje van de financiŽle afgrond.

Nieuwe plaatsnaamborden Oudorp
raadslid Mohamed Ezhar en fractie-assistent Margit Kistemaker bij het nieuwe plaatsnaambord van Oudorp bij de Halvemaansbrug. Het heeft een paar maanden geduurd, maar sinds afgelopen weekend staan ze er eindelijk: de nieuwe plaatsnaamborden voor Oudorp en Koedijk. Fractie-assistent Margit Kistemaker van Leefbaar Alkmaar, woonachtig in Oudorp, had in de raadscommissie Ruimte de plaatsnaamborden aangekaart, nadat zij hierover was aangesproken door haar dorpsgenoten. Na de fusie van de gemeente Alkmaar met de gemeenten Schermer en Graft-De Rijp werden bij de dorpskernen van Schermer en Graft-De Rijp immers nieuwe blauwe plaatsnaamborden neergezet met daarop de tekst: Stompetoren, gem. Alkmaar. Enzovoort.

Toen Leefbaar Alkmaar-raadslid Mohamed Ezhar tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraad vroeg of deze borden ook in Oudorp en Koedijk konden worden geplaatst, zegde het college toe dat dit verzoek zou worden ingewilligd. Volgens het college konden het echter niet de bekende blauwe plaatsnaamborden worden, aangezien Oudorp en Koedijk direct aan Alkmaar grenzen. Als alternatief is gekozen voor witte borden met daarop ook het oude gemeentewapen van Oudorp en Koedijk.

Op de foto: raadslid Mohamed Ezhar en fractie-assistent Margit Kistemaker bij het nieuwe plaatsnaambord van Oudorp bij de Halvemaansbrug.

Leefbaar Alkmaar start meldpunt horeca-overlast
Leefbaar Alkmaar vindt dat een aantrekkelijk en gevarieerd horeca-aanbod in de binnenstad belangrijk is om de stad levendig en aantrekkelijk te houden. Maar dat gevarieerde aanbod moet en mŠg niet ten koste gaan van de bewoners van de binnenstad. Overlast voor hen als gevolg van de horeca moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Belangen van bewoners zijn in het recent aangenomen raadsbesluit echter volstrekt onvoldoende meegewogen en tot hun recht gekomen.

Naar aanleiding van het raadsbesluit om de horeca in Alkmaar de gelegenheid te geven om 24 uur per dag open te blijven wil de partij Leefbaar Alkmaar horeca-overlast in kaart brengen en start daarom een meldpunt horeca-overlast. Als bewoners horeca-gerelateerde overlast ervaren, ontvangt Leefbaar Alkmaar graag hun klachten. Schreeuwers op straat, plassers in portieken, vechtpartijen, te luide muziek, men kan dat melden op info@leefbaaralkmaar.nl.
De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Alkmaar kan natuurlijk niet die problemen oplossen, maar Leefbaar Alkmaar denkt met de binnenstadsbewoners mee en zal de klachten mee laten wegen bij de evaluatie van de vrijgelaten openingstijden van de horeca. De discussie over vrije openingstijden voor de horeca in Alkmaar startte in de gemeenteraadsvergadering van 3 juli 2013 met een motie, ingediend door voormalig OPA-raadslid Ben Bijl bij de behandeling van de Horecanota 2013. In die motie werd gepleit voor vrije openingstijden. De motie werd verworpen, maar Bijl kondigde op 17 juli 2013 in het Alkmaars Nieuwsblad in de advertentie "Jammer, geen vrije sluitingstijden" aan, dat OPA zich zou blijven inzetten voor vrije openingstijden.
In het coalitieprogramma (januari 2015) staat: ''Vůůr 1 juli 2015 presenteert het college een nieuwe horecanota waarin vrije sluitingstijden worden opgenomen en verruiming van de mogelijkheden om, ook op etages van panden, (dag)horeca te starten''.
In de gemeenteraadsraadsvergadering van 2 juli 2015 werd opnieuw over de vrije openingstijden gestemd. De raadsfractie van Leefbaar Alkmaar stemde, net als in 2013, tegen. GroenLinks en CDA bleken echter van standpunt veranderd. Zij waren in juli 2013 tegen vrije openingstijden voor de horeca, nu stemden zij vůůr, waardoor er een meerderheid ontstond voor het vrijlaten van de openingstijden van de Alkmaarse horeca.

