Leefbaar Alkmaar, de betrouwbare stadspartij

VERKIEZINGSPROGRAMMA LEEFBAAR ALKMAAR 2015-2018

2015-2018

de betrouwbare partij voor stad en platteland

De gemeente Alkmaar is meer dan alleen de binnenstad. Ook Alkmaar-Noord, Koedijk, de Hoef, Overdie, Oudorp en de nieuwe delen van de gemeente, Schermer en Graft-De Rijp, dienen de volle aandacht te hebben van het Alkmaarse gemeentebestuur.

De partij Leefbaar Alkmaar neemt de hele gemeente serieus. Daarom is Leefbaar Alkmaar gefuseerd met de partij Schermer Belang om zo ook de belangen van de buitengebieden goed te kunnen behartigen.

Speerpunten

 • Door openheid en transparantie het vertrouwen in de politiek herstellen.
 • De zorgvoorzieningen moeten op peil blijven.
 • Geen verdere bezuinigingen in de WMO.
 • Ouderen moeten actief kunnen meedoen in de samenleving.
 • Vrijwilligerswerk ondersteunen en respecteren.
  Oudorp, Koedijk, Schermer en Graft-De Rijp moeten hun eigen karakter behouden.
 • Zuinig zijn op de historische binnenstad en historische panden in Schermer en Graft-De Rijp.
 • De stad moet groener en het groene platteland moet behouden blijven.
 • Tegen verlengde Huiswaarderweg.
 • Geen verdere inkrimping van openbaar vervoer in stad en in polder.
 • Nieuwe buslijn in de Hoef en Bergermeer.
 • Kleinere, energiezuinige bussen in de hele stad en de polder.
 • De papieren bezoekerskaart belanghebbend parkeren moet blijven.
 • Plaatselijke belastingen niet meer dan trendmatig verhogen.
 • Betaalbare huisvesting voor jong en oud.
 • Alkmaar mag niet op slot voor jonge woningzoekers.
 • Tarieven en entreeprijzen moeten betaalbaar blijven.
 • Gemeente moet sportclubs goed ondersteunen.
 • Goed toegeruste wijkwinkelcentra en voldoende winkelvoorzieningen in de dorpen.
 • Niet bezuinigen op veiligheid.
 • Veilige, schone stad.
 • Geen coffeeshop in De Mare.
 • Ondernemersklimaat moet verbeteren.

Inleiding

De verkiezingen op 19 november 2014 zijn historisch. Door het samengaan van de gemeenten Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp ontstaat een nieuwe gemeente met een inwonertal dat de 100.000 overstijgt. Het is een uitdaging voor het gemeentebestuur om dat fusieproces in goede banen te leiden. De afstand tussen burgers en bestuur moet niet groter worden. De service van de grote gemeente moet op een hoog peil blijven, in alle stadsdelen en dorpskernen.

De raadsperiode 2010-2014 was in Alkmaar een hectische. Na de verkiezingen in 2010 werd een college geformeerd van PvdA, CDA, VVD, GroenLinks en D66. In 2011 viel dit college na een motie van wantrouwen van CDA en VVD. Daarna werd een college gevormd van OPA, CDA, VVD, SP en Trots. In 2012 raakte dit college zijn krappe meerderheid kwijt. De fractie van Trots hield op te bestaan. D66 kwam in de plaats van Trots in het derde college in deze raadsperiode. Als klap op de vuurpijl ging de SP-fractie na interne problemen verder onder de naam Progressief Alkmaar. Deze collegewisselingen hebben het aanzien van de Alkmaarse politiek geen goed gedaan. Raadsleden stapten doodleuk naar een andere partij, zonder dat de kiezer daarover kon meepraten. Leefbaar Alkmaar deed niet mee aan deze stoelendans en keurt deze manier van politiek bedrijven af.

De afgelopen raadsperiode in Alkmaar heeft zich gekenmerkt door forse bezuinigingen op sociaal-cultureel vlak. Buurthuizen en jongerencentra werden gesloten, terwijl er wel miljoenen worden uitgegeven om het tweerichtingsverkeer op de Kanaalkade weer te herstellen, waardoor het voor voetgangers en fietsers daar een stuk onveiliger is geworden, en een overbodig fietspad aan te leggen langs de Zeswielen. Leefbaar Alkmaar vindt dit verkeerde keuzes. Bezuinigen op het sociale terrein levert later problemen op. Jongerencentra en buurthuizen voorzien in een behoefte.

Hoewel Leefbaar Alkmaar in de afgelopen periode een oppositiepartij was, heeft Leefbaar Alkmaar toch zaken voor elkaar gekregen. Vaak was dat een kwestie van lange adem, volhouden en proberen andere partijen bij een bepaald onderwerp mee te krijgen. Een greep uit de zaken die de fractie van Leefbaar Alkmaar (met steun van andere partijen) de afgelopen raadsperiode heeft gerealiseerd:

  • snoeisel van taxus wordt ingezameld voor medicijnen tegen kanker
  • de horrorlift bij winkelcentrum De Mare wordt vervangen door een hellingbaan
  • de verkeerssituatie bij basisschool de Lispeltuut in de Vroonermeer is een stuk veiligher geworden
  • het groene hart van Oudorp, het voormalige terrein van Kolping-handbal, wordt niet volgepropt met 40 woningen
  • de hoogbouw rond de kruising Koelmalaan/Vondelstraat is minder hoog geworden dan aanvankelijk gepland
  • grote opknapbeurt van park de Oosterhout
  • de Bestevaerbrug inclusief drukke aanvoerwegen is afgeblazen
  • op de voormalige plek van de voetbalclub DFS komt een beperkt aantal laagbouwwoningen, gecombineerd met sportvoorzieningen en groen
  • de huisartsenpost in Koedijk blijft gehandhaafd
  • er rijdt weer een buslijn over de Van de Veldelaan
  • op meerdere lijnen rijden kleinere bussen
  • de bus maakt weer een extra lus door de Oudorperpolder
  • het prestigieuze, dure cultuurproject YXIE is afgeblazen
  • er wordt een nieuwe, moderne bioscoop gebouwd op Overstad, gecombineerd met een poppodium en een filmhuis
  • de centrale bibliotheek is nu ook op zondag open
  • de dierenwelzijnsnota van de gemeente Alkmaar
Leefbaar Alkmaar is een puur plaatselijke, democratisch georganiseerde partij en wordt niet van bovenaf gedicteerd door een landelijke partij. Leefbaar Alkmaar is gewoon voor de inwoners van Alkmaar, Koedijk, Oudorp, Schermer en Graft-De Rijp en heeft niets te maken met regeltjes of voorschriften van landelijke partijen. Leefbaar Alkmaar is een club van Alkmaarders die zelf hun eigen koers bepalen.

