Sinds oktober 1999 opereert de plaatselijke politieke partij Leefbaar Alkmaar in de Alkmaarse politieke arena. De partij werd opgericht door Maya Bolte. Leefbaar Alkmaar wil de politiek weer dichter bij de bevolking brengen.

Het vertrouwen in de politiek is zoek. De lage opkomsten bij de verkiezingen tonen aan dat vele kiezers twijfelen aan het nut om naar het stemlokaal te gaan. En als de kiezers bij gemeenteraadsverkiezingen duidelijk aangeven wat ze willen, bijvoorbeeld met hun voorkeurstemmen, wordt alles in het werk gesteld om de verkiezingsuitslag ongedaan te maken.

Gemeenteraadsleden hebben niets met hun kiezers te maken in de vier jaar dat zij in het stadhuis zitten. Zij houden elkaar de hand boven het hoofd, het eigenbelang is belangrijker dan het algemene belang van de bewoners, ze hoeven geen verantwoording aan hun kiezers af te leggen en de kiezers kunnen niets tegen hen ondernemen als hun stemgedrag verkeerd is. Het enige dat voor een raadslid lijkt te tellen is dat hij of zij goed in de pul valt bij zijn partijtop, waardoor de kansen stijgen de volgende keer weer een goede plek op de lijst te krijgen. Wie dwars ligt of er eigen ideeën op nahoudt, heeft een goede kans dat hij op een onverkiesbare plek terechtkomt.

Er dient een echte vernieuwing en een radicale mentaliteitsverandering te komen. De vrijwel onbeperkte macht van de politieke partijen moet terug naar de kiezers. Door te zorgen dat de kiezers niet eenmaal in de vier jaar een knopje mogen indrukken, maar daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen en falende volksvertegenwoordigers kunnen afwijzen. Weg met de logheid van de oude politieke partijen. In de moderne tijd moet geaccepteerd worden dat personen vaak net zo belangrijk zijn als partijprogramma's. Personen kunnen vertrouwen wekken, of juist niet. Partijprogramma's, hoe belangrijk ook, worden slechts door weinigen gelezen.

De politiek heeft creatieve impulsen nodig om de huidige afkeer van mensen van de politiek te doorbreken. Impulsen, niet afkomstig van beroepspolitici die lijvige, ondoorzichtige nota's produceren, maar impulsen van gewone mensen, die hun ogen en oren openhouden en weten wat er in hun buurt en in de stad speelt. Politici doen vaak alsof het gemeenteraadswerk erg moeilijk is, interessant-doenerij. Zo wordt een toplaag van 'deskundigen' gecreëerd die het contact met de burgerij dreigt te verliezen. Iedereen moet aan de politieke besluitvorming in onze stad kunnen deelnemen.

Leefbaar Alkmaar wil dicht bij de mensen staan, naar mensen luisteren, een goed sociaal en milieubewust beleid voeren en niet arrogant met de rug naar de bevolking staan. Leefbaar Alkmaar wil de politiek weer dichter bij de burger brengen. In de raadsfractie zitten mensen die bereid zijn naar het publiek te luisteren, mensen die weten wat er onder de bevolking leeft en daarnaar handelen. Gemeenteraadsleden moeten meer zichtbaar zijn, meer openheid aan de dag leggen, beter luisteren en beter inspringen op de wensen van de bewoners.

Maya Bolte was tien jaar voorzitter van de wijkvereniging Emmakwartier voor zij in 1994 namens de PvdA haar intrede deed in de Alkmaarse gemeenteraad. Vaak is zij op pad in de buurten om te kijken wat er speelde. Zij is graag gezien bij wijkorganisaties. In 1998 werd zij met een record aantal voorkeurstemmen (563) herkozen. Nu is zij het boegbeeld van Leefbaar Alkmaar, een partij die dicht bij de mensen wil staan en naar ze zal luisteren. Bij de verkiezingen in 2002 haalde Leefbaar Alkmaar vier raadszetels, in 2006 werden het er helaas twee. Bij de verkiezingen in 2010 behaalde Leefbaar Alkmaar weer een zetel winst, waardoor de partij met drie raadsleden in de raad was vertegenwoordigd. In 2014 haalde Leefbaar Alkmaar opnieuw drie raadszetels. De drie gemeenteraadsleden van Leefbaar Alkmaar zijn Maya Bolte, John Hagens en Mohamed Ezhar.

Leefbaar Alkmaar is niet arrogant en behandelt mensen fatsoenlijk. Leefbaar Alkmaar heeft oog en oor voor de sociaal zwakkeren. Er mag niet worden gekort op de WMO. Leefbaar Alkmaar heeft aandacht voor het milieu. Leefbaar Alkmaar wil gelijke startkansen voor vrouwen en mannen, jongeren en ouderen, allochtonen en autochtonen. Alle mensen in achterstandsituaties verdienen hulp van de overheid. Leefbaar Alkmaar komt met alternatieven en is creatief. Leefbaar Alkmaar zet de mensen en hun woonomgeving voorop. De politiek moet ten dienste staan van de bewoners. En niet andersom!