AED voor Respijthuis
leefbaar alkmaar AED RespijthuisAfgelopen maand werd door Henk Smit en Henk Adriaanse van Tetrix Techniekopleidingen en Maya Bolte, fractievoorzitter Leefbaar Alkmaar, een AED overhandigd aan het Respijthuis in Alkmaar. Petra Oxfoort, coŲrdinator in het Respijthuis, nam de defibrillator in ontvangst. In het Respijthuis aan de Van de Veldelaan kunnen mensen met een chronische ziekte en/of aandoening een aantal nachten logeren om te voorkomen dat hun mantelzorgers overbelast raken.

In de gemeenteraad van Alkmaar diende toenmalig raadslid Henk-Jan Verboom een half jaar geleden namens Leefbaar Alkmaar een motie in, waarin het college werd gevraagd om te zorgen voor een AED ten behoeve van het Respijthuis. Deze motie werd toen raadsbreed aangenomen. De Stichting Metaal- en Elektro-opleidingen, verbonden aan Tetrix, bleek bereid een schenking te doen om zo de aankoop van de AED mogelijk te maken.

Ontsluitingsweg Villapark De Rijp
In de commissievergadering Ruimte van 29 april werd gesproken over de ontsluitingsweg naar Villapark De Rijp. Namens Leefbaar Alkmaar voerde fractie-assistent Mieke Biesheuvel uit De Rijp het woord. Hier haar bijdrage:
,,Leefbaar Alkmaar is enthousiast over het voorstel om de ontsluitingsweg naar Villapark de Rijp nu eindelijk te gaan realiseren. De bewoners van West-Graftdijk en met name de bewoners van Oost-Graftdijk hebben al veel te lang last c.q. overlast van het verkeer van en naar het Villapark. Laten we wel wezen: de smalle kanaaldijk en de kleine dorpsweggetjes zijn gewoon niet geschikt voor veel verkeer. Nu is het nog een handjevol parkbewoners en bouwverkeer wat langsrijdt, maar als het park op termijn in volle bezetting opereert, is het een compleet dorp dat dagelijks in- en uitrijdt via het smalle kanaaldijkje. Een aanrijroute naar het park via een parallelweg langs de N244 die aansluit op de rotonde bij West-Graftdijk is niet alleen de meest logische, maar ook de mooiste oplossing.

Wel heeft Leefbaar Alkmaar nog een paar vragen voor het college:
Bij eerdere plannen voor de aanleg van deze ontsluiting is er tot twee maal toe met succes een gang naar de rechter geweest om de ontsluiting op deze manier tegen te gaan. Heeft het college nagedacht hoe een derde gang naar de rechter voorkomen kan worden? In de specificatie van de kosten voor 2015 ten behoeve van onderzoek en voorbereiding is nergens te zien dat ook Europarcs meedeelt in die kostendekking. Zou het niet volstrekt logisch zijn dat ook zij een aandeel van dit kostenplaatje voor hun rekening nemen?

Het wordt hoog tijd dat de bewoners van dit stukje mooi Alkmaar worden ontzien! Daarom ziet Leefbaar Alkmaar graag op korte termijn een definitief besluit en een plan van aanpak. Liefst nog voor de zomervakantie, zodat er direct na de bouwvak gestart kan worden met de aanleg van deze ontsluiting."


kanaalkade alkmaar gevaarlijk

Leefbaar Alkmaar wil aanpak chaos toeristenbussen
Fractievoorzitter Maya Bolte van Leefbaar Alkmaar heeft bij het vragenuurtje van de gemeenteraadsvergadering opnieuw de chaotische situatie bij het afzetten van toeristen voor de kaasmarkt op de Kanaalkade aan de orde gesteld.