De raadsfractie van Leefbaar Alkmaar werkt altijd consequent en betrouwbaar. De fractie van Leefbaar Alkmaar doet in de gemeenteraad wat de partij belooft. Leefbaar Alkmaar staat een sociaal en milieubewust beleid voor, waarbij de burgers zoveel mogelijk worden betrokken. Iedereen moet aan de politieke besluitvorming in onze gemeente kunnen deelnemen. Het streven van Leefbaar Alkmaar is voor alle inwoners, ongeacht religie, leeftijd, afkomst, inkomen of geslacht, een leefbare gemeente te creŽren. Leefbare wijken en dorpen zijn veilige, schone wijken en dorpen, waar het prettig wonen is. Leefbaar Alkmaar zet de mensen en hun woonomgeving voorop. De politiek moet ten dienste staan van de bewoners. En niet andersom!


Bestuur
Door openheid en transparantie het vertrouwen in de politiek herstellen.
Oudorp, Koedijk, Schermer en Graft-De Rijp moeten hun eigen, unieke karakter behouden.


Het vertrouwen in de politiek is zoek. De lage opkomsten bij de verkiezingen tonen aan dat vele kiezers twijfelen aan het nut om naar het stemlokaal te gaan. Er dient een echte vernieuwing en een radicale mentaliteitsverandering te komen. Openbaarheid van bestuur is van groot belang voor het vertrouwen in de politiek. Besloten vergaderingen en achterkamertjespolitiek doen het imago van de gemeenteraad geen goed en dienen achterwege te blijven. De afstand tussen politiek en bewoners dient kleiner te worden. De burger moet meer betrokken worden bij het bestuur van de gemeente. Prioriteit bij Leefbaar Alkmaar heeft het juist functioneren van een referendum en burgerinitiatief. De afwijzing van de eerste referendumaanvragen maakt duidelijk dat de meerderheid van de huidige raadsleden geen prijs stelt op meningen van burgers over zaken, welke zij al onderling geregeld hebben. Leefbaar Alkmaar vindt dat belangrijke beleidsbeslissingen een breed draagvlak onder de bevolking moeten hebben. Leefbaar Alkmaar zal daarom geen referenda afwijzen. De gemeente moet creatief zijn in het betrekken van de burgers bij het beleid.

Oudorp, Koedijk, Schermer en Graft-De Rijp nemen een aparte plaats in in de gemeente Alkmaar. Ze hebben een grote sociale samenhang. Leefbaar Alkmaar vindt dat deze plaatsen hun eigen, unieke karakter en identiteit moeten kunnen behouden. Leefbaar Alkmaar ziet een prominente rol weggelegd voor de dorpsraden, zonder dat hiertoe een extra bestuurslaag wordt gecreŽerd.

De bereikbaarheid van de overheid baart zorgen. Niet alles kan digitaal worden geregeld, zo hebben de problemen rond het aanvragen van de vergunningen voor belanghebbend parkeren onlangs uitgewezen. Met name ouderen zijn niet zo handig met internet. Het Stadskantoor en dependances in Alkmaar-Noord, Schermer en De Rijp moeten voldoende openingsuren hebben om cliŽnten te kunnen ontvangen. Leefbaar Alkmaar wil een klantvriendelijke overheid.

De privacy van de burgers moet zoveel mogelijk gerespecteerd worden. Leefbaar Alkmaar wijst af dat bewoners van de gebieden voor belanghebbend parkeren de kentekens van hun bezoekers verplicht aan- en afmelden.

Leefbaar Alkmaar is inmiddels vijftien jaar actief in de plaatselijke politiek. Hoewel steeds de oppositiebanken werden bezet, heeft de fractie altijd een duidelijke inbreng in de gemeenteraad. Immer op basis van de uitgangspunten sociaal, democratisch en milieubewust. De partij Leefbaar Alkmaar gaat collegeverantwoordelijkheid niet uit de weg. Leefbaar Alkmaar wil graag - met andere democratisch en fatsoenlijk opererende partijen - in het college zitting nemen, als in het collegeprogramma tenminste genoeg aanknopingspunten zijn om het programma van Leefbaar Alkmaar uit te kunnen voeren.


Zorg & Welzijn
- Geen verdere bezuinigingen WMO.
- Vrijwilligerswerk ondersteunen.
- Ouderen moeten actief kunnen meedoen in de samenleving.


Als stelregel hanteert Leefbaar Alkmaar: Gelijke kansen voor iedereen. Hulp kan plaatshebben op individueel niveau alsook op groepsniveau, vooral als het gaat om een aanwijsbare groep in de samenleving zoals gehandicapten, jongeren, ouderen, allochtonen en vrouwen. Want ook voor jongeren, ouderen, allochtonen, vrouwen en gehandicapten geldt dat wat extra aandacht van de overheid heilzaam kan en moet werken. De overheid moet in deze niet achterover leunen, maar de gemeenschap van ons allen laten zijn. De gemeenschap, dat zijn wij allemaal, evenveel. Mensen die in onze steeds individualistischer wordende maatschappij tussen wal en schip belanden, verdienen een goede opvang. Sommige groepen in de samenleving hebben het zwaarder dan andere. Zij hebben een steuntje in de rug nodig en dat moeten wij geven. Bezuinigingen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wijst Leefbaar Alkmaar af.

De gemeente moet beleid ontwikkelen om te voorkomen dat de gegevens van inwoners die gebruik maken van de WMO en de jeugdzorg terecht komen bij meer personen dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de desbetreffende wetten. De inwoners die gebruik maken van de WMO moeten zoveel mogelijk worden geholpen door steeds dezelfde personen en niet telkens iemand anders over de vloer krijgen. Maatregelen moeten getroffen worden om zoveel mogelijk eenzaamheid tegen te gaan en zorgmijders in de gaten te houden.