Het is op vrijdagen vaak een chaos op de Kanaalkade met de toeristenbussen. In de raadscommissie Ruimte d.d. 19 februari heeft Leefbaar Alkmaar bij de rondvraag al een vraag gesteld over de bussen die de toeristen op de Kanaalkade afzetten voor een bezoek aan de Alkmaarse kaasmarkt. Dit levert gevaarlijke situaties op, met name voor fietsers. De bussen staan deels op de stoep en op het fietspad en blokkeren de weg, waardoor er files ontstaan.

Leefbaar Alkmaar stelde in februari voor een onderzoek te doen naar de Molenbuurt als mogelijke stopplek voor de touringcars. De vraag van Leefbaar Alkmaar is: Wil het college een onderzoek doen naar een alternatieve locatie voor de touringcars die bezoekers van de kaasmarkt afzetten en ophalen?

Behandeling programmabegroting
In de raadsvergadering van 23 maart besprak de gemeenteraad de programmabegroting van het college van OPA, VVD, CDA en D66. De fractie van Leefbaar Alkmaar had een flink aantal opmerkingen bij de keuzes die het college had gemaakt.

Bij de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad, op 2 januari, stelde de raadsfractie van Leefbaar Alkmaar meteen de ongelijkheid aan de kaak in het nieuwe beleid betreffende de onroerendezaakbelasting (ozb). De agrariŽrs in Schermer en Graft-De Rijp gaan tot 30 procent meer ozb betalen. Dit terwijl de huizenbezitters van de stad Alkmaar blij worden gemaakt met een ozb-verlaging. Een kleine groep 'nieuwe' inwoners betaalt dit 'cadeautje' van OPA, CDA, VVD en D66.

Leefbaar Alkmaar vindt dit behoorlijk scheef. Bovendien hebben mensen met een laag inkomen geen voordeel van de ozb-verlaging. Leefbaar Alkmaar gaf in de raadvergadering op 2 januari het college van burgemeester en wethouders het voordeel van de twijfel na de toezegging dat er naar een oplossing zou worden gezocht. Dat is niet gebeurd. Daarom keurt Leefbaar Alkmaar het ozb-beleid af.

Geen woorden maar daden: huishoudelijke hulp voor ieder die dat nodig heeft, stelt Leefbaar Alkmaar. Zorg op maat en niemand mag buiten de boot vallen. Leefbaar Alkmaar zal de uitvoering van de veranderingen in de WMO kritisch blijven volgen.
De fractie van Leefbaar Alkmaar diende een motie in over het 50-plus-beleid van de gemeente. Het is voor 50-plussers moeilijk om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. Het beschikbare miljoen voor het 50-plus-beleid is nog lang niet op. Leefbaar Alkmaar vindt dat dit geld niet alleen aan overhead en conferenties besteed moet worden. Leefbaar Alkmaar verzocht het college de werkgelegenheid voor 50-plussers een impuls te geven door vijftig extra 50-plus-banen mogelijk te maken door voor deze banen de loonkosten te subsidiŽren.
Bij de begrotingsbehandeling brak Leefbaar Alkmaar een lans voor goed openbaar vervoer, ook in de buitengebieden. Als jongeren uit Schermer en Graft-De Rijp ook in Alkmaar moeten kunnen uitgaan, kan de laatste bus terug niet reeds vertrokken zijn, terwijl het uitgaansleven net begint. Leefbaar Alkmaar kwam met een voorstel om het busvervoer in het weekend naar Graft-De Rijp en Schermer beter te laten aansluiten op het uitgaansleven. De meerderheid van de raad steunde Leefbaar Alkmaar hierin.
Aanpassingen van stoepen voor rollators door schuin aflopende stoepranden te maken en andere ingrepen zijn prima. Stoepen aanpassen waar het niet nodig is en zelfs door de bewoners als ongewenst wordt beschouwd, keurt Leefbaar Alkmaar af. Zonde van de moeite en het geld.