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg voor ouderen en gehandicapten. Het Rijk stoot veel van deze zorgtaken af. Ouderen moeten niet vereenzamen maar actief deel blijven uitmaken van de samenleving, op alle niveaus. De gemeente moet zich inzetten voor goede ouderenhuisvesting, goede zorgvoorzieningen en een voor iedereen toegankelijk en overzichtelijk hulpaanbod. Ouderenhuisvesting, ouderenvoorzieningen en zorg staan bij Leefbaar Alkmaar hoog in het vaandel. Leefbaar Alkmaar ziet graag dat ouderen lang in hun eigen omgeving, zelfstandig kunnen blijven wonen. Daartoe moeten maatregelen getroffen worden, zoals een goede huishoudelijke hulp. Hiervoor moet voldoende geld beschikbaar zijn. Bezuinigen op dergelijke zorg is voor Leefbaar Alkmaar onacceptabel.

Er moet voldoende aandacht blijven voor mensen in de psychiatrische zorg om te voorkomen dat zij tussen de wal en het schip geraken. Dus geen bezuinigingen op de psychiatrische hulpverlening zoals de GGZ die biedt.

Leefbaar Alkmaar is de bedenker van het parkziekenhuisplan voor het MCA in de Alkmaarderhout. Dit plan moet blijvend onder de aandacht worden gehouden, opdat het eventueel nog kan worden gerealiseerd.

Alle wijken hebben recht op een voorziening voor laagdrempelige gezondsheidszorg (huisarts). In de dorpen moeten duidelijk herkenbare servicepunten zorg worden gerealiseerd, waar mensen met al hun vragen over zorg terechtkunnen.

Als de gemeente uitkeringsgerechtigden wil verplichten om vrijwilligerswerk te gaan doen, als tegenprestatie voor hun uitkering, dient het werk aan te sluiten op hun kennis en vaardigheden en dienen zij een onkostenvergoeding te krijgen op hun uitkering. Leefbaar Alkmaar wil geen verplichting voor uitkeringsgerechtigden om te werken in de zorg. Kwetsbare mensen mogen voor hun verzorging niet afhankelijk gemaakt worden van personen die niet gemotiveerd zijn om goede zorg te leveren.

Armoede moet bestreden worden. Kinderen mogen niet de dupe worden van armoede thuis. Dak- en thuislozen dienen opgevangen te worden. Het Alkmaarse sociale beleid behoort tot de top in Nederland. Dat moet zo blijven. Bij de sociale dienst moet een ruimhartig en servicegericht beleid worden gevoerd. De gemeente Alkmaar moet de sociaal zwakkeren zoveel als wettelijk mogelijk is blijven steunen. Mensen op 120 procent van de bijstandsnorm moeten in aanmerking blijven komen voor het totale pakket van maatregelen binnen het minimabeleid. Er dient een goede informatieverstrekking en actieve ondersteuning te zijn aan de doelgroep.

Veel senioren wonen te duur en in huizen die niet meer bij hen passen. Die woningen zijn vaak te groot of zijn niet zodanig ingericht dat ouderen en/of gehandicapten daar kunnen blijven wonen. Leefbaar Alkmaar pleit voor een beleid dat in alle geledingen meer rekening houdt met de vergrijzing van de Alkmaarse bevolking. De gemeente dient een beleid te ontwikkelen waarbij mensen naar een passende woning, zowel financieel als qua grootte, worden geholpen. Ouderen hebben recht op evenredige verdeling van woningbouw in de sociale sector.

Openbare gebouwen en winkelcentra moeten allemaal goed toegankelijk zijn voor gehandicapten. Met name in De Mare dienen nog de nodige aanpassingen te worden gedaan om dit winkelcentrum beter toegankelijk te maken voor gehandicapten en ouderen die wat slechter ter been zijn.

Alle Alkmaarders leveren een bijdrage aan de stad. Dat kan in de vorm van werk en vrijwilligerswerk. Kun je werken en er is werk, dan verwachten we dat Alkmaarders aan de slag gaan. Een uitkering is er voor mensen die het echt nodig hebben. Mensen die langdurig in armoede leven, krijgen extra hulp in deze moeilijke tijden. Leefbaar Alkmaar gelooft dat iedereen met de juiste ondersteuning kan meedoen in de stad. Met de komst van de Participatiewet hebben we meer mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te helpen.

Leefbaar Alkmaar vindt het belangrijk dat iedereen naar vermogen mee kan doen. Leefbaar Alkmaar wil dat mensen met een arbeidsbeperking onder begeleiding aan het werk kunnen. Dat is van belang voor ons als samenleving maar vooral voor de mensen zelf. Want werken is voor veel mensen meer dan ťťn keer per maand een loonstrookje en het daarbij horende salaris ontvangen. Werken betekent namelijk sociale contacten opdoen, structuur in je leven hebben, meedoen, er bij horen en jezelf ontwikkelen.

De gemeente dient het goede voorbeeld te geven door het bieden van banen aan mensen met een beperking. De gemeente moet ook de mogelijkheden van het SW-bedrijf promoten bij instellingen en bedrijven binnen de eigen gemeente. De gemeenten kunnen rechtstreeks opdrachten gunnen aan onze eigen sociale werkvoorziening (dus zonder openbaar aan te besteden). De sociale werkvoorziening is 100% dochter van de regiogemeenten. Deze gemeenten hebben er direct belang bij om werkgelegenheid bij sociale werkvoorzieningen te behouden. De gemeenten dienen voor voldoende werk en begeleiding te zorgen bij de sociale werkplaats. Leefbaar Alkmaar wil dat in de volgende raadsperiode minimaal vijf procent van de werkplekken in de gemeente ingenomen wordt door iemand met een beperking.

Leefbaar Alkmaar vindt vrijwilligerswerk belangrijk werk, dat bovendien veel voldoening geeft. De gemeente moet goede voorwaarden scheppen voor vrijwilligerswerk. De gemeente moet meer financiŽle steun geven aan vrijwilligersorganisaties en de vrijwilligers zelf. Er moet betere ondersteuning komen van mensen die de zorg van familieleden of buren (gedeeltelijk) op zich nemen.

Leefbaar Alkmaar wil ouders in armoede ondersteunen en samen met ouders schuldproblemen aanpakken. Ouders kunnen op hun beurt hun kinderen dan weer beter begeleiden. Het hebben van schulden kan leiden tot stress en vroegtijdig schoolverlaten. Het staat een mooie toekomst in de weg. Voorkomen van schulden op jonge leeftijd is hierin het allerbelangrijkste.

Buurthuizen en wijkontmoetingsplaatsen zijn van belang voor iedereen. Professionele wijkopbouwwerkers zijn nodig om samenleven te bevorderen en vroegtijdig problemen te signaleren.

Leefbaar Alkmaar heeft zich ingezet voor het realiseren van een dierenwelzijnsnota in Alkmaar. Leefbaar Alkmaar stelt dat de gemeente zich actief moet opstellen met een dierenwelzijnsbeleid, dat in overleg met organisaties zoals de Dierenbescherming gestalte moet krijgen. Een nieuw dierenasiel is broodnodig om alle dieren die opgevangen moeten worden een plek te geven. Leefbaar Alkmaar is blij met de dierenpolitie, die mishandeling en verwaarlozing van dieren opspoort. Wij zetten ons in voor behoud van deze functies.


Orde & Veiligheid
- Niet bezuinigen op veiligheid.
- Veilige, schone stad.
- Geen coffeeshop in De Mare.


De wijkagenten en de stadstoezichthouders zijn ervoor om de veiligheid in de stad te handhaven. Blauw op straat kost geld. Het is de taak van de overheid daar voldoende middelen voor te reserveren, vindt Leefbaar Alkmaar. Veiligheid mag niet wegbezuinigd worden. Leefbaar Alkmaar wil een meer handhavend beleid van de politie. Praten over normen en waarden is erg 'in' op het ogenblik. Leefbaar Alkmaar wil zich niet opwerpen als een nieuwe zedenmeester, maar het is van maatschappelijk belang dat er een meer handhavend optreden van de politie komt. Regels zijn regels, en mensen dienen zich daaraan te houden. Leefbaar Alkmaar ziet graag dat de politie meer optreedt in zaken als met de brommer rijden waar het niet mag, illegaal vuil storten, dealen in de wijde omgeving van het station enzovoort. Maar, hoeveel blauw er ook op straat komt en hoeveel camera's er ook worden opgehangen, als het normbesef van de burgers niet verbetert, zullen die maatregelen geen effect sorteren. Voor ouders en leerkrachten, in feite voor ons allemaal, is er de taak het normbesef nieuw leven in te blazen.

Cameratoezicht vergroot de kans dat misdrijven achteraf worden opgelost. Dat is met cijfers aantoonbaar. Dat is goed. Echter, omdat de opnames achteraf bekeken worden als daar aanleiding toe is, is er sprake van schijnveiligheid: er wordt geen directe hulp geboden. Door het cameratoezicht verplaatst de misdaad zich buiten het zichtveld van de camera's. Blauw op straat blijft nodig, met name in het uitgaansgebied. Gerichte politiesurveillances op onveilige plekken kunnen het gevoel van veiligheid onder de burgers vergroten. De openbare ruimte moet goed verlicht zijn. De veiligheid van de inwoners van Alkmaar dient voorop te staan.

Onze ouderen moeten zich veilig voelen in hun stad: zowel thuis als op straat. Woningovervallen en straatroven moeten keihard worden aangepakt. Overlast door jongeren wordt niet getolereerd. De wijkagent, het aanspreekpunt voor bewoners in de wijk, speelt hierin een belangrijke rol. Jongeren moeten niet alleen hard worden aangepakt als ze overlast veroorzaken, maar ook worden geholpen met het vinden van een zinvolle tijdsbesteding als werk of scholing.

Vandalisme en onveiligheid op straat worden vaak veroorzaakt door minderjarigen. Ouders zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen en moeten daarop worden aangesproken. Ook moeten zij worden betrokken bij programma's voor preventie en bestrijding van vandalisme en onveiligheid. Waar nodig moeten ouders advies en ondersteuning krijgen bij het dragen van de verantwoordelijkheid voor het gedrag van hun kinderen.

Gemeente en politie moeten preventiemaatregelen tegen inbraken goed onder de aandacht van de bevolking brengen.

Grachten in de binnenstad lijken soms wel open riolen, zoveel troep drijft erin. Grachten moeten jaarlijks worden ontdaan van half en helemaal gezonken boten. Er ligt te veel rommel op straat, de stad kan veel schoner. Een leefbare stad is een veilige, schone stad met veilige, schone wijken. Zwerfvuil en graffiti moeten adequaat bestreden worden. De leefbaarheid in de diverse wijken moet worden verbeterd en er moet aandacht zijn voor de kwaliteit van de woonomgeving. De kwaliteit van de huizen en de woonomgeving in alle gemeentedelen moeten blijvend in de belangstelling staan van de politiek. Goed toegeruste winkelcentra in de wijken zijn van groot belang voor de leefbaarheid. Leefbaar Alkmaar is blij met de ontwikkelingen bij winkelcentrum Polderhof in de Oudorperpolder en het winkelcentrum in De Hoef.

Leefbaar Alkmaar blijft tegen de vestiging van een coffeeshop in De Mare. Verkoop van alcohol en drugs aan minderjarigen moet daadkrachtig worden bestreden.

Overlast door hondenpoep moet worden bestreden met voldoende uitlaatplaatsen en plaatsen waar honden los kunnen lopen. Opruimen moet worden gestimuleerd, onder andere door middel van voorlichting, het plaatsen van automaten met hondenpoepzakjes en meer afvalbakken.

Leefbaar Alkmaar is tegen de opslag van vuurwerk in woonwijken. Opslag van vuurwerk dient te geschieden op industrieterreinen.

Het afsteken van vuurwerk moet worden beperkt. Op oudejaarsdag en Ėavond kun je beter thuis blijven, want overal wordt vuurwerk afgestoken. Maar het is wel een dag waarop mensen elkaar willen bezoeken, boodschappen willen doen. Dat zou ook op oudejaarsdag en Ėavond mogelijk moeten zijn. Leefbaar Alkmaar stelt voor dat op oudejaarsdag in de directe omgeving van verzorgingshuizen en winkelcentra (waaronder de binnenstad) geen vuurwerk afgestoken wordt vůůr 22.00 uur.


FinanciŽn
- Plaatselijke belastingen niet meer dan trendmatig verhogen.

Leefbaar Alkmaar stelt dat in de afgelopen raadsperiode diverse verkeerde beslissingen zijn genomen op financieel gebied. Het opnieuw invoeren van tweerichtingsverkeer op de Kanaalkade en de aanleg van een overbodig fietspad langs de Zeswielen zijn voorbeelden van geldsmijterij.