Oudorp actueel blauwe plaatsnaamborden

Blauwe plaatsnaamborden Oudorp en Koedijk
Sinds de gemeentefusie zijn er bij de ingangen van de dorpen in Schermer en Graft-De Rijp blauwe borden geplaatst met daarop de naam van het dorp met daaronder in kleinere witte letters: Gemeente Alkmaar.
Oudorp en Koedijk moeten het nog steeds doen met de kleine witte bordjes met zwarte tekst. Leefbaar Alkmaar ziet graag dat ook bij de ingangen van Oudorp en Koedijk blauwe plaatsnaamborden worden geplaatst. Wil het college hiervoor zorgen, was de mondelinge raadsvraag van Leefbaar Alkmaar in de raadsvergadering van 15 januari.
Wethouder Nagengast antwoordde dat er binnen acht weken ook blauwe plaatsnaamborden komen bij de ingangen van Oudorp en Koedijk.


Start nieuwe gemeenteraad

Start nieuwe gemeenteraad

Op vrijdag 2 januari is de nieuw gekozen gemeenteraad van Alkmaar geÔnstalleerd, met daarin drie raadszetels voor Leefbaar Alkmaar, evenveel als in de vorige raadsperiode. Voor Leefbaar Alkmaar hebben Maya Bolte, John Hagens en Mohamed Ezhar zitting in de raad. De fractieassistenten van Leefbaar Alkmaar zijn Margit Kistemaker, Mieke Biesheuvel en Yusuf Mermer.

Op de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad werd het coalitieakkoord besproken dat de coalitiepartijen OPA, VVD, CDA en D66 met elkaar hebben bereikt. Hieronder de bijdrage van de raadsfractie van Leefbaar Alkmaar.

,,Het coalitieakkoord bevat veel zaken waar Leefbaar Alkmaar achter kan staan. Het betreft zelfs onderwerpen die Leefbaar Alkmaar meerdere keren heeft aangekaart, zonder succes. Voorbeeld is het bewonersparkeren. Drie keer heeft Leefbaar Alkmaar bij de begrotingsbehandeling betoogd dat dit tarief naar beneden moest, omdat het de laatste jaren buitenproportioneel was verhoogd. Tot drie keer aan toe werd de motie van Leefbaar Alkmaar hierover verworpen, maar zie: nu staat het prominent in het coalitieakkoord. Wellicht is dit het gevolg van het prettige gesprek dat de onderhandelingsdelegatie van Leefbaar Alkmaar heeft gehad met de onderhandelingsdelegatie van OPA.

Mooie woorden worden er geschreven over de zorg. Leefbaar Alkmaar kan zich vinden in de voornemens, maar het komt natuurlijk aan op de uitvoering. We zullen dit kritisch blijven volgen. De vorige gemeenteraad had reeds vijf miljoen voor de WMO gereserveerd. Fijn dat u nog een miljoen extra uittrekt voor de huishoudelijke hulp, waaruit wordt het miljoen extra gedekt?

Het veiligheidsbeleid is een combinatie van preventie en repressie, staat er geschreven. Leefbaar Alkmaar constateert dat de nadruk ligt op repressie. Jongerencentrum Argus en buurthuis West zijn gesloten, jongeren gaan meer rondhangen wat kan leiden tot overlast en dat wordt dan hard aangepakt. Dit college repareert aan de achterkant wat het aan de voorkant had kunnen voorkomen.

In het hoofdstuk Integratie spreekt de coalitie van autochtone Alkmaarders en Alkmaarders van allochtone komaf, gelijke kansen en gelijke verantwoordelijkheden. Overdie is met ruim 75 nationaliteiten een smeltkroes van culturen. Hoe is het dan mogelijk dat de regiegroep van Overdie, die de waarderingssubsidies mag verdelen in de wijk, slechts uit autochtone Alkmaarders bestaat? Leefbaar Alkmaar roept het nieuwe college op er onmiddellijk zorg voor te dragen dat ook Overdie een regiegroep krijgt waarvan de deelnemers een goede afspiegeling vormen van de wijk.