In deze economisch moeilijke tijd staan de gemeentefinanciŽn onder druk. De gemeente dient hierop te anticiperen. Leefbaar Alkmaar stelt dat de rekening niet bij de burgers neergelegd moet worden. De plaatselijke belastingen mogen niet meer dan trendmatig worden verhoogd, stelt Leefbaar Alkmaar.

Tekenen wijzen erop dat het economisch weer wat beter gaat. Echter, de gemeente moet geen geld over de balk gooien met prestigieuze, dure projecten, waarvan het rendement voor de bevolking miniem is. De financiŽle positie van de stad moet gezond blijven.

Het aantal dure onderzoeken door externe bureaus moet binnen de perken blijven. Ook het inhuren van externen door de gemeentelijke organisatie dient te worden beperkt. De gemeente moet geen ingewikkelde transacties sluiten, die zij niet kan overzien en waaraan grote financiŽle risico's kleven.
Ook de gemeenteraadsfracties zelf kunnen de buikriem aanhalen. Enkele partijen leggen een groot beslag op het ambtelijk apparaat met een tsunami van schriftelijke raadsvragen. Het beantwoorden kost veel tijd en mankracht, en dus geld.


Bouwen & Wonen
- Betaalbare huisvesting voor jong en oud.
- Alkmaar mag niet op slot voor jonge woningzoekers.
- Zuinig zijn op de historische binnenstad en historische panden in Schermer en Graft-De Rijp.


Leefbaar Alkmaar is van mening dat er met de buurgemeenten goed overleg moet zijn over woningbouwprojecten. De kinderen van onze kinderen moeten ook kunnen wonen. We kunnen nu eenmaal niet zeggen dat de stad op slot gaat voor jonge mensen die ook in Alkmaar willen wonen. Om enige doorstroming te bewerkstelligen ontkomt Alkmaar er niet aan nieuwbouwprojecten of verbouwprojecten van de grond te tillen. We moeten immers nieuwkomers op de woningmarkt niet de stad uitjagen. Dan vergrijst de stad in een nog sneller tempo dan nu reeds gebeurt. Nieuwe woningbouwprojecten moeten creatief gevonden worden. Laat de bevolking meedenken over deze ingewikkelde problematiek, beleg brainstormsessies.

Leefbaar Alkmaar wil particulier initiatief bevorderen bij het bouwen van huizen om burgers de gelegenheid te bieden zelf hun woning te ontwerpen en te ontwikkelen, zonder dat projectontwikkelaars er met de winst vandoor gaan.

Leefbaar Alkmaar heeft in de zoektocht naar bouwlocaties altijd gesteld dat hoogbouw niet per definitie moet worden uitgesloten. Maar Leefbaar Alkmaar vindt wel dat eventuele hoogbouw passend moet zijn in de bestaande omgeving. Hoogbouw mag niet detoneren met de bestaande stad. De laatste tijd zijn heel wat plannen gelanceerd, waarin hoogbouw een belangrijk element is. Leefbaar Alkmaar vindt sommige plannen het bespreken waard, andere plannen kunnen onze goedkeuring niet wegdragen. Leefbaar Alkmaar is van mening dat op Overstad flink in de hoogte kan worden gebouwd. Jongerenhuisvesting in lege kantoren en wonen boven winkels moet worden gestimuleerd.

De historische binnenstad verdient bescherming. Beeldbepalende panden moeten beeldbepalend blijven. Sloop en verwaarlozing van dergelijke panden dient te worden voorkomen. Niet alleen monumenten in het centrum moeten op niveau gehouden worden. Ook in diverse andere wijken en in de dorpen zijn voorbeelden van karakteristieke en monumentale panden te vinden. Uitgangspunt is dat monumentenbeleid, ruimtelijke ordening en stedenbouw optimaal worden geÔntegreerd, opdat de kwaliteit van renovatie en bouw wordt verbeterd en oud naast nieuw goed verenigd worden. Beeldkwaliteitsplannen zijn hierbij de richtsnoeren. De lintbebouwing langs de Kanaaldijk in Koedijk dient intact te blijven en niet verstoord te worden. Het beeldbepalende witte kerkje bij de entree van Oudorp moet behouden blijven en een passende bestemming krijgen. Met de fusie met Schermer en Graft-De Rijp krijgt de gemeente Alkmaar er heel wat interessante historische panden bij. Vanzelfsprekend moet ook daarmee zuinig worden omgegaan.

Ongeveer de helft van het Alkmaarse woningbestand bestaat uit huurwoningen. De huren van deze huizen mogen variŽren. De omvang van de goedkope woningvoorraad dient op peil te blijven, zodat ook mensen met een smalle beurs goed kunnen blijven wonen in Alkmaar. Betaalbare eengezinswoningen moeten zoveel mogelijk worden behouden en gerenoveerd. Leefbaar Alkmaar heeft oog voor de belangen van de huurders. Zowel voor jongeren als voor ouderen moet voldoende betaalbare huisvesting zijn. Juist voor deze groepen kan hoogbouw een oplossing betekenen voor de ruimtenood in Alkmaar. Ook voor dure huurwoningen en koopwoningen is een markt. Bouwen voor het duurdere koopsegment is ook een noodzaak.


Natuur & Milieu
- De stad mag nog groener.
- Het groene platteland behouden.
- Tegen verlengde Huiswaarderweg.


De gemeente Alkmaar kan trots zijn op zijn stadsparken en de groene gebieden van Schermer en Graft-De Rijp. De Alkmaarderhout, de Vest, het Victoriepark, de Oudorperhout, de Egmonderhout, de Oosterhout, de Oude Kwekerij, de Groene Voet en de Rekerhout vormen de longen van de stad. Leefbaar Alkmaar is tegen aantasting van deze groengebieden. Ook landelijke gebieden zoals de Omval, de Westrand van Alkmaar en de strook tussen de Daalmeer en het Geestmerambacht verdienen bescherming. Bebouwing dient achterwege te blijven. Door de fusie met Schermer en Graft-De Rijp krijgt de gemeente er in ťťn keer heel veel groen platteland bij, met daarbij ook de fraaie, beschermde Eilandspolder. Hier moet zuinig mee worden omgegaan. Hoogbouw past niet in dit buitengebied.

Niet alleen de randen van de stad moeten groen zijn, Leefbaar Alkmaar vindt dat de stad zelf ook nog groener mag worden, met meer bomen op pleinen en langs straten. In parken is een uitdunbeleid gevoerd (voorbeeld Victoriepark). Leefbaar Alkmaar is daar niet blij mee. Het groen in de parken moet beter onderhouden worden. Bomen spelen een cruciale rol in de beleving van een stad en zijn dan ook onlosmakelijk verbonden met de cultuur-historische context van de stad. Het is van groot belang zuinig te zijn op monumentale en beeldbepalende bomen. Bomen maken ook in de stad Alkmaar tot wat de stad is. Bij het behoud en beheer van het bomenbestand in Alkmaar is het van belang naast de variŽteit aan bomen ook bijzondere bomen, zowel qua soort als qua ouderdom, in de gaten te houden en waar nodig te beschermen. In de Oudorperhout dienen de weilanden, sloten en oevers ecologisch te worden beheerd. Leefbaar Alkmaar is voorstander van ecologische oevers waar mogelijk.

Leefbaar Alkmaar is tegen het doortrekken van de Huiswaarderweg tot aan de Bergerweg. Dit kwetsbare poldergebied mag niet aangetast worden. Leefbaar Alkmaar is derhalve ook tegen de bouw van kantoren langs de verlengde Huiswaarderweg.

Leefbaar Alkmaar bepleit het zoveel mogelijk bij de bouw integreren van zonnepanelen en zonneboilers alsook regenwaterreservoirs voor milieuvriendelijke toiletspoelingen e.d. Het is eenvoudiger dit bij de bouw te realiseren dan dat later de particulieren dit zelf moeten gaan realiseren. Leefbaar Alkmaar zet zich ervoor in dat voor heel Alkmaar betaalbare 'groene' stroom wordt geleverd. De gemeente dient de millenniumdoelstellingen te onderschrijven en bedrijven, instellingen en burgers te stimuleren om zuinig om te gaan met onze planeet.


Agrarisch gebied
Ruimte bieden aan de agrarische sector/agribusiness is ook investeren in werkgelegenheid, innovatie en kennis. De agrarische sector moet zich kunnen blijven aanpassen aan de zich wijzigende (economische) omstandigheden. Het is van belang dat het gemeentelijk (ruimtelijk) beleid voldoende flexibel is om deze ontwikkelingen te faciliteren. De provinciale Structuurvisie Noord-Holland 2040 biedt ruimte om agrarische bouwpercelen van 1,5 - 2,0 ha (gebied voor gecombineerde landbouw) of tot 2 ha+ (gebied voor grootschalige landbouw) aan te wijzen.
De verruiming van het provinciaal beleidskader moet in het gemeentelijke beleid tot zijn recht komen. Het uitgangspunt moet zijn dat de agrarische bedrijven zich gedurende de bestemmingsplanperiode kunnen blijven ontwikkelen.

De agrarische sector is beeldbepalend voor het landelijk gebied van Schermer en Graft-De Rijp. Bij de ontwikkeling van agrarische bedrijven is het van belang rekening te houden met de omgeving waarin het bedrijf functioneert. De vormgeving van de gebouwen alsmede een goede landschappelijke inpassing dragen daaraan bij. Op deze wijze wordt draagvlak verkregen voor bedrijfsontwikkeling.

Het provinciaal beleidskader 'Ruimte voor Ruimte' moet in het gemeentelijk beleid worden uitgewerkt. Daarbij is van belang dat compensatielocaties worden vastgelegd in/tegen het bestaand bebouwd gebied. Hiermee wordt voorkomen dat compensatielocaties de bedrijfsvoering en -ontwikkeling van bestaande agrarische bedrijven belemmeren. Verwante functies aan het agrarisch bedrijf (agrotoerisme, zorg, huisverkoop) dragen bij aan de vitaliteit van het landelijk gebied. Deze functies horen thuis op het verbrede agrarische bedrijf.

Er mag geen sprake zijn van afwenteling van waterberging vanuit andere (bestemmings)plannen naar het landelijk gebied. Het principe om waterberging binnen nieuwe plannen op te lossen moet het uitgangspunt zijn. Berging vindt in principe plaats binnen het bestaande oppervlaktewatersysteem.

Ter voorkoming van overlast van overwaaiende onkruidzaden naar aangrenzende landerijen en in verband met de verkeersveiligheid zullen bermen tijdig, zonodig pleksgewijs, worden gemaaid. Om weg- en terreinbeheerders te kunnen dwingen om vroegtijdig te maaien is het van belang dat een distelbepaling in de APV blijft.

Een flexibel agrarisch grondgebruik moet in het gemeentelijk beleid het uitgangspunt zijn. Het draagt bij aan het onderling versterken van de aanwezige sectoren.


Verkeer & Vervoer
- Geen verdere inkrimping van het openbaar vervoer in de stad en in de polder.
- Goede busverbindingen voor Graft-De Rijp en Schermer.
- Extra buslijn of buurtbus in West.
- Kleinere bussen in de hele stad.
- De papieren bezoekerskaart moet blijven, ook na 1 januari 2016.
Ė Het tarief belanghebbend parkeren voor bewoners van de binnenstad en omliggende wijken moet omlaag.

Het openbaar vervoer wordt de laatste jaren steeds meer uitgekleed. Een slechte zaak. Helaas zijn bushaltes geschrapt bij seniorenwoningen en zorgcomplexen. Deze haltes moeten terugkeren, vindt Leefbaar Alkmaar. De gemeente moet zich inzetten voor een goed openbaar vervoer, vooral voor mensen die daarvan afhankelijk zijn, zoals ouderen. Er moet in West een extra buslijn komen die ook de Bergermeer aandoet.
Het openbaar vervoer in de stad en in de buitengebieden van Schermer en Graft-De Rijp verdraagt geen verdere inkrimping meer. Het busvervoer is ook voor scholieren, die in Alkmaar middelbaar onderwijs volgen, onontbeerlijk. Met name het openbaar vervoer in de buitengebieden moet minstens op hetzelfde peil blijven. Met goed openbaar vervoer blijven de mensen met een beperking actief en mobiel, kunnen zij hun sociale contacten blijven onderhouden en wordt vereenzaming voorkomen.
De stad moet een verkeersveilige stad zijn. Voor voetgangers en fietsers moeten maatregelen worden getroffen om de kans op ongevallen te verkleinen. Alle fietspaden moeten goed verlicht worden. Met name het fietspad langs de Kanaaldijk dient beter verlicht te worden.
Doorstroming van het autoverkeer is ook vanuit milieu-oogpunt een goede zaak. De westelijke randweg en de Schagerweg moeten worden voorzien van een goed werkende groene golf.
Leefbaar Alkmaar vindt dat het linksafverbod op de Geestersingel richting Helderseweg moet worden opgeheven, waardoor de radiaalfunctie van de Heldersweg weer intensief kan worden benut. Het verkeer, dat op de buitenring rijdt en richting stad wenst te gaan, moet worden aangespoord om de afslag Helderseweg/Centrum te gebruiken. Dit kan een andere wegbewijzering en door het verkeer op de Muiderwaard/Noorderkade te ontmoedigen, bijvoorbeeld door wegversmallingen en effectieve snelheidscontroles.