Een belangrijk punt voor Leefbaar Alkmaar is een goed openbaar vervoer, met name ook in de buitengebieden. Dat hebben we ook ingebracht bij het oriŽnterende gesprek met de onderhandelingsdelegatie van OPA als punt van ons dat uitgewerkt kan worden. Zoals het verwoord is, spreekt er echter weinig ambitie uit om een stapje extra te zetten. Als de jeugd uit Schermer en Graft-De Rijp ook in Alkmaar moeten kunnen uitgaan, kan het niet zo zijn dat de laatste bus al terug gaat, terwijl het uitgaansleven net op gang begint te komen.

Enkele jaren geleden heeft de gemeenteraad besloten dat de Bierkade en de Wageweg eenrichtingsverkeer zouden worden. Deze route was gevaarlijk en milieu-onvriendelijk. OPA en D66 waren mede de pleitbezorgers van deze ingreep. Zonder dat er nieuwe argumenten op tafel zijn gekomen, wordt dit besluit teruggedraaid. Opnieuw een kostbare operatie, die niets oplost.

De coalitie heeft de afgelopen periode voortvarend werk gemaakt van Overstad, na een lange periode van stilstand. Leefbaar Alkmaar is hier tevreden over en heeft van harte ingestemd met de bouw van een bioscoop annex filmhuis en poppodium op Overstad.

Leefbaar Alkmaar maakt zich zorgen over het sociale gezicht van de gemeente. Dat de gemeenteraad er middels een motie voor moest zorgen dat de 120 procentsnorm voor bijzondere bijstand gehandhaafd moest blijven, vonden wij een teken aan de wand. Leefbaar Alkmaar houdt het college in de gaten. De OZB verlagen ten koste van een goed sociaal beleid, dat is niet de koers van Leefbaar Alkmaar.

Uit het raadsvoorstel over de OZB blijkt dat we nu al een miljoen te kort komen op de werkbegroting 2015, omdat de inflatiecorrectie niet is toegepast. Desondanks maakt de coalitie de eenmalige korting op de OZB van 3 procent structureel door middel van boekhoudkundige oplossingen. Waar gaat het college nu echt op bezuinigen? Zullen bewoners ook nog tevreden zijn met een lagere OZB als structurele subsidies vervallen? Het verenigingsleven is immers het cement van de samenleving...

Het hoofdstuk Onderwijs stemt Leefbaar Alkmaar tevreden, met aandacht voor bewegingsonderwijs, schoolzwemmen en het behoud van basisscholen in de kernen. Ook het sportbeleid ziet er goed uit. Leefbaar Alkmaar maakt zich ernstig zorgen over de International Children Games. De geluiden die wij ontvangen van sportclubs die worden betrokken bij de organisatie, zijn alarmerend.

OPA had in de verkiezingsperiode stoer gezegd dat er in Alkmaar al genoeg was gedaan aan jongerenhuisvesting. Gelukkig zien we dat idee niet terug in het coalitieakkoord. Het blijft voor Alkmaar een grote taak om de jongeren binnen de stad te houden, mede middels betaalbare huisvesting.

De heer Kloos heeft kenbaar gemaakt om ook goed te luisteren naar de oppositie en die uit respect ook een plaats te geven. Daar hebben we echter nog niet veel van gemerkt. Een aantal benoemingen is uitgesteld tot 15 januari. Bij een benoemingsvoorstel heeft een kandidaat van de oppositie zich teruggetrokken om plaats te maken voor de coalitie, het omgekeerde is nog niet gebeurd. Dit zou een slechte start zijn van de coalitie, riekend naar machtsvertoon. Voor 15 januari verwachten wij een handreiking."