De papieren bezoekerskaart in de gebieden voor belanghebbend parkeren (centrum en omliggende wijken) moet blijven, ook na 1 januari 2016. Ook de parkeervergunning voor de bewoners moet gewoon op het Stadskantoor geregeld kunnen worden. Het digitaal aanvragen van dergelijke vergunningen levert met name voor ouderen veel problemen op. De prijs van de ontheffing voor het belanghebbend parkeren in de binnenstad en de omliggende wijken is de laatste jaren extra verhoogd. Leefbaar Alkmaar stelt dat dat tarief voor de bewoners goedkoper moet worden.

Vrachtverkeer door Oudorp moet zo veel mogelijk worden teruggedrongen. Ook in andere woonwijken moeten maatregelen ervoor zorgdragen dat zwaar verkeer niet in deze wijken komt. Voorts horen vrachtauto's niet in woonstraten geparkeerd te worden. Pleintjes hiervoor buiten de woonwijken kunnen uitkomst bieden. Bij grotere nieuwbouwprojecten dient parkeergelegenheid op eigen terrein of onder het nieuwe complex te worden gerealiseerd. Dan blijft de straat gevrijwaard van nog meer geparkeerde auto's. Door een goed parkeerbeleid wordt de straat in de binnenstad en de omliggende wijken weer leefbaar voor de bewoners. De tarieven voor straatparkeren dienen hoger te zijn dan die in de parkeergarages, opdat automobilisten hun voertuig in de garages zullen parkeren.

De huidige goede treinverbindingen naar Haarlem, Den Helder, Hoorn en Amsterdam moeten in stand gehouden worden. De intercity's naar Amsterdam en Haarlem moeten in dienstregeling van de NS gehandhaafd blijven, zodat reizigers kunnen blijven kiezen tussen snelle en langzamere verbindingen met Amsterdam en Haarlem.

De stadslijnen die busmaatschappij Connexxion uitvoert in Alkmaar moeten met een kleiner model bus worden verreden, zoals thans reeds het geval is op de route naar de Boekelermeer. Het kleinere type bus is veiliger en milieuvriendelijker. Bovendien hebben ze een betere instap voor mensen die slecht ter been zijn en zijn de gangpaden breder. Vanuit het oogpunt van 'Duurzaam Veilig' moet, zo nodig in overleg met de provinciale wegbeheerder, worden gestreefd naar de meest veilige en efficiŽnte routes voor de doorstroming van het landbouwverkeer. Het mengen van het landbouwverkeer met het langzaam verkeer moet uit veiligheidsoverwegingen zoveel mogelijk worden voorkomen.


Jongeren & Onderwijsr

- Brede-school-concept stimuleren.
- Zwarte scholen tegengaan.
- Een basisschool in elke dorpskern.

Er moet meer worden gedaan voor de jongeren van 12 tot 16 jaar. Qua jongerenvoorzieningen steekt Alkmaar nu schamel af bij plaatsen van vergelijkbare grootte. Met aantrekkelijke jeugdvoorzieningen, zoals disco's en huiskamerprojecten, nemen vernielingen in de buurt af en er is veel minder overlast van jongeren.

Een eigen identiteit, veiligheid en geborgenheid in kleinere onderwijsinstellingen zijn bevorderlijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Schaalvergroting leidt tot anonimiteit en grotere afstand tussen degenen die het beleid bepalen, de docenten en de leerlingen. Het is beter dat een aantal scholen onder een overkoepelend bestuur vallen en daardoor hun eigen identiteit behouden. Het brede-school-concept moet voor alle scholen mogelijk zijn. Ook als scholen geen brede school zijn, moeten er goede overblijfmogelijkheden zijn. Een schoolgebouw is leefbaar als het schoon is en goed onderhouden. Daar moet voldoende geld voor zijn. De gemeente moet een actieve rol spelen in het beleid om tot klassenverkleining te komen. De gemeente moet maatregelen treffen om voortijdige schooluitval tegen te gaan. Dit kan door intensieve leerlingenbegeleiding en voor- en vroegschoolse educatie.

De keuzevrijheid van ouders om zelf te bepalen naar welk type basisschool hun kind gaat, is een groot goed, dat gewaarborgd moet blijven. Om een evenwichtige spreiding van leerlingen met achterstanden te bevorderen is gemeentelijke regie nodig. Scholen mogen deze kinderen niet weigeren, vindt Leefbaar Alkmaar. De gemeente moet een actief beleid ontwikkelen om zwarte scholen tegen te gaan. Elke wijk moet goede, multifunctionele schoolgebouwen hebben. In elke dorpskern dient een basisschool te bestaan.

Het schoolzwemmen moet in overleg met de scholen weer worden ingevoerd. Nederland is een waterrijk land. Overal om ons heen is water te vinden in de vorm van kanalen, rivieren, zwembaden, vijvers en plassen. Ieder kind dat de basisschool verlaat moet in het bezit zijn van minimaal een zwemdiploma A.

Elke school dient een conciŽrge/huismeester te hebben die werkzaamheden uitvoert waar de drukbezette onderwijzers niet aan toe komen, zoals bijvoorbeeld aan het onderhoud en het beheer van lokalen en het schoolgebouw.


Sport & Cultuur
- Tarieven en entreeprijzen moeten betaalbaar blijven.
- Gemeente moet sportclubs goed ondersteunen
.

Leefbaar Alkmaar investeert graag in sport en sportvoorzieningen. Een gezonde samenleving is een gelukkigere samenleving. Minder geweld, betere gezondheid, sociale en culturele samenhang worden bevorderd door sport. Elke wijk en elk dorp dient een goed toegeruste sportaccommodatie te hebben.
Sommige jongeren kunnen geen sport meer bedrijven, omdat de contributie voor de ouders niet meer te betalen is. De jeugd moet (financieel) de kans behouden zich sportief te ontwikkelen. Ze leren dan sociale contacten te leggen en om te gaan met winst en verlies. Sportjeugd wordt geen hangjeugd.

De gemeente dient nadrukkelijk oog te hebben voor de breedtesport en moet gunstige financiŽle randvoorwaarden scheppen om de jeugd te laten kennismaken met sport. De gemeente dient de sportverenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun opvoedende taak in de maatschappij. De gemeente moet gezonde voeding in sportkanties en schoolkantines propageren.

Leefbaar Alkmaar ziet graag een sporthotel verrijzen bij de fraaie sportaccommodaties in de Westrand (kunstijsbaan, wielerstadion, sporthal). Leefbaar Alkmaar is kritisch over de verzelfstandiging of privatisering van het Sportbedrijf Alkmaar. De praktijk wijst uit dat verzelfstandiging meestal gepaard gaat met verhoging van de tarieven. Daar is Leefbaar Alkmaar nadrukkelijk tegen.
Leefbaar Alkmaar meent dat de veiligheid rond (sport)evenementen, zoals de Avondvierdaagse en de Sinterklaasintocht, kan worden verbeterd, in samenwerking met de organisatoren.
Cultuur is meer dan De Vest en het Stedelijk Museum. Kleine toneelverenigingen, zangverenigingen e.d. hebben ook hun plaats in het Alkmaarse culturele veld. Een leefbare stad is een stad waarin mensen van allerlei soorten cultuur kunnen genieten. Huurtarieven van accommodaties moeten betaalbaar blijven voor de verenigingen in alle delen van de gemeente.

Jongeren moeten al snel in de gelegenheid worden gesteld in aanraking te komen met cultuur. Tarieven en entreeprijzen moeten zodanig worden gesteld dat zij geen drempel vormen voor kennismaking met cultuur.

Leefbaar Alkmaar vindt het belangrijk dat inwoners die niet zo handig zijn met internet hun vaardigheden kunnen verbeteren. De bibliotheek moet de mogelijkheid krijgen meer cursussen te geven aan ouderen en uitkeringsgerechtigden. Ouderen die beschikken over digitale vaardigheden kunnen daarmee hun wereld vergroten en contacten onderhouden. Uitkeringsgerechtigden kunnen met digitale vaardigheden ook hun inzetbaarheid in een baan verbeteren.


Economie & Toerisme
- Goed toegeruste wijkwinkelcentra.
- Voldoende winkelvoorzieningen in de dorpskernen.
- Bestaande pinautomaten in de wijken en dorpskernen moeten gehandhaafd blijven.
- Ondernemersklimaat moet verbeteren.
- Meer recreatieve fietspaden


Vestiging van bedrijven in Alkmaar is belangrijk. Als veel Alkmaarders in hun eigen woonplaats werk hebben, wordt het intensieve forensenverkeer teruggedrongen. Het ondernemersklimaat in Alkmaar kan nog flink verbeterd worden. De gemeente bevordert een gunstig vestigingsbeleid. Zakelijke lasten en de legesverordening zijn hierop afgestemd. Onnodige regelgeving dient voorkomen te worden. Een snelle afhandeling van (aan)vragen en procedures is wenselijk.
De middenstanders hebben het moeilijk. De gemeente moet terughoudend zijn met uitbreiding van het winkeloppervlak. Leefbaar Alkmaar is tegen het vestigen van winkels bij het AZ-stadion. Met het centrum, Overstad en de diverse winkelcentra in de wijken is het arsenaal aan detailhandelszaken voldoende. Bij uitbreiding bij het AZ-stadion dreigt overbewinkeling. De wijkwinkelcentra in bijvoorbeeld de Daalmeer, Geert Groteplein, Nijenburgh, Willem de Zwijgerlaan, De Hoef, Muiderwaard, Winkelwaard, Polderhof en Bergermeer moeten goed geoutilleerd zijn. De gemeente kan hierin een stimulerende rol spelen. In de dorpskernen moeten voldoende winkelvoorzieningen zijn. Bestaande pinautomaten in de wijken en dorpskernen moeten gehandhaafd blijven.

Alkmaar blijft populair bij het winkelend publiek. De historische binnenstad is ideaal om te funshoppen. Het winkelaanbod is groot en zeer divers. Alkmaar staat al jaren in de top van de Nederlandse winkelsteden en slaagt er steeds in die positie te handhaven. De gemeente moet bevorderen dat dit zo blijft. Veilige, goed onderhouden bedrijventerreinen bevorderen het ondernemersklimaat en trekken werkgelegenheid aan. Leefbaar Alkmaar is tegen uitbreiding van kantoorbestemmingen. Er staan immers reeds veel kantoren leeg. De gemeente moet samen met de eigenaren van kantoorpanden op zoek gaan naar alternatieve invullingen of anders afbraak afdwingen.

De laatste jaren is de hotelaccommodatie in Alkmaar fors toegenomen. Leefbaar Alkmaar juicht dit toe. De gemeente moet de stad actief in de toeristische markt zetten. Onze wereldberoemde kaasstad kan zich nog beter op de kaart zetten door te zorgen voor voldoende overnachtingsmogelijkheden in verschillende prijsklassen. Ook voor jonge toeristen moeten er betaalbare hotelaccommodaties zijn. Combi-tickets (vervoer-kaasmarkt-uitstapjes in de regio-overnachtingen) kunnen toeristen langer in Alkmaar houden.

Leefbaar Alkmaar meent dat er meer recreatieve fietspaden kunnen worden aangelegd, met duidelijke fietsroutebordjes. Op deze fietsroutebordjes moeten ook de plaatsaanduidingen Koedijk, Oudorp en de dorpen in de Schermer en Graft-De Rijp duidelijk aangegeven zijn. In de stad moeten voldoende fietsenrekken zijn.

Kaasmarkt, historische binnenstad, fraaie ligging tussen kust en polders, prima sportaccommodaties, een goed sociaal beleid, een schone stad, molens, groen en monumenten in onze nieuwe dorpskernen; allemaal elementen die van Alkmaar een gemeente maken om van te houden.